LLYWIO

Asesu
Cyfnod Allweddol 3: disgyblion Blwyddyn 7, 8 a 9.

Pynciau Craidd: Cymraeg, Saesneg, Mathemateg, Gwyddoniaeth

Pynciau Allgraidd: Daearyddiaeth, Hanes, Iaith Fodern, Celf, Cerdd, Dylunio a Thechnoleg (DT), Technoleg Gwybodaeth (TG) ac Addysg Gorfforol

Pynciau eraill: Addysg Grefyddol, Drama.


Ar ddiwedd Blwyddyn 9 mae’n ofynnol i’r pynciau craidd ac allgraidd adrodd i Lywodraeth Cymru ar lefel gyrhaeddiad pob disgybl yn yr ysgol.

Esboniad o’r lefelau
Mae lefelau’n symud o Lefel 1 i 8 ac yna Perfformiad Eithriadol. Bydd pob disgybl wedi cyrraedd lefel benodol yn y pynciau craidd yn yr ysgol gynradd, fel arfer rhwng Lefel 1 a 6.

Lefel ddisgwyliedig i ddisgyblion Blwyddyn 9 yn genedlaethol yw Lefel 5.

Is-lefelau:
Er mwyn gwahaniaethu cynnydd o fewn lefel, defnyddir is-lefelau :
a - ar ben y lefel
b - canol y lefel
c - gwaelod y lefel
Er mwyn tracio cynnydd disgyblion bydd pob adran yn cofnodi lefel gyrhaeddiad mewn is-lefelau ac ymdrech y disgyblion ar system dracio’r ysgol ar SIMS yn gyson yn ystod y flwyddyn. Bydd nifer y cofnodion yn amrywio yn ôl amlder y gwersi e.e. bydd pynciau craidd yn cofnodi’n fwy aml na phynciau allgraidd a dewisol. Bydd y cyrhaeddiad yn y pynciau craidd yn cael ei dracio yn erbyn targedau FFT, sef targedau unigol i bob disgybl ar ddiwedd Blwyddyn 9. Bydd y pynciau allgraidd yn gosod lefel darged yn seiliedig ar gyrhaeddiad y disgyblion yn ystod Blwyddyn 7 ac yna ar ddiwedd Blwyddyn 7 ac 8 bydd cyfle i addasu’r targedau.

Bydd y penaethiaid adran yn defnyddio’r data er mwyn adnabod tangyflawnwyr yn y pwnc ac yn ymateb yn ôl y galw e.e. siarad â’r disgybl, anfon llythyr gofid i’r rhieni ac felly tynnu sylw’r pennaeth blwyddyn at y sefyllfa rhag ofn bod patrwm o dangyflawni’n dechrau ymddangos.

Bydd yr ysgol yn anfon copi o’r cyrhaeddiad a graddau ymdrech i’r rhieni ddwywaith y flwyddyn.

Bydd yr ysgol yn darparu adroddiad llawn am gyrhaeddiad y disgybl ymhob pwnc ar ddiwedd y flwyddyn academaidd.

Ar ddiwedd tymor yr hydref ac ddiwedd y flwyddyn academaidd bydd yr ysgol yn edrych ar gyrhaeddiad y disgyblion er mwyn gwirio’r setiau dysgu.
Cyfnod Allweddol 4: disgyblion Blwyddyn 10 ac 11.
Pynciau Gorfodol: Cymraeg, Saesneg, Mathemateg, Gwyddoniaeth, y Fagloriaeth Gymreig, Addysg Grefyddol, Addysg Gorfforol ac Addysg Bersonol a Chymdeithasol

Pynciau dewisol: Addysg Gorfforol, Almaeneg, Astudiaethau Busnes, Astudiaethau Ffilm a Chyfryngau, Celf, Cerddoriaeth, Daearyddiaeth, Drama, Dylunio a Thechnoleg: Bwyd a Maeth, Deunyddiau Gwrthiannol, Graffeg, Tecstilau, Economeg, Electroneg, Ffrangeg, Hanes, Technoleg Gwybodaeth (TG), Cyfrifiadureg, Gwallt a Harddwch a Mecaneg Ceir


Er mwyn tracio cynnydd disgyblion bydd pob adran yn cofnodi gradd gyrhaeddiad ac ymdrech y disgyblion ar system dracio’r ysgol ar SIMS yn gyson yn ystod y flwyddyn. Bydd nifer y cofnodion yn amrywio yn ôl amlder y gwersi.

Bydd y penaethiaid adran yn defnyddio’r data er mwyn adnabod tangyflawnwyr yn y pwnc ac yn ymateb yn ôl y galw e.e. siarad â’r disgybl, anfon llythyr gofid i’r rhieni ac felly tynnu sylw’r pennaeth blwyddyn at y sefyllfa rhag ofn bod patrwm o dangyflawni’n dechrau ymddangos.

Bydd y cyrhaeddiad yn cael ei dracio yn erbyn targedau FFT, sef targedau unigol i bob disgybl ar ddiwedd Blwyddyn 11. Yn ystod Blwyddyn 10 bydd yr athrawon pwnc yn gosod targed pynciol hefyd i bob disgybl bydd yn eu herio i gyrraedd eu llawn botensial. Bydd yr ysgol yn anfon copi o’r cyrhaeddiad a graddau ymdrech i’r rhieni ddwywaith y flwyddyn.

Bydd yr ysgol yn darparu adroddiad llawn am gyrhaeddiad y disgybl ymhob pwnc ar ddiwedd y flwyddyn academaidd.
 Cyfnod Allweddol 5: disgyblion Blwyddyn 12 a 13.

Pynciau Gorfodol: y Fagloriaeth Gymreig

Pynciau dewisol: Addysg Gorfforol, Addysg Grefyddol, Almaeneg, Astudiaethau Busnes, Astudiaethau Ffilm a Chyfryngau, Bioleg, CACHE, Celf, Cemeg, Cerddoriaeth, CISCO,  Cyfrifiadureg, Cymdeithaseg, Cymraeg, Chwaraeon, Daearyddiaeth, Drama, Dylunio a Thechnoleg, Economeg, Ffiseg, Ffrangeg, Gwasanaethau Cyhoeddus, Gwleidyddiaeth, Gwyddoniaeth Gymhwysol, Hanes, Iechyd a Gofal, Mathemateg (Pur, Ystadegau a Mecaneg), Saesneg, Seicoleg, Technoleg Cerdd, Twristiaeth.


Er mwyn tracio cynnydd disgyblion bydd pob adran yn cofnodi gradd gyrhaeddiad ac ymdrech y disgyblion ar system dracio’r ysgol ar SIMS yn gyson yn ystod y flwyddyn.

Bydd y penaethiaid adran yn defnyddio’r data er mwyn adnabod tangyflawnwyr yn y pwnc ac yn ymateb yn ôl y galw e.e. siarad â’r disgybl, anfon llythyr gofid i’r rhieni ac felly tynnu sylw’r pennaeth blwyddyn at y sefyllfa rhag ofn bod patrwm o dangyflawni’n dechrau ymddangos.

Bydd yr ysgol yn anfon copi o’r cyrhaeddiad a graddau ymdrech i’r rhieni unwaith y flwyddyn.

Bydd yr ysgol yn darparu adroddiad llawn am gyrhaeddiad y disgybl ymhob pwnc yn ystod y flwyddyn academaidd.