LLYWIO

Addysg Rhyw
Mae Addysg Rhyw mewn ysgol yn broses sy'n datblygu, gan ddechrau yn yr ysgol gynradd a pharhau drwy gydol gyrfa ysgol.

Rhoddi gwybodaeth ffeithiol i’r disgyblion a rhoddir cyfle iddynt ystyried eu hagweddau a'u gwerthoedd eu hunain ac eraill, ac yna i wneud penderfyniadau ar sail y wybodaeth honno. Mae angen i'r disgyblion ddod yn ymwybodol o effeithiau ac o ganlyniadau eu gweithredoedd a hefyd i fod yn ymwybodol o'u nwydau nhw eu hunain.

Bwriad a Nod
Addysgiadol: - archwilio dirnadaeth a syniadau a derbyn gwybodaeth addysg

Bugeiliol: - egluro gweithredoedd a gwerthoedd a dod yn ymwybodol o wahanol farn am rywioldeb, medru adnabod a defnyddio cefnogaeth a datblygu hunan-barch a’r syniad o gyfrifoldeb

Cymdeithasol: - dimensiwn moesol, crefyddol a chyfreithiol a ymestyn tuag at rieni a chymuned

Arbedol: - perthynas anghyflawn a beichiogrwydd anfwriadol a clefydau a drosglwyddir trwy gyfathrach rywiol.

Cynnwys
Mae Addysg Rhyw yn cael ei dysgu fel rhan o Raglen ABCh ac mae hefyd yn rhan anhepgor o wersi Bioleg.

Mae'n cynnwys y modiwlau canlynol:
- newidiadau corfforol a glasoed
- datblygiad y corff a chenhedlu
- penderfyniadau personol a datblygiad emosiynol
- rhyw a'r gyfraith; perthynas
- dulliau atal cenhedlu; heintiau rhywiol.

Adnoddau
Athrawon hyderus a phrofiadol yn defnyddio offer clyweled a gweledol; asiantaethau allanol yn cynnwys siaradwyr gwadd; llyfrau a thaflenni sy'n addas ar gyfer anghenion ac oedran y disgyblion.

I Grynhoi
Wrth ddysgu Addysg Rhyw rhaid ystyried yn ddigonol gydweithrediad rhieni a sensitifrwydd i gefndir yr unigolyn gan gynllunio'n ofalus â fframwaith moesol. Mae hawl gan rieni/warcheidwaid dynnu plentyn allan o wersi nad ydynt yn rhan o'r Cwricwlwm Cenedlaethol.