LLYWIO

   

Cyrsiau Galwedigaethol CA5
IECHYD A GOFAL CYMDEITHASOL: CA5.
Anelir y cwrs hwn at fyfyrwyr sydd â diddordeb mewn gweithio yn y maes iechyd a gofal cymdeithasol. Dysgir am ddatblygiad dynol, hybu iechyd a strwythur gwasanaethau gofal ac iechyd Prydain.

Nodau
Dylai’r fanyleb UG a Safon Uwch mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol annog ymgeiswyr i :

- Ddatblygu a chynnal diddordeb mewn iechyd, gofal blynyddoedd cynnar ac addysg, gofal cymdeithasol a materion sy’n effeithio ar y sector gofal.
- Ennill gwybodaeth a dealltwriaeth o iechyd, gofal blynyddoedd cynnar ac addysg a materion yn effeithio ar y sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol.
- Datblygu sgiliau a fydd yn eu galluogi i wneud cyfraniad effeithiol i’r sector gofal gan gynnwys sgiliau ymchwil, gwerthuso a datrys problemau mewn cyd-destun cysylltiedig â gwaith.
- Cymhwyso gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau.
- Paratoi ar gyfer astudio a hyfforddiant pellach.

Disgwylir bod y myfyrwyr yn gwneud llawer o waith ymchwil annibynnol a chynhyrchu portffolios gwaith cwrs sy’n seiliedig ar glientiaid a’r gweithle. Awgrymir y dylai’r gwaith ymchwil hwn olygu bod yn ymwybodol o’r newidiadau gwleidyddol ac economaidd sy’n effeithio’r gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol drwy ddarllen papurau newydd a chylchgronau cyfoes, yn ogystal â defnyddio’r we.

Strwythur Asesu:
UG:-
1 Arholiad – Hybu Gofal o Ansawdd a Chyfathrebu 40%
1 Gwaith cwrs - Ymgyrch Hybu Iechyd 60%
A2:-
1 Arholiad – Darpariaeth Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Gwasanaethau Plant 40%
1 Gwaith cwrs – Dewis un o’r canlynol:
- Gofalu am Unigolion Hŷn
- Rôl therapïau cyflenwol
- Dylanwad Bwyd a Ffitrwydd ar Iechyd
- Gweithio yn y byd Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Cyflwynir pob portffolio a sefir pob arholiad ym mis Mai.

Gyrfaoedd
Y fath o swyddi sy'n gofyn am y lefel A hwn yw nyrsio oedolion a phlant, gwaith cymdeithasol, therapi galwedigaethol, therapi lleferydd, nyrs ddeintyddol, hybu iechyd a gofalu am eraill.

 
HAMDDEN A THWRISTIAETH : CA5 - TGAU.
Mae’r cwrs yma yn cyfateb i TGAU. Mae yna bwyslais ar astudio'r hyn sydd yn digwydd yn y diwydiant twristiaeth, a bydd y disgyblion yn ennill sgiliau er mwyn ymuno a’r diwydiant. Byddwn yn astudio natur y diwydiant ac yn edrych yn benodol ar gyrchfannau gwyliau Y DU, Ewrop a’r Byd.

Strwythur Asesu:
Dim ond un arholiad allanol sydd rhaid sefyll ar gyfer y cwrs yma. Asesir gweddill y cwrs yma trwy waith cwrs yn yr unedau canlynol.
- Y Diwydiant Twristiaeth
- Cyrchfannau'r Deyrnas Unedig, Ewrop a'r Byd

GWASANAETHAU CYHOEDDUS BTEC.
Y Gwasanaethau Cyhoeddus yw’r cyflogwr mwyaf yn y DU. Mi fydd y cwrs yn anelu i ddysgu'r holl sgiliau sydd angen ar unigolyn er mwyn dilyn gyrfa yn y Gwasanaethau Cyhoeddus neu am Addysg Bellach. Drwy ymuno gyda ni yn yr adran Alwedigaethol mi fyddwn yn darparu amgylchfyd dysgu heriol sydd yn annog y defnydd o sgiliau a dysgu drwy brofiadau a fydd yn sail i ddatblygiad academaidd a personol.

Mae’r cwrs BTEC Tystysgrif / Diploma Atodol yn gwrs lefel 3 sy’n cyfateb i nail ai un UG neu un lefel A. Mae’n orfodol i bob unigolyn astudio pob uned.

Beth yw cynnwys y cwrs BTEC lefel 3 Gwasanaethau Cyhoeddus?

Uned 1 - Y Llywodraeth, Polisïau a’r Gwasanaethau Cyhoeddus
1 Adnabod y gwahanol lefelau o lywodraeth yn y DU
2 Deall y broses etholaethol am wahanol lefelau o lywodraeth yn y DU
3 Adnabod effaith polisïau llywodraeth y Du ar y gwasanaethau cyhoeddus
4 Dangos sut mae polisïau llywodraethol yn i ddatblygu

Uned 2 - Arweinyddiaeth a Gwaith Tîm yn y Gwasanaethau Cyhoeddus
1 Adnabod gwahanol ddulliau o arwain
2 Gallu i gyfathrebu yn effeithiol er mwyn briffio a dadbriffio tîm
3 Gallu dangos y sgiliau i arwain tîm
4 Cymryd rhan mewn gweithgareddau tîm
5 Deall y camau wrth i dîm datblygu

Uned 3 - Dinasyddiaeth, Amrywiaeth a’r Gwasanaethau Cyhoeddus
1 Deall ystyr a buddion o ddinasyddiaeth ac amrywiaeth
2 Adnabod hawliau cyfreithiol a dynol
3 Deall rôl y gwasanaethau cyhoeddus i ddarparu hawliau cyfartal
4 Ymchwilio i mewn i faterion cyfoes, y wasg a chefnogaeth

Uned 9 - Alldeithiau Awyr Agored
1 Adnabod mathau o alldeithiau
2 Gallu i gynllunio alldeithiau
3 Cymryd rhan mewn alldeithiau
4 Gwerthuso alldeithiau

Uned 11 - Sgiliau ar gyfer Gweithgareddau Awyr Agored ar y Dŵr
1 Adnabod gwahanol weithgareddau ar y dŵr
2 Gallu i reoli perygl wrth wneud gweithgareddau ar y twr
3 Cymryd rhan mewn gweithgareddau ar y dŵr
4 Gwerthuso datblygiad sgiliau ar gyfer gweithgareddau ar y dŵr

Beth mae’r cwrs yn cynnig i mi?
Mi fydd y cwrs yn estyn cyfle i chi ddatblygu i gyrsiau addysg bellach yn y prifysgol.
““Rwyf wedi mwynhau cymryd rhan yn y cwrs yma’n fawr iawn - Dyma oedd fy hoff bwnc ac rwyf bellach yn ei astudio fel cwrs lefel 3. Rwyf wedi derbyn y cyfle i ddysgu drwy wneud ac rwyf wedi cael llawer o brofiadau a sgiliau gwerthfawr. Roedd y cyrsiau awyr agored a’r cyrsiau Preswyl yn anhygoel”. Jamie Bevan (2010).
CHWARAEON:CA5 BTEC LEFEL 2.
Pam astudio’r cwrs BTEC Diploma Chwaraeon Awyr Agored lefel 2?
Bwriad y cwrs Chwaraeon Awyr Agored lefel 2 yw cynnig cyfleodd heriol ac ymarferol i ddisgyblion yr ysgol i ymestyn eu gallu perfformio / dadansoddi a’u hymwybyddiaeth o swyddi yn y maes.
Drwy ymuno â’r adran mi fydd y disgyblion yn derbyn y cyfle i ddatblygu eu gwybodaeth, rhinweddau a’u sgiliau allweddol a fydd yn tanlinellu eu datblygiad academaidd a phersonol er mwyn eu galluogi i ddewis llwybr gyrfa glir, boed yn addysg bellach neu swydd yn y dyfodol.

Uned 5: Iechyd, Diogelwch ac Anafiadau ym myd Chwaraeon.
- Gwybod am y gwahanol fathau o anafiadau ac afiechydon sy'n gysylltiedig â chymryd rhan mewn chwaraeon
- Medru ymdrin ag anafiadau ac afiechydon sy'n gysylltiedig â chymryd rhan mewn chwaraeon
- Deall y risgiau a'r peryglon sy'n gysylltiedig â chymryd rhan mewn chwaraeon
Uned 16:  Arwain Gweithgareddau Awyr Agored ac Anturus.
1 Deall y sgiliau, y priodweddau a'r cyfrifoldebau sy'n gysylltiedig ag arwain gweithgareddau awyr agored ac anturus yn llwyddiannus
2 Medru cynllunio ac arwain, dan oruchwyliaeth, gweithgareddau awyr agored ac anturus
3 Medru adolygu eu cynllunio a'u harweinyddiaeth ar weithgareddau awyr agored ac anturus.
Uned 17: Profiad o Alldeithiau.
1. Deall ystyriaethau diogelwch ac amgylcheddol alldaith sawl diwrnod
2. Medru defnyddio'r sgiliau a'r technegau sy'n ofynnol ar gyfer alldaith sawl diwrnod
3. Medru defnyddio'r cyfarpar sy'n ofynnol ar gyfer alldaith sawl diwrnod
4. Medru cynllunio, cynnal ac adolygu alldaith sawl diwrnod.

CA5: BTEC LEFEL 2 - CHWARAEON (AWYR AGORED).
Mae’r cwrs yma yn cyfateb i 2 TGAU . Mae yna bwyslais ar astudio'r hyn sydd yn digwydd yn y diwydiant Chwaraeon Gweithgareddau Awyr Agored, a bydd y disgyblion yn ennill sgiliau er mwyn ymuno a’r diwydiant. Byddwn yn astudio gweithgareddau chwaraeon awyr agored megis canŵio, hwylio a dringo, ac yn rhoi’r sgiliau yma i drefnu ac arwain alldaith awyr agored.

Uned 1: Gweithgareddau Awyr Agored.
Uned 2:  Trefnu Alldaith.
Uned 3: Sgiliau Hwylio.

TWRISTIAETH:CA5 BTEC LEFEL 3.
Mae’r BTEC Lefel 3 yn gwrs sy’n berthnasol iawn i’r byd gwaith yn y diwydiant Twristiaeth, sef un o’r diwydiannau mwyaf yn y Deyrnas Unedig. Mae myfyrwyr yn dysgu trwy gwblhau cyweithiau ac aseiniadau sy’n seiliedig ar sefyllfaoedd, gweithgareddau a gofynion byd gwaith go iawn.

Mae’r BTEC Lefel 3 yn cyfateb i Lefel A. Mae’n paratoi myfyrwyr ar gyfer ardal o gyflogaeth arbennig ac yn cynnig y cyfle i astudio pynciau galwedigaethol uwchraddol neu/a chyrsiau Uwch Gyfrannol. Mae’r cwrs yma yn paratoi disgyblion ar gyfer y nifer o gyrsiau prifysgol yn y maes, neu am swyddi yn y diwydiant Twristiaeth megis Gwestai, Siopau teithio, Reps cyrchfannau a channoedd o swyddi eraill.

Nôd ac Amcanion:
Uned 1: Ymchwilio i’r sector Twristiaeth a Theithio.
Uned 2:  Y Busnes Twristiaeth a Theithio.
Uned 3: Y Deyrnas Unedig fel cyrchfan.
Uned 4: Gwasanaeth Cwsmer yn y diwydiant Twristiaeth a Theithio.

Unedau Arbenigol:
Uned 1: Cyrchfannau Ewrop.
Uned 2:  Cyrchfannau'r Byd.

Asesiad
Mae pob aseiniad yn cael ei osod a’i farcio gan yr ysgol, a’i fonitro gan arholwyr allanol sy’n graddoli’r gwaith. Nid oes unrhyw arholiadau, gwaith portffolio yw’r cyfan. Felly mae 100% o’r radd derfynol yn dod o waith cwrs, sydd yn apelio at nifer o ddisgyblion.

 
CACHE: BTEC LEFEL 2.
Cynlluniwyd y cymhwyster hwn i helpu dysgwyr ôl 16 i adeiladu’r wybodaeth a’r sgiliau sy’n angenrheidiol wrth weithio gyda phlant a phobl ifanc o’u genedigaeth hyd 19 mlwydd oed. Mae’n ymdrin ag ystod amrywiol o rolau swydd a meysydd galwedigaethol o fewn lleoliadau plant gan gynnwys blynyddoedd cynnar a gofal cymdeithasol.

Mae’r cwrs gwerth 39 credyd. Cwrs blwyddyn ydyw ac fe all y dysgwyr symud ymlaen i’r rolau swydd canlynol:
• Cynorthwy-wyr cyn-ysgol
• Cynorthwy-wyr meithrin
• Cynorthwy-wyr creche
• Gweithiwr gofal plant tu allan i’r ysgol
• Cynorthwy-wyr Cylch Meithrin
Fe all hefyd arwain at symud ymlaen i gwrs Lefel 3.

Bydd yr holl unedau yn cael eu hasesu’n fewnol gan ddefnyddio ystod o ddulliau a allai gynnwys: arsylwi uniongyrchol o fewn y gweithle, portffolio o dystiolaeth ac aseiniadau ysgrifenedig.

Bydd disgwyl i’r myfyrwyr gyflawni o leiaf 280 o oriau ar brofiad gwaith mewn amgylchedd gwaith real ee ysgolion cynradd neu feithrinfeydd lleol. Golyga hyn y bydd y myfyrwyr yn yr ysgol am ddau ddiwrnod ac ar leoliadau profiad gwaith am dri diwrnod bob wythnos.

Bydd angen cwblhau 15 uned yn ystod y flwyddyn yn trafod pynciau megis:

- Datblygiad plentyn a pherson ifanc
- Cyfathrebu mewn lleoliadau iechyd, gofal cymdeithasol neu blant a phobl ifanc
- Deall sut i ddiogelu lles plant a phobl ifanc
- Cyfrannu at iechyd a diogelwch plant a phobl ifanc
- Deall gwaith partneriaeth mewn gwasanaethau plant a phobl ifanc

Gwaith cwrs a gwaith ymarferol yn unig yw cynnwys y cymhwyster hwn, nid oes arholiad. Bydd angen DBS ar y disgyblion cyn y bydd modd iddynt fynd allan i leoliadau profiad gwaith.

BTEC GWYDDONIAETH GYMHWYSOL LEVEL 3.
Mae’r BTEC lefel 3 yn gwrs sy’n berthnasol iawn i fyd gwaith yn y diwydiant gwyddonol. Gyda mwy o gyflogwyr yn chwilio am bobl sydd â chymwysterau addas i weithio yn y maes Gwyddoniaeth, Peirianneg a Thechnoleg mae’n gyfle i astudio’r pwnc yn mewn modd galwedigaethol sy’n apelio i lawer o fyfyrwyr oherwydd mae’r cwrs yn cael ei asesu trwy aseiniadau cyson yn hytrach nag arholiadau. Mae’r cwrs yma yn paratoi myfyrwyr ar gyfer nifer o gyrsiau Prifysgol yn y maes gwyddonol neu i ddilyn gyrfaoedd yn y byd gwaith megis Gwyddoniaeth Fforensig, Ymchwilydd Cyffuriau Fferyllol, Technegydd Labordy, Nyrsio a Thechnegydd Deintyddol . Mae’r myfyrwyr yn dysgu trwy gwblhau aseiniadau sy’n seiliedig ar sefyllfaoedd, gweithgareddau a gofynion y byd gwaith real.

Mae’r cwrs yn cynnwys 3 uned graidd ym mlwyddyn 12 a 3 uned arbenigol o’n dewis ni ym mlwyddyn 13.

Unedau Craidd Bl 12:
Uned 1: Hanfodion Gwyddoniaeth.
Uned 2:  Gweithio yn y Diwydiant Gwyddoniaeth.
Uned 4: Technegau ymarferol gwyddonol.

Unedau Bl 13:
Uned 11: Ffisioleg Systemau’r Corff Dynol.
Uned 20:  Technegau Ffiseg Meddygol.
Uned 22: Technegau Cemegol yn y labordy.

TECHNOLEG CERDD: CA5.(CYNHYRCHU)
Mae’r BTEC Lefel 3 mewn Technoleg Cerddoriaeth yn gwrs dwy flynedd bydd yn rhoi i’r myfyrwyr sgiliau ymarferol creiddiol ar gyfer gyrfa neu astudiaethau pellach yn y maes cyffrous hwn. Yn ystod y flwyddyn gyntaf astudir 3 modiwl sy’n arwain at y cymhwyster Tystysgrif Lefel 3 (cyfatebol i UG). Yn ystod yr ail flwyddyn byddwn yn astudio 3 modiwl pellach sy’n arwain at y cymhwyster Diploma Atodol Lefel 3 (sy’n cyfateb i lefel A).

Mae ystod eang o offer cerddorol proffesiynol ar gael at ddefnydd fyfyrwyr sy’n astudio’r pwnc, gan gynnwys offer recordio digidol, prosesyddion sain, microffonau, syntheseiddwyr, gitarau, a drymiau electronig a pheiriannau drymiau. Yn ogystal, byddwch yn defnyddio cyfrifiaduron cerddorol arbenigol a chael profiad o feddalwedd megis Reason, Cubase a Sibelius.

Nid yw’r gallu i chwarae offeryn cerddorol yn hanfodol i’r cwrs, er y bydd sgiliau allweddell piano sylfaenol o fantais. Mwy pwysig yw clust cerddorol, y gallu i ddefnyddio cyfrifiadur yn hyderus, a’r parodrwydd i arbrofi gyda sgiliau a thechnegau cerddorol newydd er mwyn creu a thrin cerddoriaeth o bob math.

Blwyddyn 1:
Uned 25: Technegau Cynhyrchu Cerddoriaeth (Uned Graidd).
Uned 1:  Acwsteg i Gerddorion.
Uned 32: Systemau a Thechnegau Dilyniannu (Sequencing).

Blwyddyn 2:
Uned 26: Technoleg Cerddoriaeth mewn Perfformio.
Uned 29:  Technegau Sain Byw.
Uned 35: Cread a Thriniaeth Sain .

YN NHECHNOLEG CERDDORIAETH: CA5 (ACWSTEG).
Mae Technoleg Cerddoriaeth erbyn hyn yn faes cyflogaeth sydd wedi ei hen sefydlu, ac mae’r cymhwyster BTEC Cenedlaethol hwn yn canolbwyntio ar agweddau penodol ar y diwydiant cerddoriaeth. Byddai’r cwrs hwn - sy’n seiliedig ar waith cwrs – yn ddefnyddiol yn arbennig i’r rheini sy’n dymuno ehangu eu profiadau cerddorol neu i astudio agweddau ar dechnoleg cerddoriaeth a pheirianneg sain. Mae hwn yn gwrs BTEC lefel 3, sy’n cyfateb i lefel A llawn.

Nôd y cwrs yw darparu dros ddwy flynedd y wybodaeth a’r sgiliau sylfaenol i’r rheini sy’n dymuno ennill cymhwyster lefel 3 Technoleg Cerddoriaeth (Acwsteg) ac i ddatblygu eu dealltwriaeth o gysyniadau ac arferion peirianneg sain (gan gynnwys MIDI).

Unedau Craidd:
Uned 1: Proses Cynhyrchiad Stiwdio.
Uned 2:  Prosiect Cynhyrchiad Stiwdio.

Unedau Arbenigol:
Uned 1: Cyflwyniad i Acwsteg.
Uned 2:  Sgiliau Gwrando.
Uned 3: Archwiliad i Bwnc Arbenigol.
Uned 4: Technegau Recordio Sain.

Asesiad: Mae pob aseiniad ar gyfer BTEC Cenedlaethol yn dilyn meini prawf arbennig ac wedi ei seilio ar gyflawni allbynnau penodol. Caiff yr unedau craidd eu hasesu’n allanol mewn ffurf Prif Brosiect Terfynol i’w cwblhau yn ystod ail flwyddyn y cwrs. Caiff yr unedau arbenigol eu hasesu’n fewnol.

Cyfleoedd Ychwanegol: Bydd myfyrwyr Technoleg Cerddoriaeth hefyd yn derbyn y cyfle i ennill profiad ehangach drwy ddarparu cefnogaeth peirianneg sain ar gyfer digwyddiadau a gweithgareddau’r ysgol.


CISCO: CA5: BTEC LEFEL 3:
Academi CISCO Ysgol Glantaf
Yn 2006 cafodd Ysgol Glantaf ei achredu gyda statws Academi CISCO. O ganlyniad Glantaf ydy’r unig ysgol yng Nghymru sy'n gallu paratoi myfyrwyr yn ddwyieithog ar gyfer gyrfa yn y diwydiant cymorth technegol technoleg gwybodaeth.
Mae myfyrwyr yn ennill gwybodaeth a phrofiad ymarferol TG drwy rhaglen Academi Rhwydweithio CISCO sy’n helpu iddynt lenwi’r amcangyfrif o wyth miliwn o swyddi ledled y byd.

Diploma Gyfrannol BTEC Edexcel Lefel 3 mewn TGCh
Mae’r cwrs Lefel 3 wedi ei gynllunio i ddarparu cymhwyster hynod arbenigol sy'n gysylltiedig â gwaith, gyda'r posibilrwydd o fynediad i addysg uwch, gradd a rhaglenni datblygiad proffesiynol.
Mae'r Diploma Gyfrannol BTEC, 60-credyd, Lefel 3 yn ymestyn y ffocws arbenigol sy'n gysylltiedig â gwaith gan gynnwys y wybodaeth allweddol a medrau ymarferol sydd eu hangen yn y diwydiant cymorth technegol TG.
Mae'r 360 awr o ddysgu dan arweiniad (GLH) (Fel arfer, chwe uned) yn arwain at gymhwyster sy'n gyfwerth ag un Lefel A.

Strwythur y Cwrs:
Uned 1: Cyfathrebu a Sgiliau Chyflogadwyedd ar gyfer TG - 10 credid.
Uned 2: Rhwydweithiau Cyfrifiadurol - 10 credid.
Uned 9 : Systemau Cyfrifiadurol - 10 credid.
Uned 10 : Rhwydweithiau Cyfrifiadurol - 10 credid.
Uned 101 : CISCO CCNA 1 ar gyfer Cartref a Busnesau Bach - 10 credid.
Uned 102 : CISCO CCNA 2 Gweithio CCNA mewn Busnesau Bach i Ganolig neu ISP - 10 credid

Ar ddiwedd y cwrs Bydd y myfyrwyr wedi ennill 1 lefel A cyfwerth ac hefyd ½ o'r rhaglen CCNA CISCO. Gall myfyrwyr sy’n cwblhau’r cwrs yn gynnar cael y cyfle i ennill y cymhwyster CCNA llawn.