LLYWIO

   

Y Cwricwlwm
Credwn mai cwricwlwm ysgol yw pob gweithgaredd y mae’r disgybl yn ymwneud â hi sydd yn gysylltiedig â bywyd yr ysgol, yn y gwersi, y tu allan iddynt, gwaith cartref, gwasanaethau, gwaith gwirfoddol, profiad gwaith, chwaraeon, profiadau diwylliannol a dyngarol, y pynciau a’r meysydd llafur, y sgiliau sylfaenol a sgiliau astudio.

Cynigir cwricwlwm eang, cytbwys a pherthnasol drwy'r ysgol. Ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 3, bydd disgyblion yn dewis pynciau, ac, i ryw raddau bychain, byddant yn dechrau arbenigo ond bydd ehangder a chydbwysedd yn parhau. Ceisir sicrhau nad oes drysau pynciol yn cael eu cau yng Nghyfnod Allweddol 4, a bydd parhad a datblygiad yn y Chweched Dosbarth, neu mewn sefydliad arall neu mewn hyfforddiant y tu allan i'r ysgol yn egwyddor sylfaenol.

Mae hawl gan bob rhiant neu warcheidwad sydd â chwyn ffurfiol am y cwricwlwm i ysgrifennu at Glerc Bwrdd Llywodraethol yr Ysgol (gweler cyfeiriad yr ysgol).

Cyfnod Allweddol 3 [Blynyddoedd 7, 8 a 9]
Pynciau: Cymraeg, Saesneg, Mathemateg, Gwyddoniaeth, Ffrangeg neu Almaeneg, Hanes, Addysg Grefyddol, Daearyddiaeth, Celf, Cerddoriaeth, Drama, Technoleg, Technoleg Gwybodaeth, Addysg Gorfforol, Addysg Bersonol a Chymdeithasol.
Trefnir blynyddoedd 7, 8 a 9 yn ddau neu dri band dysgu sydd yn gyfartal o ran ystod gallu. Ceir setio o ran gallu yn y bandiau hyn. Bydd dosbarthiadau gallu cymysg o fewn band yn y gwersi Addysg Gorfforol a D&T. Bydd y disgyblion yn cael eu cofrestru mewn grwpiau cymysg eu gallu. Mae gwersi ychwanegol ar gyfer disgyblion sydd ag anghenion addysgol arbennig.
Bydd rhai disgyblion yn dechrau’r ail iaith fodern ym Mlwyddyn 9.

Cyfnod Allweddol 4 [Blynyddoedd 10 a 11]
Parheir â dosbarthiadau gallu cymysg ar gyfer gwersi Addysg Gorfforol a’r cwrs ABCh ond ceir setio ar gyfer gwersi Cymraeg, Saesneg, Mathemateg, Gwyddoniaeth, |Bagloriaeth Cymru ac Addysg Grefyddol. Yn y pynciau dewisol mae’r grwpiau’n gymysg eu gallu oni bai bod mwy nag un grŵp yn dilyn pwnc yn yr un golofn a bod yr adran yn setio.
Pynciau dewisol [ar ben y pynciau craidd a restrir uchod]
Ieithoedd: Ffrangeg, Almaeneg, Lladin
Dyniaethau: Hanes, Daearyddiaeth, Astudiaethau Crefyddol
Creadigol/Ymarferol: Drama, Astudiaethau’r Cyfryngau, Celf, Cerddoriaeth, Addysg Gorfforol
Technoleg: Dylunio a Thechnoleg: Defnyddiau Gwrthiannol, Cynhyrchion Graffigol, Tecstilau, Datblygiad y Plentyn, Arlwyo, Technoleg Gwybodaeth, Electroneg
Busnes: Astudiaethau Busnes, Economeg
Galwedigaethol: Construction, Trin Gwallt a Harddwch, Atgyweirio Cyfrifiaduron, Cynnal a Chadw Ceir.

Blynyddoedd 12 a 13
Safon Uwch ac Uwch Gyfrannol
Cemeg, Bioleg, Ffiseg, Cyfrifiaduro, Mathemateg Bur a Mecaneg, Mathemateg Bur ac Ystadegaeth, Mathemateg Ddwbl, Cymraeg, Saesneg, Almaeneg, Ffrangeg, Lladin, Hanes, Daearyddiaeth, Astudiaethau Crefydd, Gwleidyddiaeth, Cerdd, Technoleg Cerdd, Celf a Dylunio, Drama, Astudiaethau'r Cyfryngau, Addysg Gorfforol, Dylunio a Thechnoleg: Dylunio Cynnyrch, Economeg, Cymdeithaseg, Seicoleg
Busnes, Twristiaeth a Theithio, Hamdden ac Adloniant, Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Cyrsiau Galwedigaethol
BTEC Twristiaeth, BTEC Chwaraeon, CACHE Gofal Plant, Gwasanaethau Cyhoeddus,
ASDAN Gweithio tuag at fod yn annibynnol, Atgyweirio Cyfrifiaduron

Pwyntiau Ychwanegol:
Bydd pob disgybl yn dilyn y Bagloriaeth Cymru a hyd at pewar cwrs uwch gyfrannol. Bydd gwersi ail-sefyll T.G.A.U. Mathemateg, Saesneg a Chymraeg yn cael eu hamserlennu os oes modd ac yn ôl y galw. Er mwyn ail-sefyll pynciau eraill bydd angen dilyn gwersi Blwyddyn 11.
Gellir cael unrhyw wybodaeth ychwanegol o'r llawlyfrau sy'n cael eu paratoi yn flynyddol sef:
Llawlyfr Dewisiadau 14+
Llawlyfr Dewisiadau 16+

Mae polisïau'r ysgol ar gael i unrhyw riant sydd am eu gweld.
Cafodd yr ysgol Arolwg fis Ebrill 2011 ac mae'r adroddiad ar gael yn yr ysgol.

Dulliau Dysgu
Defnyddir amrywiaeth briodol o ddulliau addysgu: gwaith dosbarth cyfan, gwaith grŵp, gwaith pâr a gwaith gan yr unigolyn. Gall yr addysgu fod yn athro-ganolog, neu fe all ganolbwyntio ar y disgybl yn cyflawni ystod eang o dasgu gwahanol, gan gynnwys defnyddio Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu. Mae dros 250 o gyfrifiaduron gennym yn yr ysgol ac mae cyfeiriad e-bost gan bob disgybl. Gallant hefyd gysylltu â’r rhyngrwyd er mwyn gwneud gwaith ymchwil.

Tanlinellir pwysigrwydd meddwl, myfyrio, ymchwilio, datrys problemau, gwerthuso, siarad, darllen ac ysgrifennu ar draws y cwricwlwm, ac adlewyrchir hynny yn y dulliau addysgu a dysgu amrywiol a geir yn yr ysgol