LLYWIO

   

Astudiaethau Busnes
CYFNOD ALLWEDDOL 4.
Dyma gwrs sy’n dyfnhau dealltwriaeth ymgeiswyr o’r ffordd y mae busnesau’n gweithredu mewn amgylchedd dynamig, cyfnewidiol a chystadleuol. Mae’r ddealltwriaeth hon wedi’i gwreiddio mewn theori ac arfer busnes cyfredol ac mae’n adlewyrchu natur integredig cyfundrefnau a’u prosesau penderfynu.

Mae’r cwrs wedi’i rannu i Bapur Ysgrifenedig 75% (2 awr) 100 o farciau. Un papur a gaiff ei dargedu at yr amrediad llawn o raddau TGAU [A* - G]. Cwestiynau ateb byr gorfodol yw rhai a chwestiynau gorfodol sy’n seiliedig ar ddeunydd ysgogi yw’r gweddill. Bydd rhai o’r cwestiynau yn gofyn am ysgrifennu estynedig.

Asesiad dan Reolaeth 25% - 60 marc. CBAC sy’n gosod y dasg, lle bydd 6 wythnos i gasglu ymchwil ac yna 3 awr i ysgrifennu’r dasg o dan amodau arholiad. Bydd angen dadansoddi a gwerthuso a chreu cywaith hyd at 2000 o eiriau.

Uned 1 – Fframwaith Busnes: pam a sut mae busnesau’n cychwyn, cyfundrefnau busnes, Nodau ac amcanion busnes.

Uned 2 – Busnesau a’u cwsmeriaid: pwysigrwydd ymchwil marchnata (desg a maes), Deall segmentau’r farchnad, Cylchred Bywyd Cynnyrch, Cymysgedd Marchnata, Cyrff rheoleiddio a charfannau pwyso.

Uned 3 – Cynhyrchu Nwyddau a Gwasanaethau: Y gwahaniaeth rhwng nwydd a gwasanaeth. Y dulliau cynhyrchu, Rheoli stoc ac ansawdd, Adennill costau, Twf mewnol/allanol, Ffactorau sy’n effeithio ar leoliad, Masnach ryngwladol – y manteision a’r anfanteision, Aelodaeth o’r Uned Ewropeaidd.

Uned 4 – Adnoddau Dynol: Y prosesau o recritwio staff, Hyfforddiant ac ailhyfforddiant, Cyfrifoldebau cyflogwyr a gweithwyr, Unedau llafur, Siartiau trefniadaeth, Cyfathrebu, Cymell gweithwyr, Cyflog crynswth a net.

Uned 5 – Yr Amgylchedd Allanol: Gweithgareddau cystadleuwyr, Newidiadau yn y defnydd a wneir o TGCh, Cynaliadwyedd, diwylliant, moeseg, Deddfwriaeth y llywodraeth, Yr amgylchedd macro-economaidd, Digwyddiadau annisgwyl.

Uned 6 – Cyllid Busnes: Cyllid mewnol ac allanol, Pwysigrwydd y cynllun busnes, Sut i ddehongli rhagolygon llif arian, Cyfrifon elw a cholled a mantolenni.

CYFNOD ALLWEDDOL 5.
Dyma gwrs newydd o fis Medi 2015. Fe’i gelwir yn Busnes bellach yn hytrach nag Astudiaethau Busnes. Mae’r fanyleb wedi’i rhannu’n gyfanswm o 4 uned, 2 uned ym mlwyddyn 12 [UG] a 2 uned ym mlwyddyn 13 [U2].

Anogir y disgyblion i ddatblygu brwdfrydedd ar gyfer astudio busnes a chael dealltwriaeth gyfannol o fusnes mewn cyd-destunau amrywiol. Cyflwynir iddynt hefyd ddealltwriaeth feirniadol o gyfundrefnau busnes a’u gallu i gwrdd ag anghenion a chwenychiadau’r gymdeithas. Erbyn diwedd y cwrs disgwylir bod ganddynt gaffael ar amrywiaeth o sgiliau busnes ar gyfer gwneud penderfyniadau a datrys problemau. Bydd modd iddynt hefyd i ddefnyddio sgiliau rhifiadol mewn cyd-destun busnes amrywiol. Cyflwynir y dysgwyr i’r amgylchedd busnes dynamig a phwysigrwydd gweithgaredd entrepreuneuraidd wrth greu cyfleoedd busnes a chynnal twf busnes. Bydd dysgwyr yn cael y cyfle i feithrin amrywiaeth eang o’r sgiliau hanfodol sydd eu hangen ar gyfer addysg uwch a chyflogaeth. Canolbwyntir ar fagu brwdfrydedd am astudio busnes gan ddefnyddio cyd-destunau cyfoes, sy’n caniatáu i ddysgwyr ddod i werthfawrogi pa mor strategol, cymhleth a chydberthynol yw natur materion busnes o bersbectif lleol i fyd-eang.

Nid yw’n hanfodol bod y disgybl wedi astudio Busnes ar gyfer lefel TGAU.


Amlinelliad o’r cwrs UG ac A2:
UG:-
Uned 1– Cyfleoedd Busnes: Mentrwr, Cynlluniau Busnes, Marchnadoedd, Ymchwil, Strwythur Busnes, Lleoliad, Cyllid, Derbyniadau a chostau
Uned 2 - Swyddogaethau Busnes : Marchnata, Cyllid, Adnoddau Dynol, Rheoli gweithdrefnau.

A2:-
Uned 3 – Dadansoddi Busnes a Strategaeth: Dadansoddi data, Gwerthuso’r farchnad, Rhagolwg gwerthiant, Nodau/amcanion, Gwerthuso perfformiad ariannol, Strategaethau, Gwerthuso buddsoddiadau.
Uned 4 - Busnes mewn Byd sy’n Newid: Newid, Rheoli risg, PESTEL, Moeseg, Masnach rhyngwladol, Globaleiddio, Yr Undeb Ewropeaidd.


Caiff y gwaith ei asesu fel a ganlyn:
UG:-
Uned 1: Arholiad ysgrifenedig - 1awr 15munud - 15%.
Uned 2 : Arholiad ysgrifenedig - 2awr - 25%.

A2:-
Uned 3: Arholiad ysgrifenedig - 2awr 15munud - 30%.
Uned 4 : Arholiad ysgrifenedig - 2awr 15munud - 30%.

Bydd y disgybl yn cael ei asesu drwy draethodau, cwestiynau ymateb i ddata byr a rhai estynedig ynghyd â phrofion.