LLYWIO

Gair gan y Pennaeth


Mae'n bleser gennyf  gyflwyno'r wefan hon i chi gan obeithio y cewch ynddi flas o’r hyn a gynigir gan Ysgol Gyfun Glantaf – ei hamcanion, gweithgarwch, llwyddiannau a’i darpariaeth.

Nod ein staff brwd, ymroddgar yw sicrhau cynnydd ein pobl ifanc oll gan sefydlu seiliau cadarn a fydd yn cynnal ac yn ysgogi dysgu gydol oes. Yn Ysgol Gyfun Glantaf rhown bwys ar les yr unigolyn a datblygiad sgiliau mewn hinsawdd sy’n seiliedig ar hunanbarch a pharch at eraill. Mae cymell pawb i wireddu potensial yn golygu darparu cyfleoedd amrywiol, cydnabod llwyddiant a meithrin doniau a chwilfrydedd yr unigolyn. Anelwn at feithrin balchder disgyblion yn eu hetifeddiaeth ieithyddol a diwylliannol unigryw ynghyd â’r hyder i gyfrannu’n gadarnhaol at gymuned yr ysgol a’r gymuned ehangach.

Mae partneriaeth agos rhwng aelodau cymuned yr ysgol yn allweddol er mwyn sicrhau safonau uchel ymhob agwedd o’n gwaith a chynhaliaeth gydlynus ar gyfer ein disgyblion. Mae’r wefan hon yn wedd bwysig ar y bartneriaeth hanfodol hon a gobeithiwn y cewch fudd o’i dilyn.