LLYWIO

   

Celf
CYFNOD ALLWEDDOL 4.
Mae’r term ‘Celf a Dylunio’ yn cwmpasu ystod eang o elfennau celf, crefft a dylunio, sef celfyddyd gain, dylunio graffigol, tecstilau, astudiaethau tri dimensiwn, ffotograffiaeth ac astudiaethau beirniadol a hanesyddol. Mae’r opsiynau o fewn y cwrs yn cynnwys modelu, cerameg a cherflunio, gosodiadau, graffeg a dylunio masnachol, ffasiwn a dylunio tecstilau, gemwaith, ffilm a fideo, dylunio theatr, animeiddio, dylunio amgylchedd a phensaernïaeth, yn ogystal ag edrych ar waith artistiaid a dylunwyr.

Mae’r cwrs yma’n rhoi dewis eang i’r disgyblion felly, gyda’r cyfle i bob un arwain ei drywydd ei hun gyda chymorth athro. Fe all y disgyblion ddewis dilyn cwrs Celf a Dylunio a chanolbwyntio ar weithio mewn un ddisgyblaeth ond rydyn ni’n annog i bawb roi cynnig ar nifer o ddisgyblaethau yn ystod y ddwy flynedd er mwyn darganfod cryfderau newydd.

Celfyddyd Gain: Darlunio a pheintio (olew/pastel/acrylig/a llwyth o bosibiliadau eraill), Gwaith cyfrwng cymysg, Argraffu mono/leino/sgrin sidan, Gosodiadau
Graffeg: Dylunio masnachol, Graffeg cyfrifiadurol, Darlunio (illustration), Llythrennu
Astudiaethau Tri Dimensiwn: Cerameg, Gemwaith, Dylunio cynnyrch, Crefftau 3D, Dylunio ar gyfer y theatr
Tecstilau: Gwehyddu/brodio/ac ati, Argraffu, Ffasiwn creadigol, Batic
Ffotograffiaeth: Ffotograffiaeth ‘draddodiadol’, Sgiliau digidol, Ffilm a Fideo
Astudiaeth Feirniadol: Ymchwilio i waith mudiad / traddodiad rhanbarth / artist / ac ati

Bydd elfen o waith beirniadol a hanesyddol yn yr uchod i gyd ond mae’r adran Astudiaeth Feirniadol a Hanesyddol yn rhoi cyfle i rai disgyblion ymchwilio yn ddyfnach i waith artistiaid a dylunwyr yn ysgrifenedig yn hytrach na chyflawni gwaith ymarferol.

Cynllun Asesu:
Uned 1: Portffolio - 60%.
Mae'r uned hon yn cynnwys prif bortffolio ymarferol a chanlyniad/au yn seiliedig ar themâu sy'n cael eu gosod yn fewnol a deunydd pwnc a ddatblygir o fannau cychwyn personol a/neu a roddir.

Uned 2: Aseiniad wedi'i Osod yn Allanol - 40%
Rhan 1: Cyfnod astudiaeth baratoadol - Bydd CBAC yn rhyddhau deunyddiau’r Aseiniad sydd wedi'i osod yn Allanol i'r myfyrwyr ddim cynharach na 2 Ionawr (ym mlwyddyn 11). Bydd y deunyddiau hyn yn cynnwys aseiniadau wedi'u seilio ar themâu, ysgogiadau gweledol a briffiau ysgrifenedig, sydd i'w cyflwyno i'r myfyriwr ar ddechrau'r cyfnod astudiaeth baratoadol. Bydd un o'r aseiniadau yn cael ei ddewis gan y myfyriwr i'w ddefnyddio fel man cychwyn ar gyfer ymateb personol a chreadigol.
Rhan 2: Cyfnod o 10 awr o waith dwys a manwl - Rhaid cwblhau'r broses o wireddu syniadau'r myfyriwr o'r gwaith paratoi yn ystod y 10 awr hyn o waith dwys a manwl. Rhaid cwblhau'r cyfnod o waith dwys a manwl dan amodau dan oruchwyliaeth.

CYFNOD ALLWEDDOL 5.
Amlinelliad o’r cwrs UG a A2:
Un uned sydd i'r cwrs UG mae'n cyfri 40% o'r radd derfynol.

Gwaith Cwrs:
Mae'r cwrs UG yn rhoi’r cyfle i’r disgyblion ddatblygu themâu sy’n apelio atynt ar gyfer yr uned ac i weithio mewn unrhyw gyfrwng neu gyfuniad o gyfryngau fel y dymunant. Pwysleisir pwysigrwydd dylunio o fywyd, casglu ymchwil llaw gyntaf a datblygu syniadau/gwaith o brofiadau a safbwyntiau personol. Mae amrywiaeth o dechnegau yn cael eu cynnig, o waith peintio traddodiadol i ffotograffiaeth a ffilm i decstilau a dylunio masnachol. Mae’r gwaith gorffenedig yn cael ei gefnogi gan ymchwil, dadansoddi a datblygu trylwyr.

Strwythur Asesu:

Uned 1: Ymholiad Creadigol Personol. Cyfanswm o 160 o farciau.

Mae'r cwrs yn cael ei asesu o dan bedair ffynhonnell, sef:
AA1: Y gallu i ddatblygu syniadau drwy ymchwiliadau. (40)
AA2: Y gallu i archwilio a dewis adnoddau. (40)
AA3: Y gallu i gofnodi syniadau ac arsylwadau. (40)
AA4: Y gallu i gyflwyno ymateb personol ac ystyrlon. (40)