LLYWIO

Datganiad o Weledigaeth ac Amcanion
Darparu addysg gyflawn, cyfleoedd cyfartal a phrofiadau cyfoethog yn yr iaith Gymraeg, mewn awyrgylch Gymreig a chynhaliol.

1. Meithrin bersonoliaeth lawn yr unigolyn drwy gynnig profiadau a chyfleoedd a fydd yn hyrwyddo datblygiad meddyliol, corfforol ac ysbrydol tra’n ehangu gorwelion.

2. Cynorthwyo disgyblion i feithrin agweddau, dysgu medrau, canfod gwybodaeth a dyfnhau dealltwriaeth. Byddant yn berthnasol i’w bywyd ar ôl gadael yr ysgol , yn eu gwaith, y cartref ac yn eu hamdden mewn byd tra chyfnewidiol.

3. Ennyn balchder pob disgybl yn ei wreiddiau, parch at iaith ei wlad a theyrngarwch at y gymdeithas y mae’n perthyn iddi gan feithrin dinasyddion da ar gyfer Cymru a’r byd.

4. Rhoi cyfle i chwilfrydedd cynhenid y plentyn ddatblygu meddwl effro, ymholgar a’r gallu i ddadlau’n rhesymegol, i gloriannu ac i benderfynu drosto ei hun.

5. Gofalu bod pob disgybl yn meithrin y ddawn o gyfathrebu’n effeithiol , yn bennaf yn y Gymraeg, drwy ymwneud ag ystod eang o weithgareddau cwricwlaidd ac allgyrsiol.

6. Annog y disgybl i ymroi’n frwdfrydig hyd eithaf ei allu mewn ffordd gyfrifol a hunan-ddisgybledig.

7. Hybu parch at eraill, at werthoedd crefyddol, ysbrydol, moesol a diwylliannol a meithrin goddefgarwch tuag at gredoau ac agweddau gwahanol.

8. Helpu’r disgybl i werthfawrogi campau a dyheadau dyn ar hyd yr oesoedd.

9. Paratoi’r disgybl i wasanaethu ac i gyfrannu’n adeiladol at gymdeithas yn ôl ei allu.

10. Addysgu’r disgyblion a datblygu medrau’r staff mewn ysgol agored, gynnes, sydd yn estyn gofal i bob unigolyn ac yn meithrin perthynas adeiladol â’r holl bartneriaid yn eu haddysg.