LLYWIO

Sut gall rhieni gefnogi disgyblion?
Gall rhieni chwarae rhan bwysig wrth gefnogi disgyblion ag adolygu a dysgu.

Sut gall rhieni gefnogi disgyblion?

- Edrychwch drwy Llyfr Cyswllt eich plentyn yn rheolaidd.
- Llofnodwch y llyfr cyswllt yn wythnosol a chysylltwch â’r Pennaeth Cynnydd os oes gennych bryderon.
- Sicrhewch fod offer llyfrau/ffeiliau a llyfr cyswllt ym mag eich plentyn bob dydd.
- Bydd angen lle addas i weithio a chadw llyfrau yn y tŷ.
- Edrychwch ar lyfrau eich plentyn yn gyson.
- Soniwch am daclusrwydd a gorffen gwaith anghyflawn.
- Trafodwch y ffordd orau i drefnu amser e.e. gwaith cartref, gweithgareddau hamdden.
- Os ydych wedi derbyn llythyr gofid oddi wrth yr ysgol - trafodwch y targedau gyda’ch plentyn.
- Canmolwch bob llwyddiant neu gynnydd o unrhyw fath. Beth am ystyried gwobr i’w annog/hannog i barhau i weithio’n galed?
- Llyfrau Cyswllt

Gofynnwn yn garedig i rieni arwyddo’r Llyfr Cyswllt bob wythnos a bydd yr ysgol mewn cysylltiad gyda chi os oes gennym unrhyw ofidiau am gynnydd eich plentyn yn ogystal â materion megis:

- Nid yw’r Llyfr Cyswllt wedi cael ei lofnodi am fis neu’n fwy.
- Nid yw Llyfr Cyswllt eich plentyn ganddo / ganddi yn yr ysgol yn rheolaidd.
- Ceir sylwadau negyddol gan athrawon am gynnydd/ymddygiad eich plentyn.


Adolygu (ar gyfer CA4 a CA5 yn bennaf)

1. Anogwch eich plentyn i fynychu’r gwersi adolygu ychwanegol a gynigir gan yr ysgol – (Gweler gwefan yr ysgol )

2. Edrychwch ar wefan CBAC a ‘BBC Bitesize ‘ gyda’ch mab / merch. (Mae pentwr o adnoddau adolygu a chyn bapurau defnyddiol yno. )

3. Dylid adolygu am gyfnodau byr o 20 -25 munud. Dylid anelu at gwblhau o leiaf 3 – 5 sesiwn bob nos.Dylid cael egwyl o tua 10-15 munud yn unig.

4. Anogwch eich plentyn i godi’n gynnar yn ystod y gwyliau er mwyn sicrhau y gall ef/hi wneud o leiaf 8 sesiwn adolygu o 20 -30 munud. Dylid gorffwys am 10 -15 munud rhwng pob sesiwn

5. Rheolwch ddefnydd y disgybl o’r we.

6. Dylid diffodd y ffôn symudol neu ei gosod mewn ystafell wahanol wrth adolygu.

7. Dylid anelu at orffen y nodiadau crynhoi erbyn gwyliau’r Pasg. Dylid canolbwyntio o hynny ymlaen ar ddysgu’r wybodaeth yn hytrach na’i ail ysgrifennu.

8. Mae diet cytbwys a brecwast yn hanfodol bwysig yn ystod y cyfnod pwysig hwn!

9. Anogwch eich plentyn i yfed digon o ddŵr wrth adolygu.

10. Anogwch eich plentyn i ddefnyddio’r sgiliau adolygu a gyflwynwyd gan y cwmni ‘Positively Mad’ .