AROLWG ESTYN Mai 2017

AROLWG ESTYN Mai 2017

Diolch i holl ddisgyblion, staff, rhieni a rhanddeiliaid eraill am eu cyfraniad at arolwg yr ysgol gan Estyn ar ddiwedd mis Mai. Braf oedd gweld sylwadau cadarnhaol yr arolygwyr am yr ysgol gan gynnwys:

“Mae Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf yn cynnig ethos Cymreig arbennig ac mae’r ysgol yn hyrwyddo ymdeimlad cryf o falchder ac uchelgais yn ei disgyblion. Mae hyn yn enwedig o ran ystod eang o brofiadau allgyrsiol gwerthfawr iawn sydd ar gael i holl ddisgyblion ac, yn arwyddocaol, o ran gweithgareddau corfforol a chreadigol.

Mae’r ysgol yn llwyddiannus wrth feithrin agweddau positif ei disgyblion tuag at ei gilydd ac at staff ar draws yr ysgol. Mae cymuned yr ysgol yn un hynod o groesawgar, cynhaliol a chyfeillgar ac mae hyn yn adlewyrchu’n gryf arwyddair yr ysgol, ‘Coron gwlad ei mamiaith’.

Nodwedd eithriadol o Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf yw ymddygiad gwaraidd bron pob disgybl yn eu gwersi ac o gwmpas yr ysgol. Mae bron pob un disgybl yn dangos lefel uchel iawn o barch tuag at eu cyd-ddisgyblion, staff yr ysgol ac ymwelwyr. Mae hyn yn adlewyrchu dyheadau’r ysgol o sicrhau lefelau uchel o ‘Cymreictod, Cwrteisi, Parch’.

Mae llawer o’r disgyblion yn awyddus iawn i ddysgu ac yn arddangos lefelau cymhelliant cryf a diddordeb amlwg yn eu gwaith. O ganlyniad, maent yn gwneud cynnydd cadarn yn eu dysgu a’u medrau pynciol.”

Barnwyd safonau’r ysgol yn dda, sef ‘llawer o gryfderau a dim meysydd pwysig sydd angen eu gwella’. Nodwyd rhai meysydd i ddatblygu ymhellach ond braf oedd gweld bod y rhain yn adlewyrchu blaenoriaethau’r ysgol a nodwyd gennym cyn yr arolwg a byddwn yn parhau i weithio ar yr agweddau hyn i sicrhau bod pob disgybl yn cael yr addysg orau bosib.

Mae’r adroddiad ar gael ar wefan Estyn

Archif

 
04 March 18
13 February 18
13 February 18
21 December 17
21 December 17
28 November 17
28 November 17
28 November 17
28 November 17
14 November 17
1234