LLYWIO

Addysg Grefyddol
Yn ôl gofynion Deddf Addysg 1988, mae Addysg Grefyddol yn bwnc statudol i bob disgybl yn yr ysgol.

Mae Addysg Grefyddol yn rhan sylfaenol o gwricwlwm yr ysgol. Mae’r cyrsiau yn adlewyrchu’r gymuned y mae’r ysgol yn rhan ohoni. Ceir cyfle unigryw i ddysgu am chwe phrif grefydd y byd gan roi pwyslais ar Gristnogaeth. Mae’r ysgol yn gwbl anenwadol ac fe adlewyrchir hynny o fewn y cyrsiau. Astudir ac ystyrir llawer o agweddau diddorol ar y crefyddau gan gynnwys sylfaenwyr, gwyliau a dathliadau, defodau tyfiant, llyfrau sanctaidd, addoli ac ati. Ceir cyfle hefyd i drafod credoau hiwmanistaidd, atheïstaidd ac agnostig. Bwriad y cwrs yw arddangos crefydd fel ffordd o fyw ynghyd â hybu parch a goddefgarwch tuag at eraill. Mae gennych yr hawl i dynnu eich plant yn gyfan gwbl neu’n rhannol o addysg grefyddol ac addoli ar y cyd. Cysylltwch â’r Pennaeth Cynnydd os ydych chi eisiau trafod trefniadau Addysg Grefyddol amgen.