LLYWIO

Adran Gynhwysiant
Mae cynhwysiant yn ganolog i weithgareddau bob adran ar draws yr ysgol.

Mae cynhwysiant yn ganolog i weithgareddau’r holl adrannau ar draws yr ysgol. Ein bwriad yw lleihau rhwystrau dysgu a chymdeithasol er mwyn sicrhau bod pob dysgwr yn gallu cael mynediad at addysg bwrpasol ac at holl weithgareddau’r gymuned. Gwneir hyn drwy ymateb yn hyblyg i anghenion dysgwyr unigol. Mae croeso yn Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf i ddysgwyr o bob gallu a gyda phob math o anghenion ychwanegol neu anableddau.

Yn aml, bydd anghenion dysgwyr yn cael eu diwallu mewn dosbarthiadau brid-ffrwd o dan arweiniad athrawon pwnc. Bydd pob un o’n dysgwyr yn elwa o’r systemau bugeiliol sydd yn yr ysgol.

Bydd nifer o ddysgwyr yn elwa o gefnogaeth ychwanegol gan yr Adran Gynhwysiant rhywbryd yn ystod eu hamser yn yr ysgol. Gallai’r gefnogaeth hynny fod ar gyfer datblygu sgiliau llythrennedd, rhifedd, iaith, hunan-drefniant neu sgiliau cymdeithasol, neu ar gyfer datblygiad lles a sgiliau emosiynol. Bydd yr ysgol yn dilyn canllawiau’r Sir a’r Cod Ymarfer AAA er mwyn ymateb yn raddoledig i anghenion ychwanegol dysgwyr.

Mae’n fraint gennym yn Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf i gael Canolfan Adnoddau Arbenigol ar gyfer dysgwyr gydag anghenion dwys a chymhleth. Ariennir y Ganolfan gan Cyngor Sir Caerdydd. Hwn yw’r unig Ganolfan Arbenigol cyfrwng-Cymraeg yn Ne-Ddwyrain Cymru. Mae gan ddysgwyr y Ganolfan mynediad lawn at gyfleusterau’r ysgol ac maent yn cael eu cynnwys yn llawn yng ngweithgareddau’r Ysgol.

Cliciwch ar bob blwch yn y diagram isod i gael mwy o wybodaeth am yr ardal benodol yr Adran Cynhwysiant.

 

 

Trosglwyddo
Mae perthynas agos rhwng Adran Gynhwysiant yr ysgol a Chydlynwyr ADY (Anghenion Dysgu Ychwanegol) yr Ysgolion Cynradd sy’n bwydo Glantaf.

Cyn i ddysgwyr ag ADY drosglwyddo i Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf, cynhelir proses drosglwyddo manwl a thrwylwyr. Bydd cymaint o wybodaeth yn cael ei gasglu â phosib am ddysgwyr fel bod modd iddynt ymgartrefu mor gyflym â phosib ar ôl trosgwlyddo.
Fel arfer, bydd staff Adran Gynhwysiant Glantaf wedi:

• Adnabod pa ddysgwyr sydd ag ADY;
• Casglu gwybodaeth a thrafod y dysgwr gyda staff yr Ysgol Gynradd;
• Cyfarfod â'r dysgwyr eu hunain;
• Cynnig ymweliadau neu gyswllt dros y ffôn i rieni’r holl ddysgwyr ag ADY.

Bydd Proffil Disgybl wedi cael ei greu ar gyfer bob dysgwr ADY cyn iddynt ddechrau yng Nglantaf.

Ar gyfer rhai dysgwyr, bydd trefniadau pontio ychwanegol hefyd yn cael eu trefnu.

Ar gyfer dysgwyr sydd â Datganiad AAA, bydd staff perthnasol o Lantaf yn mynychu’r cyfarfodydd Adolygiadau Blynyddol ym mlynyddoedd 5 a 6

Os ydych yn riant i ddysgwr gydag ADY ac am ragor o wybodaeth, neu yn awyddus i ymweld â ni, mae croeso cynnes i chi gysylltu â’r Adran Gynhwysiant ar unrhyw adeg.

.

 

Ymyrraethau
Bydd angen i rai dysgwyr dderbyn cymorth ychwanegol ar gyfer targedu sgiliau penodol fel llythrennedd, rhifedd neu sgiliau cymdeithasol. Ni fydd hyn yn anghenrheidiol ar gyfer pob dysgwr gydag ADY (Anghenion Dysgu Ychwanegol). Lle bynnag bo’n bosib, ymyrraeth â ffocws penodol dros tymor byr sy’n cael ei gynnig gennym.

Ar hyn o bryd, cynnigir y rhaglenni ymyrraeth canlynol:

Cynllun Darllen Bore - Codi lefelau Darllen Cymraeg ar gyfer dysgwyr Bl 7-9. Cymorth unigol gan gyfeillion darllen. (25 mun, 3 x wythnos)
anelu@ - Ymyrraeth grŵp i godi lefelau llafar, darllen ac ysgrifennu Cymraeg ar gyfer dysgwyr Bl 7-8 (1 awr, 2 x wythnos 10 wythnos )
@gyfnerthu - Cefnogaeth unigol i roi hwb i sgiliau llythrennedd a rhifedd ar gyfer dysgwyr sydd yn elwa o fewnbwn unigol. (1 awr, 2 x wythnos 4 wythnos )
Upskil - Ymyrraeth grŵp i godi lefelau llafar, darllen ac ysgrifennu Cymraeg ar gyfer dysgwyr Bl 7-8 is eu gallu. (1 awr, 2 x wythnos 39 wythnos )
Llywio Darllen - Cefnogaeth unigol i adolygu a rhoi hwb i wybodaeth ffonig Cymraeg (1 awr, 2 x wythnos 9+ sesiwn )
Cynllun Darllen Cartref  - Codi lefelau darllen Saesneg ar gyfer dysgwyr Bl 7-9 trwy gymorth unigol yn y cartref gan rieni / warcheidwaid (15 munud, 6x wythnos 12 wythnos )
Rainbow Readers - Hybu sgiliau darllen Saesneg drwy gefnogaeth unigol gan ddefnyddio CD sain wedi'i dargedu. (25 mun, 3 x wythnos 12 wythnos )
T@rgedu Rhifedd - Ymyrraeth grŵp i godi sgiliau rhifedd dysgwyr Bl 7-9, gyda chefnogaeth gan gyfeillion 6ed dosbarth. (1 awr x wythnos 12 wythnos )
Talkabout for Teenagers - Ymyrraeth grŵp bach i hybu sgiliau cymdeithasol a lles i ddysgwyr Bl 7-8. (1 awr x wythnos 39 wythnos )
ELSA  - Cefnogaeth unigol neu grŵp bach i dargedu sgiliau llythrennedd emosiynol gan ELSA hyfforddedig. (1 awr x wythnos 4-6 wythnos )
Cefnogaeth ADP (Anghenion Dysgu Penodol – Dyslecsia)  - Cefnogaeth unigol neu grwp bach ar gyfer dysgwyr gydag Anghenion Dysgu Penodol (Dyslecsia) gan athro arbenigol ADP. Gosodir targedau unigol yn benodol at anghenion y dysgwyr. (1 neu 2 awr x wythnos 39 wythnos )
Cymorth Unigol Iaith a Lleferydd  - Cymorth unigol i dargedu sgiliau Iaith a Lleferydd neu gyfathrebu, fel y’i cynghorir gan arbenigwyr allanol neu asesiadau mewnol. (Wedi’u teilwra i anghenion unigolion)

 

Ymateb Graddoledig
Yn unol â'r Cod Ymarfer AAA Cymru (2002), mae'r ysgol yn arddel ymateb graddoledig drwy ymyraethau ar lefel

• Gweithredu gan yr Ysgol (GY)
• Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy (GY+)
• Datganiadau AAA

Mae’r ymateb graddoledig i gwrdd ag anghenion unigol yn dechrau unwaith y penderfynir ei fod yn bosib bod gan ddysgwr Anghenion Dysgu Ychwanegol.
Gweithredu gan yr Ysgol
Bydd dysgwr yn cael mewnbwn ychwanegol o fewn yr ysgol, e.e. asesiad pellach, deunyddiau cwricwlwm ychwanegol neu ffordd gwahanol o ddysgu o fewn y dosbarth. Gall hyn weithiau, ond nid bob amser, fod ar ffurf cefnogaeth oedolion ychwanegol neu ymyrraeth.

.
.
Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy
Bydd yr Ysgol yn gofyn am gyngor neu gefnogaeth gan wasanaethau cefnogi allanol arbenigol er mwyn ymateb i anghenion y dysgwyr, fel arfer oherwydd nad ydy’r dysgwr yn gwneud y cynnydd sy’n ddisgwyliedig. Gwneir addasiadau i ddarpariaeth yr ysgol o ganlyniad i’r cyngor allanol.
Datganiad AAA
Bydd yr Awdurdod Lleol, ar ôl cais am Asesiad Statudol, yn penderfynu bod angen Datganiad AAA er mwyn diwallu anghenion dwys dysgwyr unigol. Bydd y Datganiad yn nodi beth sydd angen i’r Ysgol ddarparu a beth bydd yr Awdurdod Lleol yn darparu. Ceir Adolygiad Blynyddol o’r Datganiad.

.
Proffil Disgybl
Mae gan bob dysgwr sydd ag ADY (Anghenion Dysgu Ychwanegol) yn Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf ‘Proffil Disgybl’. Mae’r rhain yn cael eu rhannu gyda holl staff yr ysgol er mwyn i bawb fod yn ymwybodol o anghenion y dysgwyr, a’r strategaethau sydd yn helpu. Maent yn cynnwys gwybodaeth am:
• Cryfderau a diddordebau
• Rhwystrau dysgu
• Strategaethau sy’n helpu
• Trefniadau ar gyfer profion ac arholiadau
Monitro Cynnydd
Mae cynnydd yr holl ddysgwyr yn cael ei fonitro’n reolaidd gan Arweinwyr Pwnc, Arweinwyr Cynnydd a staff yr Adran Gynhwysiant. Cynhelir cyfarfodydd rheolaidd rhwng staff yr Adran Gynhwysiant a’r Arweinwyr Cynnydd. Pe bai pryderon yn codi am ddysgwyr, bydd camau gweithredu yn cael eu cytuno ac addasiadau yn cael eu gwneud i’r ddarpariaeth. Os na fydd hyn yn arwain at gynnydd digonol neu newid, yna bydd cymorth asiantaethau allanol yn cael ei ystyried. Bydd hyn bob amser yn cael ei wneud gyda chaniatád y dysgwr a’r rhieni.

.

 

Trefniadau Arbennig Arholiadau
Er mwyn sicrhau nad oes unrhyw ddysgwyr o dan anfantais mewn asesiadau ac arholiadau, dilynir canllawiau y Cyd-Gyngor Cymwysterau (CGC/JCQ) yn agos wrth gynllunio trefniadau mynediad ychwanegol at arholiadau. Yn CA3, sicrheir bod gan ddysgwyr sy’n ymgymryd ag asesiadau a phrofion mynediad at y trefniadau sydd yn adlewyrchu’r 'ffordd arferol o weithio' iddynt yn eu gwersi arferol. Mae hyn hefyd yn berthnasol i drefniadau’r Profion Cenedlaethol. Er enghraifft, mae'n arferol i ddysgwyr sydd â lefelau llythrennedd is gael amser ychwanegol a darllenydd mewn asesiadau yn CA3.
Cyn arholiadau allanol CA4, mae dysgwyr sydd wedi arfer â derbyn trefniadau mynediad fel 'ffordd arferol o weithio', yn cael eu hasesu'n unigol ar gyfer hawl i Drefniadau Mynediad Ychwanegol, yn unol â gofynion y CGC. Bydd y trefniadau a gynigir i ddysgwyr yn cael eu pennu ar sail yr asesiadau hynny. Gallai hyn fod yn amser ychwanegol, cael oedolyn i ddarllen, annogwr, defnyddio cluniadur neu cael oedolyn i ysgrifennu ar eu rhan.

 

Clwb Gwaith Cartref
Mae clwb gwaith cartref ar gael bob amser cinio yn un o ystafelloedd cyfrifiaduron yr ysgol. Mae hwn wedi’i staffio gan staff cefnogi er mwyn cynnig cymorth gyda gwaith cartref, os oes angen.
Polisi ADY
Angen atodi Polisi

 

 

Cefnogaeth Emosiynol a Chymdeithasol
Bydd pob dysgwr yn Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf yn elwa o’r systemau bugeiliol sydd yn yr ysgol, gan gynnwys y mentora a gynnigir i bawb. Bydd rhai dysgwyr yn elwa o gefnogaeth fugeiliol ychwanegol a gynnigir gan staff fugeiliol neu’r Adran Gynhwysiant. Trwy gyfathrebu parhaus a chydweithio agos rhwng staff yr Adran Gynhwysiant a’r Arweinwyr Cynnydd, sicrheir fod anghenion lles a bugeiliol holl ddysgwyr yr ysgol yn cael eu diwallu.
Clybiau Amser Cinio
Cynigir clybiau amser cinio bob dydd gan yr Adran Gynhwysiant i’r dysgwyr hynny sy’n elwa o gael cymorth neu gefnogaeth ar yr amserau anstrwythuredig hyn. Y dysgwyr eu hunain bydd yn dewis gweithgareddau ar ddechrau’r tymor er mwyn creu’r amserlen wythnosol. Bydd dewisiadau’r dysgywr yn aml yn cynnwys clwb celf, gemau bwrdd, clwb ffilm a Dodgeball.
ELSA
Mae sawl aelod o staff yr Adran Gynhwysiant wedi’u hyfforddi i fod yn ELSA. Gallant gynnig cefnogaeth unigol neu grŵp bach i dargedu sgiliau llythrennedd emosiynol. Mae hwn yn digwydd dros cyfnod byr o amser (4 i 6 wythnos fel arfer) er mwyn targedu sgiliau penodol ar gyfer y dysgwyr unigol.

.
Seren
Grŵp Cefnogi Cyfoedion yw SEREN sy’n cael ei redeg gan grŵp o ddisgyblion sydd wedi’u hyfforddi, o Flynyddoedd 12 a 13. Rôl aelodau Seren yw cynorthwyo a galluogi disgyblion eraill i ddatrys eu problemau. Gall aelodau Seren gynorthwyo disgyblion eraill i wrando ar ei gilydd, a datrys problemau eu hunain. Mae aelodau Seren yn cynnig eu cymorth yn ystod yn ystod amser cinio yn Ystafell Seren. Gall unrhyw ddisgybl ofyn am gymorth gan unrhyw un o’r aelodau sy’n gwisgo seren oren ar eu gwisg ysgol.
Cwnsela
Mae’r Gwasanaeth Cwnsela’n darparu cyfleoedd i fyfyrwyr i drafod, yn gyfrinachol, pethau sydd yn achosi pryder iddynt. Mae gan gwnselydd yr ysgol gymhwyster proffesiynol a phrofiad eang yn gweithio gyda phobl ifanc. Hyfforddwyd y cwnselydd i wrando ar ddisgyblion, heb feirniadaeth, a’u cynorthwyo i ymdrin gyda’u meddyliau a’u teimladau. Gall unrhyw ddisgybl gyfeirio ei hunan trwy siarad gydag aelod o’r staff, i’r Pennaeth.

.
Yr Hafan
Mae’r Hafan wedi’i bennu fel lle tawel i weithio ar gyfer rhai dysgwyr. Mae angen caniatâd ar ddysgwyr er mwyn gallu dod i’r Hafan. Bydd gan rai dysgwyr gwersi penodol yn yr Hafan. Bydd eraill yn dod i’r Hafan pan fydd angen cymorth. Bydd staff yn goruchwylio’r Hafan bob amser. Disgwylir safonau uchel o ymddygiad a pharch yn yr Hafan a disgwylir bod y dysgywr yno yn cyflawni eu gwaith yn dawel. Bydd y gwaith a ddisgwylir yn ystod y wers yn cael ei gytuno gyda staff yr Hafan ar ddechrau’r wers.

 

Cwestiynau Cyffredin
Mae fy mhlentyn wedi cael cymorth yn yr Ysgol Gynradd. Sut fydd Ysgol Glantaf yn gwybod fod angen help arno?
Bydd trafodaethau manwl rhwng staff Glantaf a’r Ysgol Gynradd. Fel arfer, bydd statws ADY eich plentyn yn aros yr un peth pan fydd e neu hi yn trosglwyddo i Glantaf. Bydd Proffil Disgybl yn cael ei greu cyn i’ch plentyn drosglwyddo fel bod staff Glantaf yn deall anghenion eich plentyn o’r diwrnod cyntaf yn yr ysgol uwchradd. Bydd hwn yn cynnwys unrhyw strategaethau a ddefnyddiwyd yn llwyddianus yn y cynradd.

Sut mae’r ysgol yn penderfynu pa ddysgwyr sydd angen gwneud yr ymyrraethau?
Bydd profion ac asesiadau’r ysgol yn dangos pa ddysgwyr sydd angen help ychwanegol. Ni fydd dysgwyr yn cael help yn awtomatig oherwydd bod ganddynt ddeiagnosis penodol. Yn hytrach, lefelau sgiliau’r dysgwyr sy’n cael eu hystyried.

Sut y bydda i’n gwybod os fydd fy mhlentyn yn cael help ychwanegol?
Byddwch yn cael llythyr gan yr Adran Gynhwysiant os ydy’ch plentyn chi yn dod allan o wersi ar gyfer ymyrraeth penodol.

Sut fydd yr holl athrawon yn gwybod am anghenion fy mhlentyn?
Bydd Proffil Disgybl yn cael ei greu ac yn cael ei rannu gyda holl staff yr ysgol. Bydd hyn yn rhoi manylion i staff am gryfderau a diddordebau eich plentyn, yn ogystal â’r rhwystrau dysgu sydd ganddo / ganddi, a chyngor i staff ar sut i ymateb i’r rhain yn y dosbarth.

Ydy fy mhlentyn i’n dyslecsig?
Nid trwy un prawf penodol mae asesu hyn ond gallwn cynnal asesiadau arbenigol dros amser o fewn yr ysgol er mwyn ymchwilio’n bellach i hyn. Dylech gysylltu â’r Adran Gynhwysiant neu’r Arweinydd Cynnydd os oes pryderon gennych am hyn.

Mae fy mhlentyn yn cael trafferth yn yr ysgol – beth ddyliwn wneud?
Dylech gysylltu gydag Arweinydd Cynnydd eich plentyn neu’r Adran Gynhwysiant. Rydym yn gweithio’n agos gyda rhieni ac yn awyddus i glywed wrthoch os oes gennych bryderon. Hoffem weithio’n agos gyda chi er mwyn datrys yr anawsterau.

Mae angen amser ychwanegol ar fy mhlentyn i orffen ei waith. Beth ddyliwn wneud?
Cysylltwch gyda’r Adran Gynhwysiant neu Arweinydd Cynnydd eich plentyn i drafod ymhellach. Er mwyn i ni allu cynnig amser ychwanegol i’ch plentyn mae angen i ni gynnal asesiadau arbenigol manwl a chasglu tystiolaeth wrth staff.

 

Cysylltwch â ni
Am ragor o fanylion am weithgareddau’r Adran Gynhwysiant, gallwch gysylltwch gyda’r ysgol neu’r Arweinydd Cynnydd perthnasol ar unrhyw adeg. Fel arall, mae croeso i chi gysylltu gyda:

Mrs Marjorie Thomas (Arweinydd Cynhwysiant)
029 2083 8824
met@glantaf.cardiff.sch.uk

Mrs Claire Wilson (Athrawes â Gofal dros y Ganolfan Adnoddau Arbenigol)
029 2083 8828
cfw@glantaf.cardiff.sch.uk