LLYWIO

Hanes

Agorwyd Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf ym Medi 1978 â chant namyn un o ddisgyblion ar y gofrestr. Pennaeth cyntaf yr ysgol oedd Mr J.E. Malcolm Thomas ac roedd tîm o ryw ddeg o athrawon yn ei gynorthwyo, - rhai ohonynt yn rhannu eu hamser rhwng yr ysgol Gymraeg Newydd a’r ysgol Saesneg ar yr un safle

 

Datblygodd yr ysgol a gwelwyd cynnydd mawr yn nifer y disgyblion ac ym Medi 1986 symudwyd yr ysgol isaf i safle hen Ysgol Uwchradd Cantonian yn Y Tyllgoed. Yma y bu Mrs Marian Wynne wrth y llyw yn gofalu am ddisgyblion blynyddoedd 7 ac 8 am ddeuddeng mlynedd. Datblygiad pwysig yn ystod y cyfnod hwn oedd sefydlu Uned Adnoddau Arbennig yn yr Ysgol. Ym Medi 1998 daeth newid pellach a gwelwyd yr ysgol gyfan yn ôl unwaith eto ar un safle ar lannau'r Taf yn Ystum Taf. Sefydlwyd Ysgol Plasmawr ar safle'r ysgol isaf a throsglwyddodd nifer o ddisgyblion blynyddoedd 8 a 9 i'r ysgol honno.

Yn Haf 1995 ymddeolodd Mr Malcolm Thomas, a daeth Mr Huw Thomas atom o Ysgol Gyfun Cwm Rhymni. Yn ystod y cyfnod hwn gwelwyd ehangu o safbwynt yr adeilad ac agorwyd bloc Gwyddoniaeth newydd ac yn ddiweddarach adran newydd ar gyfer y Celfyddydau Mynegiannol.

 

Yn Haf 2003 ymddeolodd Mr Huw Thomas fel Pennaeth a phenodwyd Mrs Rhiannon Lloyd, cyn Arolygwraig Ysgolion, yn Bennaeth lle bu tan ei hymddeoliad yn 2010.

Dilynwyd hi gan Mr Alun Davies, cyn bennaeth Ysgol Gyfun Gymraeg Rhydywaun. Yn 2012 sefydlwyd trydedd Ysgol Gyfun Gymraeg y ddinas – Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern. Rhannodd safle Glantaf am flwyddyn cyn cael ei sefydlu yn barhaol  ar hen safle Ysgol Teilo Sant i ddarparu ar gyfer disgyblion dwyrain y ddinas.  Gwelwyd ehangu pellach ar safle ac adnoddau Glantaf yn ystod cyfnod y ddau bennaeth diweddaraf sy’n cynnwys cae astro maint llawn, Neuadd Chwaraeon rhagorol ,ystafelloedd ffitrwydd a bloc newydd ar gyfer adrannau Mathemateg, Gwyddoniaeth a’r chweched dosbarth. Mae’r Uned Adnoddau Arbennig wedi mynd o nerth i nerth a bellach mae’n derbyn disgyblion o’r tu allan i Sir Gaerdydd hefyd yn sgil y gofal a’r ddarpariaeth arbennig a gynigir.

 

Penodwyd y Pennaeth presennol, Mr Matthew Evans, ar ymddeoliad Mr Davies ym mis Medi 2020.  Mr Evans, yw cyn Bennaeth Ysgol Gymraeg Ystayfera – Bro Dur yng Nghastell-nedd Port Talbot.  Mae dalgylch Glantaf wedi newid dros y blynyddoedd diwethaf ac mae bellach yn cynnwys cymunedau Ysgolion Cynradd Cymraeg Hamadryad, Pwll Coch, Mynydd Bychan, Glan Ceubal, Pencae, Melin Gruffydd a'r Wern.  Mae gan yr ysgol gysylltiadau partneriaeth cryf â'r ysgolion hyn yn ogystal â phartneriaeth lwyddiannus gydag Ysgol Bro Edern a Phlasmawr drwy gyflwyno cyrsiau Chweched dosbarth ar y cyd fel BroPlasTaf.