LLYWIO

Urdd Gobaith Cymru
Mudiad ieuenctid cyfrwng Cymraeg yw’r Urdd, gyda dros 1,500 o ganghennau a dros 50,000 o aelodau.

Mae'r Urdd yn trefnu gweithgareddau ar gyfer ei aelodau yn amrywio o gyfarfodydd ar raddfa fach i Eisteddfod yr Urdd sy'n para am wythnos ac sy’n cael ei mynychu gan ddegau o filoedd o ymwelwyr ac yn cael ei darlledu ar S4C. Yr Urdd yw mudiad ieuenctid mwyaf Cymru.

Sefydlwyd yr Urdd ym 1922 gan Syr Ifan ab Owen Edwards drwy apêl yn y cylchgrawn plant Cymru'r Plant. Ym 1925, cyhoeddwyd Neges Heddwch ac Ewyllys Da cyntaf yr Urdd gan ieuenctid Cymru i ieuenctid y byd, arferiad sy'n parhau bob blwyddyn ar Mai 18. Mae logo yr Urdd yn driongl o wyrdd (symbol Cymru), coch (symbol cyd-ddyn), a gwyn (symbol o Grist): a ffyddlondeb i'r tair elfen hyn yw sail arwyddair yr Urdd. Ymgorffowyd fersiwn o'r logo hwn gyda llygaid, breichiau a choesau i greu cymeriad Mistar Urdd.

Mae tri grwp oedran o fewn yr Urdd: aelodau ysgolion cynradd dan 11, aelodau uwchradd rhwng 11 a 18 oed, ac uwch aelodau rhwng 16 a 25. Mae'r Urdd yn cael ei drefnu yn ddalgylchoedd yn seiliedig ar yr ysgolion cyfrwng Cymraeg. Mae'r grwpiau hyn yn eu tro yn cael eu trefnu i mewn i ranbarthau sirol mwy.

Mae cystadlaethau a drefnir gan yr Urdd yn cynnwys chwaraeon (gan gynnwys rygbi,pêl-droed, nofio ymhlith eraill); a'r celfyddydau, sy'n cael eu gweld yn bennaf yn yr eisteddfodau.

Mae enillwyr y cystadlaethau lleol yn mynd ymlaen i gystadlaethau rhanbarthol ac mae enillwyr y rhain wedyn yn symud ymlaen i'r rownd derfynol genedlaethol sef o ran y celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd. Mae cystadlaethau’r Urdd yn rhan allweddol o addysg yng Nghymru ac mae Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf wedi cael llwyddiannau ysgubol dros y blynyddoedd ym meysydd chwaraeon a’r celfyddydau.

Mae gan yr Urdd nifer o ganolfannau preswyl -

y cyntaf i gael ei sefydlu (yn 1932) yn Llangrannog, a elwir yn Gwersyll yr Urdd Llangrannog – mae Blwyddyn 7 yn mynd yno ar Gwrs Iaith bob mis Hydref.
- yng Nglan-llyn ger Llyn Tegid, a elwir yn Gwersyll yr Urdd Glan-llyn
- yng Nghanolfan Mileniwm Cymru yng Nghaerdydd o'r enw Gwersyll yr Urdd Caerdydd
- Pentre Ifan, a elwir yn Ganolfan yr Urdd Pentre Ifan

Yn ogystal â theithiau i'r canolfannau hyn, mae’r Urdd yn trefnu teithiau tramor ar gyfer ei aelodau. Gellir cael mwy o wybodaeth o’r ysgol.

Am fwy o wybodaeth am yr Urdd ac / neu i ymaelodi – cliciwch ar y ddolen isod:

www.urdd.cymru