LLYWIO

Addysg Bersonol a Chymdeithasol
Rhoddir pwyslais arbennig ar ddatblygiad y disgybl yn bersonol ac yn gymdeithasol ar draws y cwricwlwm.

Mae'r cwrs yn cynnwys dinasyddiaeth weithgar , iechyd a lles emosiynol , datblygiad moesol ac ysbrydol , paratoi ar gyfer dysgu gydol oes a datblygu cynaliadwyedd a dinasyddiaeth fyd-eang.

Mae Ysgol Gyfun Glantaf yn gweithredu polisi Cyfle Cyfartal gan gredu y dylid galluogi pob person ifanc, o ba ryw, hil, lliw, credo neu anabledd bynnag y bydd, i wireddu ei allu a'i botensial hyd yr eithaf ym myd addysg a hyfforddiant. Mae sicrhau cyfle cyfartal yn fater i'r ysgol gyfan ac yn ymwneud â'r cwricwlwm cudd. Mae'n rhan annatod o ethos yr ysgol ac yn berthnasol i'r staff dysgu, ac i gynorthwywyr.

Mae Addysg Iechyd yn chwarae rhan bwysig a chanolog yng nghwricwlwm pob disgybl er mwyn iddynt gael gwybodaeth am bynciau perthnasol a'u deall; byddant felly yn datblygu'r sgiliau angenrheidiol, a'r ymagwedd a fydd yn arwain at ffordd o fyw gyfrifol ac iach.

Mae addysg cyffuriau ac addysg rhyw yn cael eu dysgu oddi mewn i raglen yr ysgol ar gyfer addysg iechyd ac ar adegau cymwys yn natblygiad y disgyblion.

Rydym yn ymwybodol o bwysigrwydd cydweithrediad y rhieni, o sensitifrwydd i gefndir, ac o gynllunio gofalus â fframwaith moesol i'r cyfan.