LLYWIO

Dechrau Blwyddyn

Dechrau Blwyddyn

Mae’n hyfryd edrych ymlaen at groesawu disgyblion yn ôl i’r ysgol ar ddechrau’r tymor, wrth ddechrau blwyddyn newydd mewn amgylchiadau ac awyrgylch unigryw. Yr hyn sy’n aros yr un peth, yw ein bwriad i ddarparu pob cymorth a gofal i’ch plant wrth iddynt ail-ymgartrefu yng nghymuned yr ysgol a derbyn y cyngor a’r addysg orau bosib gyda ni yng Nglantaf. Mae’n arbennig o hyfryd croesawu disgyblion Bl7 atom, ynghyd a disgyblion o ysgolion eraill, gan obeithio y bydd ein cynlluniau sefydlu yn sicrhau eich bod yn teimlo’n gartrefol yn gyflym yn yr ysgol. Croeso yn ôl i bob un ohonoch!

Dechrau newydd

Hoffwn hefyd gyflwyno fy hun fel Pennaeth newydd yr ysgol. Er sefyllfa unigryw addysg yng nghyfnod Covid-19, rwy’n wirioneddol gyffrous i ymuno â chymuned Glantaf, i adeiladu perthnasoedd newydd cadarn gyda disgyblion, staff, rhieni a’r gymuned ehangach ac i arwain yr ysgol yn y ddegawd newydd hon. Ers naw mlynedd bȗm yn Bennaeth Ysgol Gymraeg Ystalyfera – Bro Dur yng Nghastell-nedd Port Talbot, a chyn hynny, gyfnodau yn ysgolion Garth Olwg, Plasmawr a Gwynllyw. Edrychaf ymlaen yn arw at weithio gyda chi gan hwyluso partneriaeth effeithiol tair ffordd rhwng disgyblion, ysgol a chithau fel rhieni, a hynny er lles a llwyddiant pob disgybl unigol yn yr ysgol. Hoffwn hefyd groesawu staff addysgu newydd i’r ysgol, Ms Lucy Rolfe a Ms Katy Edwards (Adran Saesneg); Ms Ffion Jenkins (Hanes); Mr Llyr Gwynedd (Gwyddoniaeth); Mr Ceri Morris (Add Gorff); Mr Owen Pocock (Ffrangeg); Ms Gwenfra Jones (Celf) a Ms Nia Wilson (Ganolfan ADY), croeso mawr i gymuned ddysgu Glantaf!

Llongyfarchiadau

Hoffwn longyfarch yn gynnes iawn, ddisgyblion a dderbyniodd eu graddau Safon Uwch, UG a TGAU / BTEC yn ystod yr haf. Mae’n hyfryd nodi bod bron pob disgybl wedi derbyn lle yn eu dewis cyntaf neu ail o ran Coleg neu Brifysgol a hoffwn ddiolch iddynt oll am eu gwaith, eu cyfraniad i’r ysgol a’u llongyfarch yn gynnes ar eu llwyddiant. Edrychwn ymlaen at groesawu nifer fawr o Fl11 yn ôl i’r Chweched i barhau gyda ni, yma yng Nglantaf.

Dychwelyd i’r ysgol

Rydym yn edrych ymlaen at groesawu pob plentyn yn ôl atom yn ystod pythefnos cyntaf y tymor, a phob disgybl yn llawn amser o Ddydd Mercher 9fed o Fedi.

DECHRAU BLWYDDYN

 

 

Archif

 
02 September 20
23 July 20
17 June 20
03 June 20
20 May 20
06 May 20
24 April 20
02 April 20
16 March 20
04 March 20
12345