LLYWIO

   

Addysg Grefyddol
CYFNOD ALLWEDDOL 3.
Blwyddyn 7
Bydd disgyblion yn astudio cefndir aml-grefyddol Prydain gan ystyried pwysigrwydd dysgu am grefyddau a ffordd o fyw pobl eraill; prif nodweddion chwe phrif grefydd cyfoes y byd, pwysigrwydd y Beibl i Gristnogion. Astudir credoau ac arferion Hindŵaidd gan ganolbwyntio ar gredoau mewn bywyd ar ôl marwolaeth.

Blwyddyn 8
Cristnogaeth, Iddewiaeth a Siciaeth yw’r prif feysydd astudiaeth. Astudir ffordd o fyw o fewn Iddewiaeth a Siciaeth – rheolau bwyd, dillad, addoliad a dathliadau. Astudir dysgeidiaethau Cristnogol am ymddygiad a’u cysylltu gyda gweithredoedd Cristnogion enwog sydd wedi helpu pobl mewn angen.

Blwyddyn 9
Astudir Cristnogaeth, Islam a Bwdhaeth. Canolbwyntir ar Bum Piler Islam – ffydd, gweddio, ymprydio, elusengarwch a phererindod. O fewn Bwdhaeth, edrychir ar y broblem o ddioddefaint, bywyd y mynaich ac hefyd ymarfer myfyrio.

CYFNOD ALLWEDDOL 4.
Cwrs Llawn
Yn y cwrs hwn bydd y disgyblion yn astudio wyth agwedd o grefydd. Mae’r adran yn dewis astudio Cristnogaeth ac Islam yn bennaf. Mae dau bapur arholiad terfynol, un ar ddiwedd blwyddyn 10 a’r llall ar ddiwedd blwyddyn 11. Bydd y cwrs yn cael ei addysgu fel cwrs carlam.

Y themâu a astudir yw: Perthynas, Ein Byd, Hawliau, Chwilio am Ystyr, Rhyfel a Heddwch, Mynegiant o Grefydd, Crefydd a’r Wladwriaeth a Moeseg Meddygol.

Cwrs Byr
Yn y cwrs hwn bydd disgyblion yn astudio pedair agwedd o grefydd. Mae'r adran yn dewis astudio Cristnogaeth ac Islam yn bennaf. Bydd arholiad terfynol ar ddiwedd blwyddyn 11.

Y themâu a astudir yw: Mynegiant o Grefydd, Crefydd a’r Wladwriaeth, Rhyfel a Heddwch, a Moeseg Meddygol.


CYFNOD ALLWEDDOL 5.
Amlinelliad o’r cwrs UG ac A2:
UG:-
• Athroniaeth y Dwyrain - Bwdhaeth - 50% o UG. Cyfle i ddysgu am grefydd ac athroniaeth o’r dwyrain. Crefydd sy’n wahanol i weddill crefyddau mawr y byd gan nad oes ganddi Dduw. Edrychir ar hanes bywyd y Bwdha, credoau ac arferion y grefydd a chyfle i feithrin a deall sgiliau myfyrio.

• Crefydd mewn Cymdeithas Gyfoes - 50% o UG. Cyflwyniad i faterion cyfoes ac ymateb crefyddau iddynt. Mae’r modiwl yn cynnwys 4 uned. Uned 1 - Moeseg - Astudir pynciau meddygol ac amgylcheddol, megis ewthanasia a hawliau anifeiliaid. Uned 2 - Crefydd yn y Cyfryngau - Astudio sut mae crefydd a moeseg yn cael eu dehongli o fewn y cyfryngau - astudir y defnydd o grefydd o fewn operâu sebon a chyfres y Simpsons. Uned 3 - Cymdeithaseg Crefydd - Ystyrir y ffactorau sydd dros seciwlareiddio ac fe astudir yr hyn a olyga ffwndamentaliaeth mudiadau crefyddol newydd. Uned 4 - Seicoleg Crefydd - Astudir syniadau cymdeithasegol a seicolegol am grefydd e.e. syniadau Freud a Jung. Ydyw crefydd yn ganlyniad meddwl iach neu yn niwrosis.

A2:-
• Bwdhaeth 50%. Cyfle i ddyfnhau gwybodaeth a dealltwriaeth o Fwdhaeth. Pwysleisir ar ehangder arferion a chredoau Bwdhaidd yn fyd-eang.

• Synoptig 50% - Bywyd, Marwolaeth a Bywyd ar ôl Marwolaeth. Bydd y disgyblion yn astudio gwahanol gredoau am fywyd a bywyd ar ôl marwolaeth o fewn amryw o grefyddau.

Strwythur Asesu:
Bydd disgwyl i’r myfyrwyr sefyll 2 arholiad.
Arholiad Crefydd yn y Gymdeithas Gyfoes a Bwdhaeth – Mehefin.
Hyd pob arholiad – 1 awr 45 munud.
Dim Gwaith Cwrs.

Darllen
“Buddhism” – Denise Cash
Buddhism – Dominique Side
Bwdhaeth ar gyfer myfyrwyr UG – Wendy Dossett (UWIC)
Crefydd mewn Cymdeithas Gyfoes – Wendy Dossett, Karl Lawson, Roger Owen, Andrew Pearce (UWIC)
The Gospel According to the Simpsons – Mark Pinsky

Mae’r fanyleb newydd yn cael ei thrafod ar hyn o bryd a bydd y wybodaeth ddiweddaraf yn cael ei gyhoeddi cyn gynted â phosib.