LLYWIO

   

Daearyddiaeth
CYFNOD ALLWEDDOL 3.
Blwyddyn 7
Mae’r disgyblion yn datblygu nifer o sgiliau yn ystod y flwyddyn. Ar ddechrau’r flwyddyn mae’r disgyblion yn canolbwyntio ar sgiliau map gan edrych ar waith atlas, cyfeirnodau grid, graddfa a chyfeiriad. Rydym yn astudio nodweddion ffisegol yr Afon Nil a’i ddylanwad ar boblogaeth Yr Aifft. Ar ddiwedd y flwyddyn mae’r disgyblion yn dysgu am nodweddion tywydd a hinsawdd a thywydd eithafol.

Blwyddyn 8
Mae’r disgyblion yn astudio’r pwysigrwydd o ddatblygiad cynaliadwy a’r defnydd o adnoddau egni. Bydd y disgyblion yn cael cyfle i fynegi barn ar astudiaethau egni e.e Bared Yr Hafren. Mae disgyblion yn datblygu sgiliau ymholiad a chasglu a dadansoddi data. Yn ystod y flwyddyn mae’r disgyblion yn astudio China ac yn dysgu am ei nodweddion ffisegol a dynol a’i phwysigrwydd fel economi sy’n tyfu.

Blwyddyn 9
Mae’r disgyblion yn dysgu am y broses globaleiddio a sut mae ffasiwn a chynhyrchu nwyddau yn dangos hyn. Mae’r disgyblion yn astudio uned ar Losgfynyddoedd a Daeargrynfeydd yn ystod y flwyddyn. Yn ogystal byddwn yn astudio Brasil ac edrych ar ddatblygiad economaidd y wlad a phwysigrwydd y Goedwig Law . Byddwn yn datblygu ymhellach sgiliau ymchwilio a gwerthuso’r disgyblion drwy’r unedau.

CYFNOD ALLWEDDOL 4.
Mae Daearyddiaeth yn bwnc cyffrous, cyfoes sydd yn galluogi disgyblion i edrych ar y byd o’u cwmpas ac i ddeall y materion sydd yn dylanwadu ar eu dyfodol. Bydd pob disgybl yn astudio agweddau craidd, gydag un opsiwn ychwanegol ym mhob uned.

Uned 1 – Tirweddau Ffisegol a Dynol Newidiol
Tirweddau a phrosesau ffisegol, Cysylltiadau gwledig-trefol. UN allan o: Tirweddau a Pheryglon Tectonig a Peryglon Arfordirol a’u Rheolaeth
Arholiad Ysgrifenedig 1½ awr ar ddiwedd blwyddyn 11; 40%

Uned 2 – Materion Amgylcheddol a Datblygu
Y Tywydd, yr hinsawdd ac Ecosystemau, Materion Datblygu ac Adnoddau. UN allan o: Materion Datblygu Cymdeithasol a Sialensiau Amgylcheddol.
Arholiad Ysgrifenedig 1½ awr ar ddiwedd blwyddyn 11; 40%

Uned 3 – Ymholiadau Gwaith maes
Caiff dysgwyr ddatblygu eu sgiliau ymholi daearyddol drwy waith maes. Byddant yn ymgymryd â dau ymholiad gwaith maes, gyda'r ddau mewn amgylchedd cyferbyniol. Mewn un amgylchedd, bydd y gwaith maes yn canolbwyntio ar fethodoleg. Byddwn yn cynnal yr ail brofiad gwaith maes mewn amgylchedd cyferbyniol. Bydd hwn yn canolbwyntio ar fframweithiau cysyniadol daearyddiaeth.
Asesiad o dan reolaeth - 20%

CYFNOD ALLWEDDOL 5.
UG:-
Uned 1– Newid Mewn Amgylcheddau Ffisegol: Ymchwilio i Newid Hinsawdd, i Newid Tectonig, i Newid Hydrolegol.
Uned 2 - Newid mewn Amgylcheddau Dynol: Ymchwilio i newidiadau poblogaeth a yn Aneddiadau Gwledydd MEDd.

A2:-
Uned 3 – Themâu cyfoes :
Peryglon Hinsoddol a Asia Ddatblygol.
G3 – Themâu Cyfoes ac Ymchwil Daearyddol:  Gwaith ymchwil unigol yn seiliedig ar ddewis o themâu cyfoes
Uned 4 - Cynaladwyedd: Egni, Bwyd, Dinasoedd a dwr.


Mae’r fanyleb newydd yn cael ei thrafod ar hyn o bryd a bydd y wybodaeth ddiweddaraf yn cael ei gyhoeddi cyn gynted â phosib.