LLYWIO

   

Cyrsiau Galwedigaethol
PEIRIANNEG CEIR: CA4.
Bydd y disgyblion ar y cwrs yma, yn dysgu sgiliau peirianneg ceir gan gynnwys sut i gynnal a chadw, ac atgyweirio ceir. Mae hyn yn golygu byddant yn dysgu sut i weithio ar geir newydd sbon a cheir clasurol.

Mae’r cwrs yn cyflwyno sgiliau o safon a gydnabyddir gan sefydliadau blaenllaw a byd-eang y diwydiant ceir (e.e. Ford).

Bydd y cwrs yma yn cael ei gynnal ar safle Academi Ceir Ford yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro, (bydd yr ysgol yn trefnu trafnidiaeth o’r ysgol ac yn ôl). Bydd rhaid i’r disgyblion ddewis y pwnc yma mewn 2 colofn opsiwn, bydd hyn yn galluogi iddynt dreulio diwrnod yr wythnos yn yr Academi ceir.

Mae’r cymhwyster galwedigaethol yma yn darparu cyfleoedd gwerthfawr i’r disgybl ddatblygu sgiliau ac ennill gwybodaeth a dealltwriaeth sylfaenol a fydd yn cefnogi dilyniant a mynediad i’r diwydiant ceir.

Mae'n rhoi cyfle i ddysgwyr i astudio theori ac agweddau ymarferol o ystod o gerbydau a gweithdrefnau chynnal a chadw e.e:

- Cynnal a chadw cerbydau ysgafn arferol, gan gynnwys systemau injan.
- Arolygu, atgyweirio ac ailosod cerbydau ysgafn: teiars perfformiad safonol ac uchel.
- Cynnal cerbydau ysgafn a phedwar aliniad olwyn.
- Arolygu ac ailosod cerbydau ysgafn: cydrannau gwacáu, damperi atal dros dro a ffynhonnau, batris cerbydau, chydrannau a systemau brecio.

Mae dysgwyr hefyd yn ennill gwybodaeth a dealltwriaeth eang o iechyd a diogelwch yn y gweithle, gan gytuno ar anghenion cerbydau cwsmeriaid a sgiliau eraill sy'n gysylltiedig â gweithio mewn garej.

Mae'r asesiad yn cynnwys dwy elfen: tasgau ymarferol profion ar-lein .
Mae’r cymhwyster yma yn cyfateb i 2 TGAU.


TRIN GWALLT A THERAPI HARDDWCH: CA4.
Tystysgrif VTCT Lefel 2 mewn Trin Gwallt a Therapi Harddwch (VRQ)
Mae hon yn Wobr dechnegol, yn benodol ar gyfer disgyblion 14-16 oed. Mae'r cymhwyster hwn yw cefnogi pobl ifanc i:

- Ddatblygu dealltwriaeth eang a chynhwysfawr o'r sector gwallt a harddwch.
- Datblygu gwybodaeth sy'n rhan o'r sector galwedigaethol cyfan a diwydiannau cysylltiedig.
- Datblygu astudiaeth academaidd a sgiliau trosglwyddadwy a fydd yn cefnogi dilyniant o fewn y sector gwallt a harddwch.

Mae trin gwallt a therapi harddwch wedi bod ac yn parhau i fod yn faes galwedigaethol hynod boblogaidd, sydd yn ysbrydoli llawer o bobl ifanc. Nod y cymhwyster hwn yw defnyddio'r sector gwallt a harddwch fel cyfrwng i ddatblygu dysgwyr yn fwy cyffredinol fel eu bod yn barod ac yn meddu ar y wybodaeth, y ddealltwriaeth a'r sgiliau i ddilyn gyrfa mewn unrhyw gyd-destun.


Beth fydd dysgwyr yn ei astudio fel rhan o'r cymhwyster hwn?
Mae'r cymhwyster hwn yn cynnwys dwy uned orfodol y gellir eu cymhwyso i unrhyw sector neu faes galwedigaethol. Yn y cymhwyster hwn, bydd dysgwyr yn defnyddio trin gwallt a therapi harddwch a diwydiannau cysylltiedig (hy adwerthu, hamdden, ffasiwn, marchnata, y cyfryngau, busnes) i ddatblygu eu hunain ac, yn arbennig, y sgiliau a'r priodoleddau gwerthfawr gan gyflogwyr, colegau addysg bellach a sefydliadau addysg uwch.

Mae'r unedau sy'n ffurfio'r cymhwyster hwn yn cynnwys:
- Deall y sector gwallt a harddwch (gorfodol) – yn yr uned hon bydd dysgwr yn datblygu dealltwriaeth o strwythur a phwysigrwydd y sector gwallt a harddwch. Byddant hefyd yn dysgu am y cynnyrch a ddefnyddir, a gwasanaethau a thriniaethau a ddarperir ar draws y sector yn ogystal â chyfleoedd gyrfa.
- Prosiect ymchwil Gwallt a harddwch (gorfodol) – yn yr uned hon bydd y myfyrwyr yn dysgu sut i gynllunio prosiect ymchwil gwallt a harddwch. Bydd y dysgwyr wedyn yn llunio, a chynnal ymchwil i faes pwnc penodol o'r sector gwallt a harddwch.

Mae’r cymhwyster yma yn cyfateb i 2 TGAU.