LLYWIO

Physical Education

Addysg Gorfforol
CYFNOD ALLWEDDOL 3.
Un o brif nodau’r Adran Addysg Gorfforol yw i gynnig cwricwlwm eang a chytbwys i bob disgybl sydd yn cyd-fynd gyda’r Cwricwlwm Cenedlaethol, ond sydd hefyd yn rhoi’r cyfle i bob disgybl i gyrraedd ei llawn potensial, ac i flasu y mwynhad sydd yn dod gyda dull actif a iach o fyw.
Y bwriad yw cynnig amrywiaeth o gyfleoedd – datblygu gweithgareddau mae’r disgyblion wedi astudio yn flaenorol, a chynnig gweithgareddau newydd.
Mae Addysg Gorfforol yn bwnc statudol i bob disgybl astudio tan ddiwedd blwyddyn 11.

Trefniant y gwersi ar gyfer cyfnod allweddol 3 (blynyddoedd 7 - 9)
• Mae pob disgybl yn derbyn 4 gwers o 60 munud pob pythefnos.
• Mae pob dosbarth yn derbyn yr un faint o wersi ym mhob gweithgaredd.
• Mae’r gweithgareddau a gynigir yn adlewyrchu gofynion y Cwricwlwm Cenedlaethol yn gyntaf ac yna’r cyfleusterau ardderchog sydd ar gael.

Rhaglen astudio ar gyfer cyfnod allweddol 3 (blynyddoedd 7 - 9)
Fe gynigir sawl gweithgaredd gwahanol allan o’r 4 maes profiad y Cwricwlwm Cenedlaethol:
• Gweithgareddau iechyd, ffitrwydd a lles: ffitrwydd (gwaith ar y peiriannau cardiofasgwlaidd - rhwyfo/beicio/rhedeg ... a’r peiriannau gwrthiant); dulliau ymarfer penodol sydd yn rhoi cyfle i ddisgyblion creu a gwerthuso rhaglen ymarfer yn cysylltiedig a iechyd a perffromiad. Defnydd o brofion ffitrwydd i gwerthuso ymarfer a iechyd.
• Gweithgareddau creadigol: gymnasteg
• Gweithgareddau antur: cyfeiriannu; gweithgareddau adeiladu tîm; dringo a boldro.
• Gweithgareddau cystadleuol: pêl-droed; rygbi; pêl-rwyd; hoci; pêl-fasged; athletau; rownderi; tenis, badminton a criced.

Rhoddir cyfleoedd i’r disgyblion i gynllunio, perfformio a gwerthuso yn y gweithgareddau uchod, gyda’r pwyslais ar berfformio. Rydym hefyd yn canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau ein disgyblion yn barhaus. Yn ogystal a’r uchod, rhoddir gyfleoedd i’r disgyblion i gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau allgyrsiol cystadleuol a di-gystadleuol, a gweithgareddau 5x60.

Gosod targedau ac asesu
Pwrpas asesu yn yr adran yw i ddarparu dull positif a cynhaliol sy’n helpi disgyblion i wella’u dysgu drwy adnabod cryfderau a gwendidau. Asesir gallu’r disgyblion yn ôl y Cwricwlwm Cenedlaethol.
• Er mwyn sicrhau rhan weithredol y disgybl yn y broses asesu - rhoddir cyfle i’r disgybl i nodi targedau personol (ar ôl trafod gyda’r athro / athrawes) yn ystod y gwersi cynnar o bob uned waith yn eu llyfrau cyswlt.
• Bydd y disgybl yn cael eu annog i asesu lefel eu hunain ag eraill yn ystod pob gwers. Bydd hyn yn digwydd ar lafar oherwydd natur ymarferol y pwnc.
• Yn ystod y wers olaf, rhoddir cyfle i’r disgybl i werthuso yr uned waith a cofnodi eu lefelau hunanasesiad.
• Yn ogystal â hyn, asesir gallu’r disgyblion yn gyffredinol ym mhob gwers, a rhoddir adborth ar lafar yn gyson.
• Bydd pob disgybl yn derbyn dau lefel pob tymor, ac yna un am y flwyddyn gyfan.

Blwyddyn 7 - 9 : Bechgyn
Tymor 1: Uned 1- Rygbi a Ffitrwydd.
                Uned 2- Gwaith Tim a Badminton.
Tymor 2: Uned 3 - Ffitrwydd.
                Uned 4 - Gymnasteg a Pel Droed.
Tymor 3: Uned 5 - Athletau.
                Uned 6 - Gweithgaredd au Antur / Awyr Agored a Criced.

Blwyddyn 7 - 9 : Merched
Tymor 1: Uned 1- Hoci / Pel Rwyd a Gwaith Tim.
                Uned 2- Hoci / Pel Rwyd a Gymnasteg.
Tymor 2: Uned 3 - Ffitrwydd.
                Uned 4 - Badminton a Ffitrwydd.
Tymor 3: Uned 5 - Athletau.
                Uned 6 - Gweithgaredd au Antur / Awyr Agored a Pel Fas.CYFNOD ALLWEDDOL 4.
Drwy astudio TGAU Addysg Gorfforol bydd dysgwyr yn caffael y wybodaeth, y ddealltwriaeth, y sgiliau a’r gwerthoedd i ddatblygu a chynnal eu perfformiad mewn gweithgareddau corfforol a deall y manteision i iechyd, ffitrwydd a lles. Bydd dysgwyr yn datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth ddamcaniaethol o’r ffactorau sy’n greiddiol i weithgaredd corfforol a chwaraeon ac yn defnyddio’r wybodaeth hon i wella perfformiad. Bydd dysgwyr yn perfformio’n effeithiol mewn gweithgareddau corfforol gwahanol drwy ddatblygu sgiliau a thechnegau a dewis a defnyddio tactegau, strategaethau a/neu syniadau cyfansoddiadol.

Drwy astudio TGAU Addysg Gorfforol bydd dysgwyr yn:
• datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth ddamcaniaethol o’r ffactorau sy’n greiddiol i weithgaredd corfforol a chwaraeon ac yn defnyddio’r wybodaeth hon i wella perfformiad
• deall sut mae’r cyflwr ffisiolegol a seicolegol yn effeithio ar berfformiad mewn gweithgaredd corfforol a chwaraeon
• datblygu eu gallu i ddadansoddi a gwerthuso i wella perfformiad mewn gweithgaredd corfforol a chwaraeon
• deall y cyfraniad mae gweithgaredd corfforol a chwaraeon yn ei wneud i iechyd, ffitrwydd a lles
• deall dylanwadau diwylliannol gymdeithasol allweddol sy’n gallu effeithio ar gysylltiad pobl â gweithgaredd corfforol a chwaraeon yng Nghymru a’r byd ehangach.

Cynllun Asesu
Uned 1: Cyflwyniad i addysg gorfforol (Arholiad ysgrifenedig: 2 awr)
Asesir dysgwyr drwy amrywiaeth o gwestiynau byr ac estynedig. Bydd y cwestiynau yn seiliedig ar ysgogiadau clyweled a ffynonellau eraill. 50%
Uned 2: Y cyfranogwr gweithredol mewn addysg gorfforol
Asesiad di-arholiad: wedi’i asesu’n fewnol a’i safoni'n allanol Asesir dysgwyr mewn tri gweithgaredd gwahanol yn rôl perfformiwr mewn o leiaf un gamp ar gyfer unigolyn, un gamp ar gyfer tîm ac un arall.
Bydd un gweithgaredd yn brif weithgaredd fydd â rhaglen ffitrwydd bersonol yn gysylltiedig â’r gweithgaredd. 50%

• Mae gweithgareddau tîm yn cynnwys Pêl-droed, Pêl-fas, Pêl- fasged, Criced, Hoci, Lacrosse, Pêl-rwyd, Rownderi, Rygbi’r gynghrair, Rygbi’r undeb, Rygbi saith bob ochr, Pêl-foli.
• Mae gweithgareddau unigol yn cynnwys Athletau, Traws-gwlad, Beicio, Deifiio, Golff, Gymnaesteg, Jwdo, Sgïo, Sboncen, Nofio, Jwdo, Codi pwysau, Trampolinio.
• Gall gweithgareddau fel Dawns, Badminton, Tennis, Tennis Bwrdd, Hwylio a Dringo gael eu hystyried yn rhai unigol neu dîm.

Rhaid i unrhyw weithgaredd nad yw i’w weld yn y fanyleb gael ei gymeradwyo gan CBAC. Gall ymgeiswyr gynnig uchafswm o ddau weithgaredd oddi ar y safle i’w hasesu. Gweithgareddau oddi ar y safle yw’r rhai nad ydynt yn digwydd ar gampws yr ysgol a lle na chaiff yr ymgeiswyr eu goruchwylio, eu hyfforddi a’u hasesu gan athro/athrawes Glantaf. Mae’r asesiad ymarferol yn cyfrif dros y ddwy flynedd o’r cwrs felly mae’n hanfodol fod pob ymgeisydd yn mynychu ymarferion, gemau a chystadlaethau o’u dewisiadau yn gyson yn ystod y cyfnod.

CYFNOD ALLWEDDOL 5
Oherwydd natur y pwnc, mae’n orfodol eu bod yn cymryd rhan yn wythnosol yn y gweithgaredd a ddewiswyd ganddynt er mwyn datblygu eu perfformiad. Disgwylir lefel uchel o ymroddiad tuag at weithgareddau chwaraeon yr ysgol yn ogystal â’r gwersi. Mae’n hanfodol i brynu cit Addysg Gorfforol lefel Ac yn ogystal â’i wisgo i bob gweithgaredd ymarferol lefel A.

Amlinelliad o’r Cyrsiau (UG ac U2):
UG (2 Uned):-
PE1:- Gwella Perfformiad mewn Addysg Gorfforol
Asesiad mewnol (safoni allanol) –
- Perfformiad Ymarferol (30% of UG)
- Proffil Perfformiad Personol (10% of UG)
- Hyfforddi neu Ddyfarnu (10% of UG)

PE2:- Dulliau Bywiog o Fyw ac Addysg Gorfforol
Mae’r uned yma yn cynnwys:
• Dewisiadau o ran dull o fyw;
• Beth sydd ar gael o ran gweithgaredd corfforol;
• Pam mae pobl yn gwneud dewisiadau arbennig?;
• Manteision corfforol, seicolegol a thechnegol;
• Manteision o ran dull o fyw.
Asesiad Allanol (50% of UG) – Cwestiynau strwythuredig gorfodol ynghyd ag un cwestiwn lle y mae’n gofyn ysgrifennu’n estynedig (1 awr 45 munud)

A2 (2 uned):-
PE3:- Mireinio Perfformiad Mewn Addysg Gorfforol
Asesiad Mewnol – Perfformiad Ymarferol (17.5% of A2)
Ymchwil Ymchwiliol (7.5% of A2)

PE4:- Perfformiad, Darpariaeth a Chyfranogiad mewn Addysg Gorfforol
Mae’r uned yma yn cynnwys:
• Dadansoddi Perfformiad a Iechyd y Genedl ;
• Rheoli Straen a Cymhelliant ;
• Materion Cyfoes/Cymdeithasol a Llwybrau ;
• Cefnogaeth a Gwahaniaethu Cymdeithasol ;
• Masnacheiddio a Datblygiadau Technegol
Asesiad Allanol – Adran A – Cwestiynau strwythuredig gorfodol (15%)
Adran B – Un cwestiwn yn gofyn am ysgrifennu estynedig o ddewis o ddau (10%)
(Papur 2 awr)