LLYWIO

Trefniant Dosbarthiadau, Grwpio a Setio
Pwrpas y trefniant setio yw rhoi cyfle i bob disgybl, beth bynnag ei allu, weithio ar gyflymdra mwy priodol, a thrwy hynny godi safon.

Blwyddyn 7: Mae’r mwyafrif o bynciau yn cael eu dysgu mewn grwpiau gallu cymysg am dymor, heblaw am Mathemateg sydd yn setio yn ystod Medi. Mae setiau ar gyfer nifer o bynciau eraill yn cael eu ffurfio ar ôl Nadolig.

Blwyddyn 8: Mae setiau cyffredinol ar gyfer Cymraeg a nifer o bynciau sylfaen gyda Mathemateg, Gwyddoniaeth a Saesneg yn setio yn eu pynciau.

Blwyddyn 9: Mae setiau cyffredinol ar gyfer Cymraeg a nifer o bynciau sylfaen gyda mathemateg, Gwyddoniaeth a Saesneg yn setio yn eu pynciau.

Enwau’r setiau

Setiau: uwch:
Cymraeg a phynciau sylfaen - T, D, Y
Saesneg - E1, R1, R2
Mathemateg - E1, R1, R2
Gwyddoniaeth - E1, R1, R2

Setiau: canolig:
Cymraeg a phynciau sylfaen - A
Saesneg - E2, R3
Mathemateg - E2
Gwyddoniaeth - E2

Setiau: sylfaenol:
Cymraeg a phynciau sylfaen - F, S, G
Saesneg - E3, R4
Mathemateg - E3, R3, R4
Gwyddoniaeth - E3, R3, R4

- Ym mlwyddyn 8 a 9 rhennir y flwyddyn yn ddwy garfan, sef dosbarthiadau TAF a DYSG, ar gyfer creu’r amserlen. Ym mlwyddyn 7 mae trefniadau tebyg gyda dwy neu dair carfan yn dibynnu ar y niferoedd yn y flwyddyn.
- T, A, F, D, Y, S, G yw’r dosbarthiadau dysgu ar gyfer Cymraeg a’r pynciau sylfaen (Hanes, Daearyddiaeth, Addysg Grefyddol, Technoleg Gwybodaeth, Iaith Dramor Fodern, Celf, Cerdd, Drama )
- Mae T, D ac Y yn gyfartal ac yn uwch eu cyrhaeddiad nac A, F, S a G
- Mae A yn uwch eu cyrhaeddiad na F, S a G
- Ar y cyfan, mae F ac S yn weddol gyfartal
- Yn G mae disgyblion yn cael cymorth ychwanegol

Y broses setio
Mae pob pwnc craidd yn cofnodi asesiad o waith disgyblion bedair gwaith y flwyddyn, ac mae’r dyniaethau yn cofnodi’r asesiadau hyn dair gwaith y flwyddyn. Cyfunir pob un o’r asesiadau ar gyfer y pynciau perthnasol er mwyn creu trefn cyrhaeddiad, a dosrennir disgyblion i setiau ar sail hwn. Mae’r penaethiaid pwnc yn cwrdd i drafod a chytuno ar y setiau ac ystyried disgyblion ffiniol cyn i’r setiau drafft gael eu cynhyrchu. Rhoddir cyfle i athrawon pwnc a phenaethiaid blwyddyn godi unrhyw bryderon am leoliad disgyblion cyn cadarnhau’r setiau.

Mae setio llawn yn digwydd ar ddiwedd pob blwyddyn ysgol. Ystyrir lleoliad disgyblion sydd ar frig ac ar waelod setiau ar ddiwedd pob tymor ac mae newidiadau set yn digwydd pan mae’n amlwg nad yw disgyblion yn y set cywir.

Cyfnod allweddol 4
Mae disgyblion yn cael eu setio yn y pynciau craidd (Cymraeg, Saesneg, Mathemateg, Gwyddoniaeth) gyda phob pwnc yn creu eu setiau eu hun ar sail asesiadau pynciol a’r cyrsiau mae disgyblion yn eu dilyn. Mae’r setiau hyn yn cael eu haddasu ychydig yn ystod y cwrs, yn enwedig yn Gwyddoniaeth ble mae setiau gwahanol yn dilyn cyrsiau gwahanol. Dylid cysylltu gyda’r pennaeth adran perthnasol os am fwy o fanylion am setio yn ei phwnc / ei bwnc.