LLYWIO

Llais y Disgybl
Mae ein cyngor ysgol yn galluogi ein myfyrwyr i gymryd rhan mewn prosiectau.

Yn Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf, mae gennym gyngor ysgol sy'n cynnwys grŵp o fyfyrwyr a etholir gan eu cyfoedion i’w cynrychioli a rhannu eu barn a chodi materion gyda staff a llywodraethwyr yr ysgol. Gall y cyngor ysgol ymwneud â phrosiectau ar ran y myfyrwyr, bod yn rhan o wella'r ysgol, mynychu cyfarfodydd y corff llywodraethu a chyfrannu at apwyntiadau staff.

Mae pob dosbarth yn yr ysgol yn ethol dau fyfyriwr i'w cynrychioli ar Bwyllgor Blwyddyn Llais y Disgybl. O leiaf unwaith, os nad ddwywaith bob tymor cynhelir cyfarfod ar gyfer pob blwyddyn gyda’r cynrychiolwyr hyn dan gadeiryddiaeth cynrychiolwyr o’r 6ed. Dau aelod ym mhob blwyddyn sy’n cael eu hethol i fod ar y Cyngor Ysgol ac maent yn codi materion sydd o bwys ac yn poeni eu blynyddoedd. Mae’r Cyngor Ysgol yn cael ei reoli gan y Prif Fachgen a’r Brif Ferch sy'n codi holl faterion y gwahanol flynyddoedd gan bob blwyddyn gyda'r Pennaeth / Dirprwy / Rheolwr Safle ayyb.

Pam mae gennym Gyngor Ysgol?
Fel pobl ifanc yng Nghymru, o dan yr hawl a nodir yn Erthygl 12 o Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn (CCUHP) mae gennych yr hawl i gael llais yn y pethau sy'n effeithio arnoch chi. Mae’ch Cyngor Ysgol yn un ffordd o wneud hyn.

Beth gallwch ennill o fod ar y Cyngor Ysgol?
Gallwch ennill sgiliau pwysig fel gwrando ar eraill, rhannu eich syniadau, gweithio mewn tîm. Mae'n rhoi cyfle i chi weithio gyda'ch cyfoedion ac oedolion.
Dilynwch y dolenni isod i gael y newyddion diweddaraf o ran Llais y Disgybl: