LLYWIO

Disgwyliadau Glantaf
Disgwyliadau’r ysgol yw Cymreictod, Cwrteisi a Pharch. Disgwylir i bob aelod o gymuned yr ysgol ddangos a hyrwyddo’r rhain trwy eu hymddygiad a’u harferion.

Dangoswn ein Cymreictod trwy:
• Siarad yr iaith yn gyson yn yr ysgol ac yn ystod gweithgareddau allgyrsiol.
• Gyfrannu at weithgareddau diwylliannol a chystadleuol, er enghraifft gweithgareddau’r Urdd.
• Annog a chefnogi eraill i ddangos eu Cymreictod.

Dangoswn Gwrteisi a Pharch tuag at ein gilydd trwy:
• Beidio â tharfu ar waith eraill.
• Wrando’n astud ac ymateb yn gwrtais i eraill.

Dangoswn Gwrteisi a Pharch at ein hathrawon trwy:
• Fod yn brydlon i bob gwers.
• Eistedd yn y man a ddisgwylir gan yr athro.
• Gadw llyfr cyswllt ar y ddesg gydol y wers.
• Weithio’n dawel a dilyn cyfarwyddiadau’r athro y tro cyntaf.
• Roi llaw i fyny cyn siarad.
• Gyrraedd a gadael y dosbarth yn drefnus.
• Gadw ffônau symudol a theclynnau electronig eraill allan o’r golwg ac wedi eu diffodd.

Dangoswn Barch tuag at ein haddysg trwy:
• Fod yn bresennol ac yn brydlon bob dydd, ac yn brydlon i bob gwers.
• Ddod â’r holl offer i’r gwersi.
• Wneud ein gorau bob tro.
• Weithio yn galed i gadw at ddyddiadau cau penodol.
• Sicrhau bod gwaith a gollwyd yn cael ei gwblhau.
• Ddefnyddio cyfrifiaduron yr ysgol at bwrpas gwaith ysgol yn unig.

Dangoswn Barch tuag at ein hysgol trwy:
• Wisgo’r wisg ysgol gywir.
• Aros ar safle’r ysgol drwy’r dydd.
• Roi sbwriel yn y bin a chadw’r ysgol yn lân.
• Beidio â chnoi gwm ar safle’r ysgol na defnyddio Tippex na peniau ffelt.

DYLEM GOFIO AM HAWL ERAILL I GAEL YR ADDYSG ORAU BOSIBL

DYLEM SIARAD CYMRAEG ONI BAI BOD IAITH Y WERS YN WAHANOL.