LLYWIO

Derbyn Disgyblion
Derbyniwn ein disgyblion o nifer o ysgolion cynradd Cymraeg yr Awdurdod, gyda manylion ar gael o’r ysgol neu caerdydd.gov.uk. Mae’r mwyafrif o’r rhain i’r Dwyrain a’r De o’r Afon Taf.

Mae Ysgol Glantaf yn derbyn disgyblion 11 oed sy'n abl i dderbyn addysg cyfrwng Cymraeg. Pwysleisir wrth rieni a disgyblion mai Ysgol Gymraeg yw Ysgol Glantaf. Mae Ysgol Gymraeg Glantaf yn diogelu'r egwyddor o addysg gyfun drwy dderbyn disgyblion ar draws yr holl ystod gallu, heb wahaniaethu rhwng disgyblion ar sail rhyw, hil, lliw, credo nac anabledd, cyhyd â'u bod yn abl i dderbyn addysg cyfrwng Cymraeg.

Mae Ysgol Gymraeg Glantaf yn derbyn disgyblion ag anghenion addysgiadol dwys i'r Uned Arbennig. Derbynnir ychydig o ddisgyblion o'r tu allan i ddalgylch yr ysgol mewn amgylchiadau arbennig ac â chaniatâd yr Awdurdod Addysg.Derbynnir y disgyblion hyn sy'n symud i fyw i ddalgylch yr ysgol os ydynt yn abl i dderbyn addysg gyfrwng Cymraeg. Ceisiadau dan oed. Derbynnir ceisiadau gan rieni sydd â phlant o dan yr oed trosglwyddo (blwyddyn yn iau) mewn amgylchiadau arbennig ar ôl ystyriaeth fanwl o'r goblygiadau, adroddiad gan y seicolegydd addysgiadol a chaniatâd yr Awdurdod Addysg.

Dylid gwneud cais am le yn yr ysgol drwy’r Prif Swyddog Ysgolion, Awdurdod Addysg Caerdydd, Glanfa’r Iwerydd, Caerdydd, CF10 5UW. Mae modd gwneud hwn ar-lein ar wefan www.caerdydd.gov.uk. Rhif Mynediad Safonol yr ysgol yw 240.

Darparwn gyfle i rieni ymweld â’r ysgol yn ystod noson blwyddyn 6. Os nad yw rhiant yn medru ymweld yn ystod y noson hon gellid cysylltu gyda phennaeth blwyddyn 7 i wneud trefniadau unigol.

Disgyblion sydd yn derbyn gofal: Rydym yn dilyn trefniadau’r Sir wrth dderbyn disgyblion sydd yn derbyn gofal. Mae ein pennaeth cynorthwyol, Mrs Janet Burnhill yn gyfrifol am gefnogi lles a llwyddiant disgyblion sydd yn derbyn gofal. Bydd hi’n cydweithio’n ofalus gyda’r pennaeth blwyddyn i sicrhau darpariaeth addas i bob disgybl. Gallwch dderbyn manylion am ein trefniadau i gefnogi disgyblion sydd yn derbyn gofal oddi wrthi.