LLYWIO

Gweithgareddau Allgyrsiol
Ein nod yw rhoi addysg gyflawn i bob disgybl.

Anogir ein disgyblion i gymryd rhan ym mhob agwedd o fywyd yr ysgol. Cânt y cyfle i ddatblygu eu dawn a'u hyder mewn nifer helaeth o feysydd y tu allan i furiau'r dosbarth.

Ceir llawer o weithgareddau llys yn yr ysgol. Rhennir y dosbarthiadau i bedwar llys - Dewi, Dyfrig, Illtud a Teilo a chynhelir cystadlaethau ysgol gyfan e.e. Gŵyl Rhedeg Traws Gwlad, Gŵyl Chwaraeon, Eisteddfod, Athletau yn ogystal â chystadlaethau i flwyddyn benodol.

Cefnogir amrywiol weithgareddau'r Urdd, gweithgareddau cerddorol a drama, yr Eisteddfod a gwahanol gystadlaethau chwaraeon, a cheir llwyddiant cyson. Yn ogystal, mae disgyblion Bl. 7 yn mynychu gwersyll Llangrannog ym mis Hydref.

Mae ein perfformiadau cyhoeddus yn adlewyrchu doniau'r disgyblion ar draws y cwricwlwm ac yn tanlinellu cyfraniad ac ymroddiad llawer o adrannau.

Mae teithiau tramor yn rhoi cyfle i ddisgyblion ehangu eu gorwelion. Datblygwyd cysylltiad agos â Landerneau yn Llydaw ac â Bergneustadt ger Cologne gan yr Adran Ieithoedd Tramor drwy'r cynllun cyfnewid blynyddol. Trefnir nifer o deithiau eraill i'r cyfandir gan wahanol adrannau.

Yn ogystal, trefnir nifer o deithiau gan wahanol adrannau e.e. i ganolfannau awyr agored, cyrsiau maes, sefydliadau gwahanol a cheir nifer o gyrsiau pynciol yn ogystal â chyrsiau'n gysylltiedig â chynllun Gwobr Dug Caeredin.

Yn ogystal cynhelir nifer o weithgareddau amrywiol yn ystod yr awr ginio ac ar ôl yr ysgol gan wirfoddolwyr ymhlith aelodau'r staff a swyddogion chweched dosbarth. Anogir y disgyblion i ymuno â'r gweithgareddau hyn er mwyn manteisio ar bob agwedd o fywyd yr ysgol.