LLYWIO

Disgyblion Mwy Abl a Thalentog
Mae gan rai plant a phobl ifanc allu a thalentau eithriadol.

Yng Nghymru, mae'r term 'Disgyblion Mwy Galluog a Thalentog' yn derm a ddefnyddir gan amlaf i ddisgrifio plant y mae lefel eu gallu mor uchel fel bo angen cyfleoedd ychwanegol arnynt i gyfoethogi a datblygu eu talentau.

Mae canllawiau’r DCSF yn awgrymu mabwysiadu'r diffiniad canlynol ar gyfer 'Mwy Abl a Thalentog', sy'n nodi
dysgwyr ‘dawnus’ yw’r dysgwyr sydd â galluoedd mewn un neu fwy o bynciau yn y cwricwlwm ysgol statudol heblaw am Celf a Dylunio, Cerddoriaeth ac Addysg Gorfforol;
• dysgwyr ‘talentog’ yw’r rhai sydd â galluoedd arbennig mewn Celf a Dylunio, Cerddoriaeth, Addysg Gorfforol, neu gelfyddydau megis dawns, drama neu berfformio.


Mae Cynulliad Cymru wedi mabwysiadu'r term 'Mwy Galluog a Thalentog' i ddisgrifio disgyblion sydd angen cyfleoedd i gyfoethogi ac estyn sydd y tu hwnt i'r rhai a ddarperir ar gyfer y garfan gyffredinol o ddisgyblion. Mae'r term 'Mwy Galluog a Thalentog' yn cwmpasu disgyblion sy'n fwy galluog ar draws y cwricwlwm yn ogystal â'r rhai sy'n dangos talent mewn un neu fwy o feysydd penodol a chryfderau mewn arweinyddiaeth, gweithio mewn tîm a sgiliau entrepreneuraidd. Yng Nghymru, mae'r term 'Mwy Galluog a Thalentog' yn cwmpasu tua 20% o gyfanswm y boblogaeth ysgol. Ym mhob ysgol, bydd grŵp o ddisgyblion sydd angen mwy o ehangder a dyfnder yn y gweithgareddau dysgu nag a geir yn arferol i’r prif garfan o ddysgwyr. Gall gallu a thalent amlygu ei hun mewn sawl ffordd wahanol, e.e. meysydd academaidd, ymarferol, creadigol ayyb. Mae ein myfyrwyr MAAT yn Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf yn ennill rhai o'r graddau uchaf ac yn mynd ymlaen i rai o'r prifysgolion gorau. Yn ein hysgol, rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod y bobl ifanc ddisglair hyn yn cyrraedd os nad rhagori ar eu potensial, trwy gynnig heriau a gweithgareddau priodol yn y gwersi a thrwy amrywiol weithgareddau.

Mae gan yr ysgol gofrestr MAAT gyda phob adran yn cynnig strategaethau amrywiol i sicrhau bod y myfyrwyr hyn yn cyrraedd neu ragori ar eu potensial.

Strategaethau Canfod::
Rydym yn canfod myfyrwyr Mwy Abl a Thalentog wrth iddynt ddod i Ysgol Glantaf ym Mlwyddyn 7 trwy ddadansoddi eu Lefelau Cwricwlwm Cenedlaethol, Canlyniadau Cenedlaethol Profion Rhifedd a Llythrennedd a thrwy wybodaeth gan yr ysgolion cynradd. Yna mae gan bob pwnc gofrestrMAAT eu hunain er mwyn nodi pwy yw’r disgyblion i’w targedu.

Sut y gall rhieni helpu’r plentyn?
• Neilltuwch amser bob dydd i siarad gyda'ch plentyn.
• Helpwch eich plentyn i ddysgu hunan-drefnu a rheoli amser trwy ddefnydd effeithiol o ddyddiadur eich plentyn.
• Anogwch eich plentyn i roi cynnig ar weithgareddau newydd trwy ymuno â'r llu o weithgareddau allgyrsiol a gynigir gan yr ysgol.
• Cyfoethogi profiadau eich plentyn trwy annog ymweliadau e.e. orielau celf, amgueddfeydd, canolfannau chwaraeon ayyb
• Ysgogi diddordeb drwy annog eich plentyn i ddefnyddio'r adnoddau yn y cartref e.e. y rhyngrwyd, llyfrau, mapiau, gwylio rhaglenni / ffilmiau.
• Darparu cyfleoedd ar gyfer eich plentyn i gwrdd â phlant sy'n rhannu'r un diddordebau ee trwy ymuno â chlybiau a chymdeithasau lleol.
• Anogwch eich plentyn, os yw'r cyfle yn codi, i fynychu gweithdai, dosbarthiadau meistr a darlithoedd yn y brifysgol.
• Cysylltwch â'r ysgol os oes cwestiynau neu bryderon am eich plentyn.
• Gwnewch yn siwr bod eich plentyn yn cael y cyfle i ymlacio, mwynhau a chael amser hamdden!

Enghreifftiau o wefannau:

Profoundly & Exceptionally Gifted Youth (PEGY) 
Family Education 
British Mensa 

Hoagies’ Gifted
About.Com Gifted Children 
Direct Gov Gifted and Talented 
More Able and Talented Cymru