LLYWIO

Hanes
Agorwyd Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf ym Medi 1978 â chant namyn un o ddisgyblion ar y gofrestr. Prifathro cynta’r ysgol oedd Mr J.E. Malcolm Thomas ac roedd tîm o ryw ddeg o athrawon yn ei gynorthwyo, - rhai ohonynt yn rhannu eu hamser rhwng yr ysgol Gymraeg a'r ysgol Saesneg ar yr un safle.

Datblygodd yr ysgol a gwelwyd cynnydd mawr yn nifer y disgyblion ac ym Medi 1986 symudwyd yr ysgol isaf i safle hen Ysgol Uwchradd Cantonian yn Y Tyllgoed. Yma y bu Mrs Marian Wynne wrth y llyw yn gofalu am ddisgyblion blynyddoedd 7 ac 8 am ddeuddeng mlynedd. Datblygiad pwysig yn ystod y cyfnod hwn oedd sefydlu Uned Adnoddau Arbennig yn yr Ysgol. Ym Medi 1998 daeth newid pellach a gwelwyd yr ysgol gyfan yn ôl unwaith eto ar un safle ar lannau'r Taf yn Ystum Taf. Sefydlwyd Ysgol Plasmawr ar safle'r ysgol isaf a throsglwyddodd nifer o ddisgyblion blynyddoedd 8 a 9 i'r ysgol honno.

Yn Haf 1995 ymddeolodd Mr Malcolm Thomas fel prifathro a daeth Mr Huw Thomas atom o Ysgol Gyfun Cwm Rhymni. Yn ystod y cyfnod hwn gwelwyd ehangu o safbwynt yr adeilad ac agorwyd bloc Gwyddoniaeth newydd ac yn ddiweddarach adran newydd ar gyfer y Celfyddydau Mynegiannol.

Yn Haf 2003 ymddeolodd Mr Huw Thomas fel prifathro a phenodwyd Mrs Rhiannon Lloyd, cyn Arolygwraig Ysgolion, fel prifathrawes lle bu tan ei hymddeoliad yn 2010.

Prifathro’r Ysgol ers 2010 yw Mr Alun Davies, cyn brifathro Ysgol Gyfun Rhydywaun. Yn 2012 sefydlwyd trydedd Ysgol Gyfun Gymraeg y ddinas – Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern. Rhannodd safle Glantaf am flwyddyn cyn cael ei sefydlu ar hen safle Ysgol Teilo Sant i ddarparu ar gyfer disgyblion dwyrain y ddinas.Gwelwyd ehangu pellach ar safle ac adnoddau Glantaf yn ystod cyfnod y ddau bennaeth diweddaraf a bellach gall disgyblion fanteisio ar gae astro maint llawn, Neuadd Chwaraeon rhagorol ,ystafelloedd ffitrwydd a bloc newydd ar gyfer adrannau Mathemateg, Gwyddoniaeth a’r chweched dosbarth. Mae’r Uned Adnoddau Arbennig wedi mynd o nerth i nerth a bellach mae’n derbyn disgyblion o’r tu allan i Sir Gaerdydd hefyd yn sgil y gofal a’r ddarpariaeth arbennig a gynigir.