LLYWIO

.

Personal and Social Education
CYFNOD ALLWEDDOL 3.
Mae’r strwythr addysgu ABCh yn dilyn Fframwaith Cenedlaethol ABCh fel y’i cyhoeddwyd gan y Cynulliad Cenedlaethol.
Dinasyddiaeth weithgar, Iechyd a lles emosiynol, Datblygiad moesol ac ysbrydol, Paratoi ar gyfer dysgu gydol oes a Datblygu cynaliadwy a dinasyddiaeth fyd eang.

Blwyddyn 7
Cyflwyniad i Lantaf a ymgartrefu yn yr ysgol, Beth yw ABCh?, Glendid Personol, Camdriniaeth, Newidiadau Corfforol/ Glasoed, Diogelwch Tân, Gwyllt, Bwlio, Diogelwch Personol yn y Gymdeithas, Cymorth Cyntaf, Ysmygu a Democratiaeth a’r gymuned.

Blwyddyn 8
Goddefgarwch, Ffrindiau/Bwlio. Rheoli amser, Rheoli arian, Banciau a chynilo arian, Peryglon Gamblo, Cyffuriau a alcohol, Bwyta’n iach a Entrepreneur.

Blwyddyn 9
Gordewdra, Anorecsia, Bwlimia, Hunan Niweidio, Dewisiadau 14+ a Addysg Rhyw.

CYFNOD ALLWEDDOL 4.
Blwyddyn 10
Marwolaeth a Cholled, Cyllido Call, Addysg Uwch, Trosedd Cyllyll a Diogelwch ar y Rheilffyrdd.

Blwyddyn 11
Croeso i fl.11- Gosod targedau, Cyffuriau, Heintiau Rhywiol, Bod yn Rhiant, Perthynas Ddiogel a Creu Curriculum Vitae.

CYFNOD ALLWEDDOL 5.
Blwyddyn 12 a 13:
Gwahoddir siaradwyr allanol I drafod materion amrywiol yn ystod y flwyddyn academaidd.

Nod ac Amcanion:
• Datblygu hunan-dyb y dysgwyr a’u hymdeimlad o gyfrifoldeb personol
• Hybu hunan– barch, parch at eraill a dathlu amrywiaeth
• Galluogi dysgwyr i fyw bywydau diogel ac iach
• Paratoi’r dysgwyr ar gyfer dewisiadau a’r cyfleoedd sy’n gysylltiedig â dysgu gydol oes
• Galluogi’r dysgwyr i gyfranogi yn yr ysgol a’u cymunedau fel dinasyddion gweithgar a chyfrifol yn lleol, yn genedlaethol ac yn fyd eang
• Meithrin agweddau ac ymddygiad cadarnhaol tuag at egwyddorion datblygu cynaliadwy a dinasyddiaeth fyd-eang
• Paratoi’r dysgwyr ar gyfer y sialensau, y dewisiadau a’r cyfrifoldebau sy’n gysylltiedig â gwaith a bywyd oedolyn.
· I ddatblygu gwybodaeth, gwerthoedd a chredoau a fydd yn paratoi person ifanc ar gyfer bywyd oedolyn
· I ddatblygu mewnweliediad i berthynas a theimladau sy’n ymwneud â chariad a rhywioldeb
· I fabwysiadu’r ymarfer o hunan-ddisgyblaeth yn eu hastudiaethau
· I hybu’r dysgwyr i werthfawrogi rhinweddau o gydweithrediad a darparu cyfleoedd iddynt o ran eu rôl economaidd i’r dyfydol fel gweithwyr, defnyddwyr a dinasyddion .