LLYWIO

Datganiad o Weledigaeth
Darparu addysg gyflawn, cyfleoedd cyfartal a phrofiadau cyfoethog yn yr iaith Gymraeg, mewn awyrgylch Gymreig a chynhaliol .

Mae Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf yn ysgol sydd yn nodedig am ei gofal a’i chonsyrn am ddatblygiad y disgybl unigol, yn emosiynol, yn bersonol, yn gorfforol ac yn academaidd. Pobl sydd yn gwneud ysgol a safon yr athrawon a’r addysguyw un o brif gryfderau Glantaf. Bydd eich mab/merch yn derbyn profiadau cyfoethog ac addysg eang a chytbwys o safon uchel yn yr ysgol hon.
Ysgol Glantaf Schedule
Ysgol Glantaf Aims
Ysgol Glantaf Policies
Ysgol Glantaf Catering

 

Rhieni
Cynhwysir polisi iaith yr ysgol yn ei theitl swyddogol sef "Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf”, ac yn ei harwyddair "Coron Gwlad ei Mamiaith".

Y Gymraeg yw iaith swyddogol yr ysgol, a hi yw'r iaith a ddefnyddir yn y gweithgareddau allgyrsiol, yn y gwaith bugeiliol ac yng ngwaith gweinyddol y sefydliad. Disgwylir i'r disgyblion siarad Cymraeg ar bob achlysur. Dysgir yr holl bynciau heblaw’r Saesneg trwy gyfrwng y Gymraeg. Ein nod yw datblygu hyfedredd a hyder y disgyblion i ddefnyddio'r iaith a cheisiwn sicrhau nid yn unig bod y disgy-blion yn gyfan gwbl ddwyieithog pan fyddant yn gadael yr ysgol, ond hefyd eu bod yn ymwybodol o'u Cymreictod ac yn ymfalchïo ynddo. Darparwn gyfleoedd i gyfoethogi defnydd y disgyblion o'r iaith Gymraeg fel cyfrwng cyfathrebu. Anelwn at ennyn brwdfrydedd cynyddol ymhlith y disgyblion drwy eu galluogi i weld perthnasedd yr iaith Gymraeg i fywyd beunyddiol yr ysgol a'r gymdeithas. Anogir disgyblion i ddarllen llyfrau, cylchgronau ac ati yn yr iaith, gwylio S4C, gwrando ar Radio Cymru a mynychu sefydliadau sy'n defnyddio'r Gymraeg megis Aelwyd yr Urdd, capeli ac eglwysi, theatrau ac yn y blaen.

Gofynnir i'r rhieni ysgogi eu plant i fyw bywyd Cymraeg a Chymreig ar bob cyfle a thrwy hynny gryfhau eu hymwybyddiaeth o berthnasedd a gwerth yr iaith sydd yn cael ei dysgu i'w plant, a chryfhau eu hymrwymiad iddi.

Gwerthfawrogir y cyfraniad ymarferol amhrisiadwy a wneir gan Gyfeillion Glantaf (Cymdeithas Rieni ac Athrawon) sy’n weithgar a diwyd. Cynhelir achlysuron cymdeithasol yn rheolaidd a chodwyd symiau sylweddol iawn o arian drwy eu gweithgareddau yn y gorffennol. Eu hymdrechion a'n galluogodd i ychwanegu at ystod profiadau disgyblion Glantaf drwy brynu adnoddau ychwanegol fel bws mini a chyfrifiaduron, a'n helpu i wella amgylchfyd yr ysgol.

Mae’r disgyblion, y staff, y rhieni a’r Corff Llywodraethu yn ymfalchïo yn llwyddiant Glantaf: fe wyddoch am gampau’r disgyblion ar y caeau chwarae, hwyrach eich bod eisoes wedi mwynhau ein sioeau cerdd neu ein Gwasanaeth Nadolig ac yn gyfarwydd a’n llwyddiannau lu ar lwyfan Eisteddfodau’r Urdd. Gobeithiwn eich bod, hefyd, yn gyfarwydd â’n safonau academaidd uchel a’n bwriad i gynorthwyo pob disgybl i wireddu ei botensial tra dan ein gofal.