LLYWIO

   

Astudiaethau Cyfryngau
CYFNOD ALLWEDDOL 4.
Bwriad y cwrs yw datblygu sgiliau ymchwilio, meddwl beirniadol a gwneud penderfyniadau drwy ystyried materion sy’n bwysig, yn real ac yn berthnasol i’r dysgwyr ac i’r byd y maent yn byw ynddo, datblygu eu gwerthfawrogiad a’u dealltwriaeth feirniadol o’r, cyfryngau a’u rôl yn eu bywydau bob dydd , datblygu eu sgiliau ymarferol a chreadigol drwy gyfleoedd ar gyfer ymgysylltu personol a chreadigrwydd , deall sut i ddefnyddio cysyniadau a syniadau’r, cyfryngau i ddadansoddi cynyrchiadau’r cyfryngau yn eu cyd-destunau amrywiol.

Cynllun Asesu
Uned 1: Asesiad Allanol: Arholiad Ysgrifenedig (2 awr 15 mun) - 40%
Meddwl am y Cyfryngau: Ymchwilio a Chynllunio
Adran A: Ymchwilio - Pedwar cwestiwn: mae’r ymgeiswyr yn ymateb i ddeunydd ysgogi a ddewisir o bwnc wedi’i osod gan CBAC. Bydd yr adran hon hefyd yn asesu’r ffordd mae’r cyfryngau cyfoes yn gydgyfeiriol.
Adran B: Cynllunio - Cyfres o dasgau: mae’r ymgeiswyr yn dangos sgiliau cynllunio a chreadigol drwy gyfres o dasgau creadigol sy’n dangos gwybodaeth o natur gydgyfeiriol y cyfryngau cyfoes.

Uned 2: Asesiad dan Reolaeth - 60%
Creu i’r cyfryngau: Ymchwilio a Chynhyrchu
Tri darn o waith o ddau gyfrwng gwahanol o leiaf:
• dau ymchwiliad testunol ar ddau faes cyfryngau gwahanol [rhaid i un fod wedi’i seilio ar brint](20%) and
• un cynhyrchiad cyfryngol yn cynnwys ymchwil, cynllunio, y cynhyrchiad ei hun a gwerthusiad o’r cynhyrchiad (40%).
Rhaid i’r testunau hyn gynnwys astudiaeth o leiafswm o dri chyfrwng gwahanol, gan gynnwys un ffurf sy’n seiliedig ar brint ac un ffurf sy’n seiliedig ar gyfryngau clywedol. Caiff ‘y cyfryngau’ eu dehongli o ran ffurfiau cyffredinol yn hytrach na llwyfannau er bod gofyn i’r pynciau ar gyfer yr arholiad gael eu hastudio mewn perthynas â natur gydgyfeiriol y cyfrwng. Felly bydd enghreifftiau o wahanol gyfryngau’n cynnwys ffilm, teledu, ffilm wedi’u hanimeiddio, radio, cylchgronau, fideos cerddoriaeth, gwefannau a gemau cyfrifiadur.

CYFNOD ALLWEDDOL 5.
Amlinelliad o gyrsiau UG ac Uwch:
UG:-
Uned 1– Arholiad ysgrifenedig.
Mae cwestiwn un yn gofyn am ddadansoddiad o destun clyweledol neu wedi ei argraffu e.e. clawr cylchgrawn, dilyniannau teitl ac yn y blaen. Bydd cwestiynau dau a thri wedi eu selio ar gynrychiolaeth a materion cynulleidfa; is-rennir lle bo’r angen.
.
Uned 2 - Gwaith Cwrs.
Byd ymgeiswyr yn creu tri darn o waith mewn cyswllt â’i gilydd. darn cyn-gynhyrchu yn adlewyrchu ymchwil a thechnegau cynllunio, darn cynhyrchu a ddatblygir o’r cyn-gynhyrchu, adroddiad 1200 – 1600 o eiriau.

A2:-
Uned 3– Gwaith Cwrs.
Disgwylir i’r ymgeiswyr greu tri darn o waith mewn cyswllt â’i gilydd. Archwiliad unigolyn ar sail ymchwil (1400 – 1800 o eiriau) Gwaith cynhyrchu (yn dilyn o’r archwiliad) Gwerthusiad cryno sy’n trafod sut y mae’r cynhyrchu wedi codi o’r cysyniad cyfryngol arbennig (500 – 700 o eiriau)
.
Uned 4 - Arholiad ysgrifenedig.
Bydd ymgeiswyr yn astudio tri thestun o fewn tri gwahanol ddiwydiant cyfryngol. Rhaid ateb tri chwestiwn gan ddefnyddio diwydiant gwahanol ar gyfer pob un cwestiwn. Adran A: wedi ei selio ar y testunau - dewis allan o ddau gwestiwn. Adran B: wedi ei selio ar faterion diwydiant a chynulleidfaoedd – dewis allan o ddau gwestiwn .