LLYWIO

   

Cerddoriaeth
CYFNOD ALLWEDDOL 3.
Blwyddyn 7
Yn ystod y flwyddyn mae’r disgyblion yn datblygu nifer o sgiliau amrywiol. Datblygir sgiliau lleisiol ac offerynnol, yn arbennig ar offerynnau taro megis y glockenspiel a’r xylophone, offerynnau rhythnmig di-draw, allweddell a.y.y.b Cyflwynir gwaith byrfyfyr a gwaith grwp drwy astudio’r arddull Jazz. Mae cyfle i gystadlu yng Ngwyl Glantaf ac Eisteddfod yr Urdd gan astudio darnau unigol arbennig, cyfle i astudio sain a gwead a thechnegau offerynnol gwahanol drwy waith ar y gerddorfa gan ddsygu am yr elfennau cerddorol. Datblygir sgil cyfansoddi rhythmig a melodig drwy gyfrwng patrymau ostinato, ffurf ABA a’r raddfa Pentatonig. Rhoddir y cyfle i wrando ar amrywiaeth o gerddoriaeth – gan gynnwys cyfansoddiadau a pherfformiadau grwpiau o fewn y dosbarth, gan werthuso ar lafar a recordio.

Blwyddyn 8
Fe ddatblygir nifer o sgiliau offerynnol ymhellach drwy ddefnydd helaeth o’r allweddell, gan ganolbwyntio ar dechneg chwarae cerddorol a chywir ac anadlu priodol a brawddegu cerddorol wrth ganu. Mae’r elfen gyfansoddi creadigol yn ehangu ac mae’r disgyblion yn arbrofi gyda chyswllt sain, symbol a delwedd gan greu cerddoriaeth gefndir i stori ‘Gelert’ a creu cyfansoddiad sydd yn disgrifio synau ein Dinas drwy gyfrwng Cerddoriaeth- Uned ‘Swn y Ddinas’ Rhoddir y cyfle i ddatblygu yr elfen berfformio, yn unigol ac mewn grwp. Rhoddir eto y cyfle i wrando ar amrywiaeth o gerddoriaeth – gan gynnwys cyfansoddiadau a pherfformiadau grwpiau o fewn y dosbarth, gan werthuso ar lafar a recordio.

Blwyddyn 9
Ym mlwyddyn olaf CA3, cyflwynir cerddoriaeth ‘newydd’ ac arbrofol – rhesyddiaeth ac aleatorig, minimaliaeth a nifer o arddulliau poblogaidd arall. Astudir darnau unigol, gyda’r disgyblion yn ceisio efelychu yr arddull drwy eu cyfansoddiadau lleisiol ac offerynnol. Fe ehangir ar y defnydd o Dechnoleg Cerdd drwy weu cerddoriaeth cefndir i ffilm i fewn i’r astudiaethau a’r cyfansoddi. Canolbwyntir ar y Cwricwlwm Cymreig, gwerin, clasurol a pop, gyda’r disgyblion yn perfformio a threfnu alaw Gymreig mewn grwp, gan ddefnyddio offerynnau traddodiadol - traw a di-draw, a thechnoleg Cerdd. Rhoddir y cyfle eto i ddatblygu yr elfen berfformio lleisiol ac offerynnol drwy waith Eisteddfod. Cyflwynir yr arddull operatig, y sioe gerdd, y felangân a’r walts, gan arbrofi â chordiau, a sain lleiaf a mwyaf. Unwaith eto eleni, rhoddir y cyfle i wrando ar amrywiaeth o gerddoriaeth – gan gynnwys cyfansoddiadau a pherfformiadau grwpiau o fewn y dosbarth, gan werthuso ar lafar a recordio.

CYFNOD ALLWEDDOL 4.
MUS 1: Perfformio 35%
Disgwylir i bob disgybl gynnig perfformiad o ddau ddarn gydag o leiaf un yn chwarae/ganu mewn ensemble [ 3 aelod neu fwy, er bod deuawd bona fide yn dderbyniol, e.e. deuawd telyn, piano.] Yr athro pwnc fydd yn asesu gydag arholwr allanol yn cymedroli a gwrando ar sampl [ mis Chwefror / Mawrth blwyddyn 11]. Mae safon Gradd 3 yn dderbyniol iawn. Rhaid darparu nodiadau rhaglen ar gyfer y darnau a ddewiswyd. Mae cyfle i ddisgyblion blwyddyn 10 i sefyll y modiwl hwn hefyd.

Gwaith allanol – Côr, Ensemblau Offerynnol, Bandiau Pres, Bandiau Jazz, Sioeau Cerdd. Mae’r adran yn annog ac yn gofyn i bob plentyn fynychu un neu fwy o’r gweithgareddau hyn er mwyn datblygu sgiliau cerddorol amrywiol ac ehangach.

Fe gynigir gwersi offerynnol / llais gan dîm profiadol o athrawon teithiol e.e. sacsoffon, telyn, llais, clarinet, pres a.y.y.b. Mae mwy o wybodaeth am hyn ar gael oddi wrth yr Adran.

MUS 2: Cyfansoddi 35%
Disgwylir i bob disgybl baratoi ffolio sydd yn cynnwys 2 gyfansoddiad gwreiddiol, gwrthgyferbyniol. Bydd un o’r rhain yn ymateb i friff a osodir gan CBAC. Rhaid cwblhau log cyson, llawn ar y datblygiadau a’u gwerthuso. Bydd yr asesu yn barhaol o dan arolygaeth yr athro.
Fe anfonir sampl o’r ffolios at arholwr allanol i’w cymedroli [ mis Ebrill / Mai blwyddyn 11]. Mae’r adran yn defnyddio meddalwedd cyfrifiadurol fel adnodd defnyddiol ar gyfer cyfansoddi annibynnol e.e. Sibelius, Cubase

MUS 3: Gwerthuso 30% Exam paper
Mae’r disgyblion yn astudio nifer o ddarnau sydd yn gysylltiedig â’r meysydd uchod, ac yn ateb cwestiynau wrth i gryno ddisg chwarae am y cynhwysion cerddorol sydd i’r darnau a glywir, yr offeryniaeth, dyfeisiadau cerddorol, arddull a chyfnod ag ati.

Byddwch yn astudio Pedwar Maes Astudiaeth.
Maes astudiaeth 1: Ffurfiau a Dyfeisiau Cerddorol
Maes astudiaeth 2: Cerddoriaeth ar gyfer Ensemble
Maes astudiaeth 3: Cerddoriaeth Ffilm
Maes astudiaeth 4: Cerddoriaeth Boblogaidd

CYFNOD ALLWEDDOL 5.
UG:
MU1 Perfformio 1 15% Asesiad allanol
Perfformiad unigol a/neu ensemble
• Perfformiad 8-10 munud
• Dylai un darn gysylltu â maes astudiaeth arbennig
• Arholwr allanol yn asesu

MU2 Cyfansoddi 1 15% Asesiad mewnol ac allanol
2 gyfansoddiad gwrthgyferbyniol
• Cyfansoddiadau 4 – 8 munud o hyd
• Un cyfansoddiad yn amlygu technegau y traddodiad clasurol a’r llall yn gyfansoddiad rhydd

MU3 Gwerthuso 1 20% Asesiad allanol
UN papur gwrando - 2 ran
• Rhan 1:12%: 1½ awr arholiad gwrando, y dyfyniadau cerddorol allan o’r 2 maes astudiaeth y penderfynir gan y ganolfan (gweithiau gosod)
• Rhan 2:8%: 1 awr gwaith clust/dadansoddi, seiliedig ar ddyfyniadau cerddorol heb eu paratoi

A2:
MU4 [A] Perfformio 2 15% Asesiad allanol
Perfformiad unigol a/neu ensemble
• Perfformiad 10-12 munud
• Un perfformiad i gysylltu â’r maes astudiaeth newydd – (cerddoriaeth 20fed ganrif a’r 21ain)
• Arholwr allanol yn asesu

MU4 [B] Perfformio 2/3 20% Asesiad allanol
Perfformiad unigol a/neu ensemble
• Fel yr uchod ond perfformiad 16-18 munud
• Dylai un darn gysylltu â maes astudiaeth pellach

MU5 [A] Cyfansoddi 2 15% Asesiad mewnol ac allanol
2 gyfansoddiad gwrthgyferbyniol
• Cyfansoddiadau 6 – 10 munud
• Un cyfansoddiad yn amlygu technegau y traddodiad clasurol a’r llall yn gyfansoddiad rhydd, arbrofol
• Un cyfansoddiad i gysylltu â’r maes astudiaeth newydd – (cerddoriaeth 20fed ganrif a’r 21ain)

MU5 [B] Cyfansoddi 2/3 20% Asesiad mewnol ac allanol
3 gyfansoddiad gwrthgyferbyniol
• Manylion uchod – cyfansoddiadau 12 – 18 munud o hyd yn awr

MU6 [A] Gwerthuso 2 15% Asesiad allanol
Un papur arholiad ysgrifenedig mewn 2 ran (2¼ awr)
• Rhan 1: 6%: ¾ awr papur gwrando - dyfyniadau heb eu paratoi o gerddoriaeth 20fed ganrif/21ain
• Rhan 2: 9%: 1½ awr gwrando/ysgrifenedig - dadansoddi gwaith gosod

MU6 [B] Gwerthuso 2/3 20% Asesiad allanol
Un papur arholiad ysgrifenedig mewn 3 rhan (3 awr)
• Rhan 1: 6%: ¾ awr papur gwrando - dyfyniadau heb eu paratoi o gerddoriaeth 20fed ganrif/ 21ain
• Rhan 2: 9%: 1½ awr gwrando/ysgrifenedig - dadansoddi gwaith gosod
• Rhan 3 : 5%: ¾ awr papur ysgrifenedig – disgwylir i’r disgybl arddangos dealltwriaeth o arddull a gwaith cyfansoddwr un o’r gweithiau gosod y penderfynwyd gan y ganolfan.

Mae cwrs newydd CBAC UG ac A2 yn cychwyn ym Medi 2016. Nid yw’r ysgolion wedi derbyn y manylion eto, ond fe fydd y cynnwys yn dilyn strwythur yr hen fanyleb .


YN NHECHNOLEG CERDDORIAETH: CA5.(CYNHYRCHU)
Mae’r BTEC Lefel 3 mewn Technoleg Cerddoriaeth yn gwrs dwy flynedd bydd yn rhoi i’r myfyrwyr sgiliau ymarferol creiddiol ar gyfer gyrfa neu astudiaethau pellach yn y maes cyffrous hwn. Yn ystod y flwyddyn gyntaf astudir 3 modiwl sy’n arwain at y cymhwyster Tystysgrif Lefel 3 (cyfatebol i UG). Yn ystod yr ail flwyddyn byddwn yn astudio 3 modiwl pellach sy’n arwain at y cymhwyster Diploma Atodol Lefel 3 (sy’n cyfateb i lefel A).

Mae ystod eang o offer cerddorol proffesiynol ar gael at ddefnydd fyfyrwyr sy’n astudio’r pwnc, gan gynnwys offer recordio digidol, prosesyddion sain, microffonau, syntheseiddwyr, gitarau, a drymiau electronig a pheiriannau drymiau. Yn ogystal, byddwch yn defnyddio cyfrifiaduron cerddorol arbenigol a chael profiad o feddalwedd megis Reason, Cubase a Sibelius.

Nid yw’r gallu i chwarae offeryn cerddorol yn hanfodol i’r cwrs, er y bydd sgiliau allweddell piano sylfaenol o fantais. Mwy pwysig yw clust cerddorol, y gallu i ddefnyddio cyfrifiadur yn hyderus, a’r parodrwydd i arbrofi gyda sgiliau a thechnegau cerddorol newydd er mwyn creu a thrin cerddoriaeth o bob math.

Blwyddyn 1:
Uned 25: Technegau Cynhyrchu Cerddoriaeth (Uned Graidd).
Uned 1:  Acwsteg i Gerddorion.
Uned 32: Systemau a Thechnegau Dilyniannu (Sequencing).

Blwyddyn 2:
Uned 26: Technoleg Cerddoriaeth mewn Perfformio.
Uned 29:  Technegau Sain Byw.
Uned 35: Cread a Thriniaeth Sain.


YN NHECHNOLEG CERDDORIAETH: CA5 (ACWSTEG).
Mae Technoleg Cerddoriaeth erbyn hyn yn faes cyflogaeth sydd wedi ei hen sefydlu, ac mae’r cymhwyster BTEC Cenedlaethol hwn yn canolbwyntio ar agweddau penodol ar y diwydiant cerddoriaeth. Byddai’r cwrs hwn - sy’n seiliedig ar waith cwrs – yn ddefnyddiol yn arbennig i’r rheini sy’n dymuno ehangu eu profiadau cerddorol neu i astudio agweddau ar dechnoleg cerddoriaeth a pheirianneg sain. Mae hwn yn gwrs BTEC lefel 3, sy’n cyfateb i lefel A llawn.

Nôd y cwrs yw darparu dros ddwy flynedd y wybodaeth a’r sgiliau sylfaenol i’r rheini sy’n dymuno ennill cymhwyster lefel 3 Technoleg Cerddoriaeth (Acwsteg) ac i ddatblygu eu dealltwriaeth o gysyniadau ac arferion peirianneg sain (gan gynnwys MIDI).

Unedau Craidd:
Uned 1: Proses Cynhyrchiad Stiwdio.
Uned 2:  Prosiect Cynhyrchiad Stiwdio.

Unedau Arbenigol:
Uned 1: Cyflwyniad i Acwsteg.
Uned 2:  Sgiliau Gwrando.
Uned 3: Archwiliad i Bwnc Arbenigol.
Uned 4: Technegau Recordio Sain.