LLYWIO

Lles Disgyblion
Mae gennym nifer o systemau cymorth ar waith yn yr ysgol i ddarparu gofal a chefnogaeth i unrhyw blentyn.

Gwasanaeth Cwnsela’r Ysgol  ”Gweithredu dros Blant”
Mae’r Gwasanaeth Cwnsela’n darparu cyfleoedd i fyfyrwyr i drafod, yn gyfrinachol, pethau sydd yn achosi pryder iddynt. Mae gan gwnselydd yr ysgol gymhwyster proffesiynol a phrofiad eang yn gweithio gyda phobl ifanc. Hyfforddwyd y cwnselydd i wrando ar ddisgyblion, heb feirniadaeth, a’u cynorthwyo i ymdrin gyda’u meddyliau a’u teimladau. Gall unrhyw ddisgybl gyfeirio ei hunan trwy siarad gydag aelod o’r staff, i’r Pennaeth

SEREN
Grŵp Cefnogi Cyfoedion yw SEREN sy’n cael ei redeg gan grŵp o ddisgyblion sydd wedi’u hyfforddi, o Flynyddoedd 12 a 13. Rôl aelodau Seren yw cynorthwyo a galluogi disgyblion eraill i ddatrys eu problemau. Gall aelodau Seren gynorthwyo disgyblion eraill i wrando ar ei gilydd, a datrys problemau eu hunain. Mae aelodau Seren yn cynnig eu cymorth yn ystod yn ystod amser cinio yn Ystafell Seren. Gall unrhyw ddisgybl ofyn am gymorth gan unrhyw un o’r aelodau sy’n gwisgo seren oren ar eu gwisg ysgol.

Nyrs yr Ysgol
Daw’r nyrs i’r ysgol i gwrdd gyda disgyblion sydd gyda chyflyrau penodol. Mae nyrs yr ysgol yn cynnig cyfle i unrhyw ddisgybl i ddod i drafod ystod o faterion iechyd sydd ganddynt. Mae hi’n dod i’r ysgol yn wythnosol.
Enw’r nyrs yw Fiona Vaidya
Rhif ffôn cyswllt

Rhaglen Cryfhau Teuluoedd
Mae Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf yn gweithio’n agos gyda darparwyr Rhaglen Cryfhau Teuluoedd i redeg cwrs 7 wythnos i rieni a disgyblion 10-14 mlwydd oed. Hyfforddwyd 3 aelod o staff yr ysgol i gefnogi darparwyr i redeg y cwrs yn flynyddol. Am ragor o fanylion, cysylltwch gyda Mrs Janet Burnhill, Pennaeth Cynorthwyol ar 02920838809