LLYWIO

AROLWG ESTYN Mai 2017

AROLWG ESTYN Mai 2017

Diolch i holl ddisgyblion, staff, rhieni a rhanddeiliaid eraill am eu cyfraniad at arolwg yr ysgol gan Estyn ar ddiwedd mis Mai. Braf oedd gweld sylwadau cadarnhaol yr arolygwyr am yr ysgol gan gynnwys:

“Mae Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf yn cynnig ethos Cymreig arbennig ac mae’r ysgol yn hyrwyddo ymdeimlad cryf o falchder ac uchelgais yn ei disgyblion. Mae hyn yn enwedig o ran ystod eang o brofiadau allgyrsiol gwerthfawr iawn sydd ar gael i holl ddisgyblion ac, yn arwyddocaol, o ran gweithgareddau corfforol a chreadigol.

Mae’r ysgol yn llwyddiannus wrth feithrin agweddau positif ei disgyblion tuag at ei gilydd ac at staff ar draws yr ysgol. Mae cymuned yr ysgol yn un hynod o groesawgar, cynhaliol a chyfeillgar ac mae hyn yn adlewyrchu’n gryf arwyddair yr ysgol, ‘Coron gwlad ei mamiaith’.

Nodwedd eithriadol o Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf yw ymddygiad gwaraidd bron pob disgybl yn eu gwersi ac o gwmpas yr ysgol. Mae bron pob un disgybl yn dangos lefel uchel iawn o barch tuag at eu cyd-ddisgyblion, staff yr ysgol ac ymwelwyr. Mae hyn yn adlewyrchu dyheadau’r ysgol o sicrhau lefelau uchel o ‘Cymreictod, Cwrteisi, Parch’.

Mae llawer o’r disgyblion yn awyddus iawn i ddysgu ac yn arddangos lefelau cymhelliant cryf a diddordeb amlwg yn eu gwaith. O ganlyniad, maent yn gwneud cynnydd cadarn yn eu dysgu a’u medrau pynciol.”

Barnwyd safonau’r ysgol yn dda, sef ‘llawer o gryfderau a dim meysydd pwysig sydd angen eu gwella’. Nodwyd rhai meysydd i ddatblygu ymhellach ond braf oedd gweld bod y rhain yn adlewyrchu blaenoriaethau’r ysgol a nodwyd gennym cyn yr arolwg a byddwn yn parhau i weithio ar yr agweddau hyn i sicrhau bod pob disgybl yn cael yr addysg orau bosib.

Mae’r adroddiad ar gael ar wefan Estyn