LLYWIO

   

Ieithoedd Tramor Modern
CYFNOD ALLWEDDOL 3: FFRANGEG.
Blwyddyn 7
C’est parti, Cyflwyniadau a chyfarchion, Iaith yr ystafell ddosbarth, Cyfri a dweud eich oedran, Diwrnodau’r wythnos a dyddiadau, Dysgu lliwiau ac ansoddeiriau. Famille et Copains, Dweud ble rydych yn byw, Dweud o bla, wlad rydych yn dod, Disgrifio eich teulu, Siarad am eich anifeiliad anwes, Disgrifio eich hun, Siarad am eich personoliaeth. On s’amuse, Siarad am, chwaraeon a hamdden, Defnyddio’r dyfodol syml i drafod hamdden, Mynegi barn am weithgareddau, Trafod amlder ac amser gwneud gweithgareddau hamdden.

Blwyddyn 8
Au centre de Loisirs, Trafod gweithgareddau y Ganolfan Hamdden, Cynllunio gwyliau, Trafod y tywydd. Chez Moi , Disgrifio eich cartref, Siarad am ystafelloedd yn y tŷ, Disgrifio ble mae pob ystafell yn y tŷ, Defnyddio arddodiaid, Mynegi barn, Dweud yr amser. Ma journée, Trafod y drefn ddyddiol, Siarad am bynciau ysgol, Trafod eich diwrnod yn y gorffennol, Rhifau hyd at 100, Trafod dillad. A table, Dysgu am brydau bwyd, Siopa am fwyd, Archebu bwyd mewn bwyty, Trafod bwyta’n iaach.

Blwyddyn 9
Siarad am eich hun ac eraill, Cenedl, oedran, disgrifiadau, Aelodau’r teulu,, Trafod gweithgareddau amser hamdden yn y gorffennol a’r, Disgrifio penwythnosau a gwyliau yn y gorffennol, Mynegi barn a holi pobl eraill am eu gwyliau.Ma famille et la Sante, Disgrifio aelodau o’ch teulu, Cymhariaethau a rhifau, Holi ac ateb cwestiynau am y teulu, Mynegi barn, Dysgu rhannau o’r corf, Disgrifio am salwch ac afiechydon, Mynd at y meddyg neu’r fferyllfa., Trafod byw yn iach. Voyage à Paris, Dysgu am brif atyniadau Paris, Trafod dulliau teithio, Cynllunio ymweliadau yn y dyfodol, Siopa am gofroddion, Bwyta allan.

CYFNOD ALLWEDDOL 4: ALMAENEG a FFRANGEG.
Mae'r gallu i gyfathrebu mewn iaith dramor yn dod yn fwyfwy pwysig yn yr Ewrop unedig, ac fe fydd cymhwyster ieithyddol yn ddefnyddiol iawn wrth gychwyn gyrfa mewn sawl proffesiwn yn ogystal ag yn gymdeithasol mewn nifer fawr o sefyllfaoedd.

Mae cyfle i ddisgyblion ddilyn cwrs fydd yn arwain at gymhwyster TGAU mewn Ffrangeg ac/neu Almaeneg. Bydd y cwrs yn sialens yn ogystal ag yn bleser i ymgeiswyr o raddfa eang o allu.

• Datblygu dealltwriaeth o Ffrangeg/ Almaeneg llafar ac ysgrifenedig mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd.
• Datblygu’r gallu i gyfathrebu’n effeithiol yn Ffrangeg/ Almaeneg ar lafar ac yn ysgrifenedig.
• Datblygu gwybodaeth am Ffrainc/ Yr Almaen a gwledydd lle siaredir Ffrangeg/ Almaeneg.
• Meithrin agweddau cadarnhaol tuag at ddysgu iaith dramor.
• Paratoi disgyblion at astudiaeth ieithyddol bellach a defnydd ymarferol o’r iaith mewn gwlad dramor.

Cynllun Asesu
Asesir sgiliau Gwrando, Darllen, Siarad ac Ysgrifennu gyda phob un yn cyfrannu 25% o’r marciau terfynol. Mae haen uwch (A*-D) a haen sylfaenol (C-G) i bob asesiad.

Uned 1: Speaking - Speaking exam
(Haen Uwch: 10-12 munud; Haen Sylfaenol: 7-9 munud)
Uned 2: Gwrando - Arholiad ysgrifenedig
(Haen Uwch: 45 munud; Haen Sylfaenol: 35 munud)
Uned 3: Darllen - Arholiad ysgrifenedig
(Haen Uwch: 1¼ awr; Haen Sylfaenol: 1 awr)
Uned 4: Ysgrifennu - Arholiad ysgrifenedig
(Haen Uwch: 1½ awr; Haen Sylfaenol: 1¼ awr)

Teithiau Cyfnewid
Mae gan yr adrannau Ffrangeg ac Almaeneg bartneriaethau hir-dymor gyda Lycée St Sébastien, Landerneau, Llydaw a Wüllenweberschule, Bergneustadt yn yr Almaen. Os dymunant, caiff ddisgyblion sydd yn dewis TGAU Ffrangeg neu/a Almaeneg gyfle i gymryd rhan yn y cyfnewidiadau yma. Bydd teithiau wythnos yn cael eu trefnu’n flynyddol gan yr ysgol a byddant yn rhoi cyfle nid yn unig i ddisgyblion wella eu sgiliau ieithyddol, ond hefyd i ddod yn gyfarwydd â bywyd beunyddiol yn Ffrainc a’r Almaen. Os am wybodaeth bellach cysylltwch â’r athrawon ieithoedd.

CYFNOD ALLWEDDOL 5.
FFRANGEG:
Bydd y cwrs yn datblygu dealltwriaeth y disgybl o’r iaith Ffrangeg ei alluogi i gyfathrebu’n hyderus ac yn effeithiol yn Ffrangeg galluogi’r disgybl i ddatblygu ei ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o gymdeithas gyfoes a diwylliant gwledydd Ffrangeg eu hiaith wrth astudio themâu penodol (gweler isod).

UG:-
Byw fel person ifanc mewn cymdeithas Ffrangeg ei hiaith (e.g. gan gynnwys y teulu, perthynas, tueddiadau, addysg a chyflogaeth).
Deall y byd Ffrangeg (e.g. diwylliant a threftadaeth rhanbarthol, llenyddiaeth, celfyddyd, ffilm a cherddoriaeth).

A2:-
Amrywiaeth a gwahaniaeth (e.g. mudo, integreiddio, hunaniaeth, ymyleiddio, gwahaniaethu a dathlu gwahaniaeth).
Ffrainc 1940-1950: Y Goresgyniad a’r blynyddoedd wedi’r rhyfel.

Strwythur Asesu
UG:-
Tasg 1: Llafar (15 munud) - 12%.
Tasg 2: Gwrando ac ymateb a darllen a deall (1awr30) - 15%.
Tasg 3: 
Ymateb beirniadol wrth ysgrifennu (1awr30) - 13%.

A2:-
Tasg 1: Llafar (15-20 munud) - 18%.
Tasg 2: Gwrando darllen a chyfieithu (1 awr 45) - 23%.
Tasg 3: Ymateb beirniadol a dadansoddol wrth ysgrifennu (1awr30) - 19%.

ALMAENEG:
UG:-
Hamdden a dulliau o fyw (e.g. twristiaeth a chwaraeon).
Yr unigolyn a chymdeithas (e.g. diwylliant yr ifanc, addysg).

A2:-
Materion amgylcheddol (e.g. llygredd, cynhesu byd-eang, egniau adnewyddadwy).
Materion cymdeithasol a gwleidyddol(e.g. rôl y cyfryngau, mewnfudo).

Strwythur Asesu
UG:-
GN1: Arholiad llafar (15 munud) - 20%. (40% UG)
GN2: Gwrando ac ymateb a darllen a deall (3 awr) - 30%. (60% UG)


A2:-
GN3: OArholiad llafar (15-20 munud) - 20%. (40% A2)
GN4: Darllen, deall ac ysgrifennu (3 awr) - 30%. (60% A2)

SBAENEG:
Mae'r cwrs Sbaeneg Uwch ac Uwch Gyfrannol yn gyrsiau heriol fydd yn galluogi myfyrwyr i gyfathrebu'n hyderus yn yr iaith dramor. Mae'n gwrs cyflawn yn ei hun sydd hefyd yn darparu sail addas ar gyfer astudiaeth bellach. Datblygir ymwybyddiaeth y myfyrwyr o themau Ewropeaidd yn ogystal ag agweddau ysbrydol, moesol a diwylliannol y pynciau a astudir.

Strwythur Asesu
UG:-
Uned 1: Arholiad llafar - 12%.
Uned 2: Gwrando, Darllen a Chyfieithu - 15%.
Uned 3: 
Ymateb ysgrifenedig - 13%.

A2:-
Uned 4: Arholiad llafar - 18%.
Uned 5: Gwrando, Darllen a Chyfieithu - 23%.
Uned 6: Ymateb ysgrifenedig - 19%.

AS:-
Mae bod yn berson ifanc mewn Sbaeneg - cymdeithas speak . Strwythurau Teulu, gwerthoedd, Cyfeillgarwch / Perthnasoedd traddodiadol a modern. tueddiadau Ieuenctid , Materion a hunaniaeth bersonol . Addysgol a chyfleoedd cyflogaeth It. Deall y Sbaeneg - Siarad byd. Diwylliant Rhanbarthol a threftadaeth yn Sbaen , Sbaeneg - Siarad Gwledydd a Communities . Sbaen a gwledydd America Ladin mewn Cyd-destun Ewropeaidd. Llenyddiaeth, celf, ffilm a cherddoriaeth yn y byd Siarad Sbaeneg .
A2:-
Amrywiaeth a gwahaniaeth . Mudo ac integreiddio. Hunaniaeth ddiwylliannol ac ymyleiddio . cyfoethogi diwylliannol a gwahaniaeth dathlu . Gwahaniaethu ac amrywiaeth The Two Spains : 1936 ymlaen. franquismo el - tarddiad , datblygiad a chanlyniadau . Rhyfel Ôl - Cartref Sbaen - ôl-effeithiau hanesyddol a gwleidyddol . Rhyfel Cartref Sbaen a'r newid i ddemocratiaeth (a gynrychiolir yn y celfyddydau, sinema , llenyddiaeth, celf a ffotograffiaeth ) . Sbaen - yn dod i delerau â'r gorffennol? " Recuperación de la Memoria Historica "