LLYWIO

   

Dylunio a Thechnoleg
CYFNOD ALLWEDDOL 3.
Blwyddyn 7
CLOC – datblygu sgiliau dylunio a gwneud cynnyrch gyda deunydd acrylic. GEMWAITH /PACIO - datblygu sgiliau dylunio a gwneud cynnyrch gyda deunydd copr a chreu cynllun pacio nwydd gan ddefnyddio meddalwedd graffigol. PYPED - datblygu sgiliau dylunio a gwneud cynnyrch yn defnyddio sgiliau gwnïo llaw a pheiriant. PECYN CINIO - Dylunio a chreu eitemau addas i becyn cinio plant, gyda phwyslais ar ddiet cytbwys a bwyta’n iach.

Blwyddyn 8
BACHAU COTIAU / ADEILEDDAU - datblygu sgiliau dylunio a gwneud cynnyrch gyda deunyddiau dur a phren haenog. MP3 / PIC - datblygu sgiliau dylunio a gwneud cynnyrch gyda phwyslais ar systemau electroneg a deunyddiau plastig. HET GYNNES - datblygu sgiliau dylunio a gwneud cynnyrch gyda ffabrig fflis. Gwella sgiliau gwnïo llaw a pheiriant. BWYDO’R TEULU - dylunio a chreu prif gwrs amlddiwylliannol ar gyfer y teulu gan ddatblygu sgiliau gwneud saws, bara a chreu prif gyrsiau gyda phwyslais ar gynhaliadwyaeth bwyd, addasu rysáit, priodweddau cynhwysion.

Blwyddyn 9
PRODESKTOP,2D/3D - datblygu sgiliau dylunio a gwneud cynnyrch gyda phwyslais ar CAD/CAM a meddaled modelu 3D cyfrifiadurol. BLWCH STORIO -. Datblygu sgiliau dylunio a gwneud cynnyrch gyda phwyslais ar uniadau a deunyddiau pren. BAG / CLUSTOG - Datblygu sgiliau dylunio a gwneud cynnyrch gyda ffabrig sy’n cael ei ail-gylchu. Pwyslais ar ddefnyddio peiriant CAD neu bapur trosglwyddo a chyfrifiadur i addurno’r eitem. CAFFI YN Y BAE – dylunio a chreu cynnyrch popty ar gyfer caffi gwyrdd y bae. Pwyslais ar ddatblygu cynnyrch, priodweddau cynhwysion a chynaliadwyaeth bwyd. A sgiliau ymarferol bwyd popty.

CYFNOD ALLWEDDOL 4.
Mae'r Gyfadran Dechnoleg yn cynnig y pynciau canlynol. Nid yw'n bosibl dewis mwy na dau bwnc Dylunio a Thechnoleg.

Mae pob cwrs yn cael ei asesu mewn dull tebyg:
- Tasg Reoledig Dylunio a Gwneud (30 awr, 60%): Mae hwn yn cael ei gynnal ym mlwyddyn 11 ac mae’n seiliedig ar briff gan y bwrdd arholi.
- Arholiad (2 awr, 40%): Fel arfer mae disgyblion yn ceisio’r arholiad ar ddiwedd blwyddyn 10, gyda chyfle i ailsefyll ym mlwyddyn 11 i wella’r gradd os oes angen.
Defnyddiau Gwrthiannol
Mae'r Maes Llafur yn seiliedig ar y farn mai gweithgaredd ymarferol yw Dylunio a Thechnoleg, ac mai datblygu gallu'r ymgeiswyr i ddatrys nifer helaeth o broblemau cynllunio drwy ddefnyddio gwybodaeth a sgiliau a ddysgwyd yn y pwnc yw'r nod. Bwriad y maes llafur yw datblygu gallu'r ymgeisydd o safbwynt Dylunio a Thechnoleg trwy ddilyn gweithgareddau hyblyg ac amrywiol.

Cynlluniwyd maes llafur digon eang, cytbwys a pherthnasol i sicrhau bod diddordebau'r holl ddisgyblion yn cael eu bodloni, a hefyd bod eu cymhellion i ddysgu yn cael eu cynnal. Mae modd defnyddio sawl, agwedd o'r cwrs presennol ar gyfer yr arholiad T.G.A.U. oherwydd yr adnoddau eang a'r amrywiol gyfleoedd sydd wrth law. Trefnir y cwrs sy'n arwain at yr arholiad hwn fel bod yr ymgeiswyr yn cael cyfle i ddatrys problemau cynllunio yn eu cyd-destun.

Cânt gyfle i ddadansoddi'r problemau cynllunio a gwneud cynhyrchion addas i anghenion pobl, ac yna cânt arfarnu eu gwaith eu hunain. Anogir hwy i ystyried gwerthoedd dynol ac agweddau amrywiol sy'n rhan o gymdeithas aml ddiwylliannol. Datblygir ymwybyddiaeth economaidd a hefyd astudio'r berthynas rhwng technoleg a'r gymdeithas.

Graffeg
Cynlluniwyd y maes llafur a'r arholiad i fod yn addas ar gyfer bechgyn a merched fel ei gilydd. Athroniaeth sylfaenol y pwnc yw defnyddio graffeg fel cyfrwng mynegi a chyfathrebu.
Bydd yr arholiad yn ceisio rhoi prawf ar allu ymgeiswyr a'u dealltwriaeth o'r pwnc dan y tri phennawd bras a argymhellwyd gan Gyd-gyngor y Meini Prawf Cenedlaethol 16+, sef Gwybodaeth; Medrau'r Pwnc; Medrau Dylunio.

Bydd Gwybodaeth yn cwmpasu'r corff o wybodaeth o graffeg fel iaith, e.e. Dulliau Darlunio Graffigol, Geometreg Plân, solid a Systemau Technoleg.Bydd Medrau'r Pwnc yn cwmpasu'r technegau a ddefnyddir mewn cyfathrebu graffig.
Edrychir am y Medrau Dylunio mewn dwy agwedd ar y pwnc: yn nilyniad datganiadau graffig; a yng nghyflwyniad awgrymiadau ar gyfer systemau neu gydrannau y mae eu swyddogaeth wedi'i ddiffinio'n glir.

Tecstilau
Mae’r cwrs hwn yn rhoi ymwybyddiaeth eang o fyd tecstilau a ffasiwn. Mae’n annog ymwybyddiaeth o gynllunio ac yn cynnig cyfleoedd i ddisgyblion i arbrofi eu syniadau. Cynlluniwyd y cwrs o gwmpas gwaith ymarferol ac ysgrifenedig. Bydd yr ymgeiswyr yn dilyn agwedd arbennig er mwyn cyflwyno eu cywaith terfynol. Rhaid deall pwysigrwydd dylunio ym myd diwydiant.

Dulliau asesu
1: Tasg Reoledig - Dylunio a Gwneud – Prosiect sydd yn cynnwys 15 tudalen A3 o ymchwil, dylunio, datblygu a gwerthuso syniadau, a hefyd eitem o decstilau wedi ei chreu. Mae 30 awr yn cael eu gosod ar gyfer gwneud hyn, fel arfer tua 15-18 am y gwaith papur a 10-12 am yr ymarferol. Mae’r bwrdd arholi yn cynnig 3 Briff gwahanol bob blwyddyn a gall y disgyblion ddewis eu hunain pa un sydd fwyaf addas ar gyfer eu sgiliau hwy. Gwneir y prosiect yn ystod Blwyddyn 11 ac mae’n gyfwerth â 60% o’r marciau terfynol.

2: Arholiadau terfynol sydd yn 2 awr o hyd Mae’r papur wedi ei rannu yn 8 rhan a gofynnir cwestiynau ar bob agwedd o wybodaeth am Decstilau. Mae’n gyfwerth â 40% o’r marc terfynol. Rydym wedi bod yn rhoi cyfle i ddisgyblion i sefyll yr arholiad ar ddiwedd Blwyddyn 10 ac os ydynt yn ddigon llwyddiannus , ni fydd angen iddynt ail-sefyll yr arholiad ar ddiwedd Blwyddyn 11, ond os nad ydynt yn hapus gyda’u canlyniad, yna mae’n bosib ail-sefyll yr arholiad.

CA4: BWYD A MAETH
Mae TGAU Bwyd a Maeth CBAC yn rhoi'r wybodaeth, y ddealltwriaeth a'r sgiliau sydd eu hangen ar ddysgwyr i goginio a chymhwyso egwyddorion gwyddor bwyd, maeth a bwyta'n iach. Mae'n annog dysgwyr i goginio ac mae'n eu galluogi i wneud penderfyniadau ar sail gwybodaeth ynglŷn â bwyd a maeth ac mae'n eu galluogi i gaffael gwybodaeth er mwyn gallu eu bwydo eu hunain ac eraill yn fforddiadwy a maethlon, nawr ac yn y dyfodol.

Drwy astudio paratoi bwyd a maeth, bydd dysgwyr yn gallu:
- dangos sgiliau coginio effeithiol a diogel drwy gynllunio, paratoi a choginio amrywiaeth o nwyddau bwyd tra'n defnyddio technegau ac offer coginio gwahanol
- datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o nodweddion gweithredol a phriodoleddau cemegol bwyd yn ogystal â gwybodaeth gadarn am gynnwys maethol bwyd a diodydd
- deall y berthynas rhwng deiet, maeth ac iechyd, yn cynnwys effeithiau corfforol a seicolegol deiet ac iechyd gwael
- deall effeithiau economaidd, amgylcheddol, moesegol a chymdeithasol ddiwylliannol argaeledd bwyd, prosesau cynhyrchu, deiet a dewisiadau iechyd
- dangos gwybodaeth a dealltwriaeth o nodweddion gweithredol a maethol, rhinweddau synhwyraidd ac ystyriaethau diogelwch bwyd microbiolegol wrth baratoi, prosesu, storio, coginio a gweini bwyd
- deall ac archwilio amrywiaeth o gynhwysion a phrosesau o wahanol draddodiadau coginio (y traddodiadol Gymreig, Prydeinig a'r rhyngwladol) er mwyn ysbrydoli syniadau newydd neu addasu ryseitiau presennol.

Cynllun Asesu
Uned 1: Egwyddorion Bwyd a Maeth 
Arholiad ysgrifenedig: 1 awr 30 munud - 40% 
Bydd yr uned hon yn cynnwys dwy adran, a’r ddwy yn cynnwys cwestiynau gorfodol.
Adran A: cwestiynau’n seiliedig ar ddeunydd ysgogi.
Adran B: amrywiaeth o wahanol fathau o gwestiynau er mwyn asesu’r holl gynnwys sy’n gysylltiedig â bwyd a maeth.

Uned 2: Bwyd a Maeth ar Waith 
Asesiad di-arholiad: wedi’i asesu’n fewnol a’i safoni'n allanol - 60%
Asesiad 1: Asesiad Ymchwiliad Bwyd
Bydd 20% o gyfanswm y marciau sydd ar gael yn cael eu neilltuo ar gyfer ymchwiliad bwyd gwyddonol fydd yn asesu gwybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth y dysgwr mewn perthynas â’r egwyddorion gwyddonol sy’n sail i baratoi a choginio bwyd.
Asesiad 2: Asesiad Paratoi Bwyd
Bydd 40% o gyfanswm y marciau sydd ar gael yn cael eu neilltuo i dasg sy’n asesu gwybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth y dysgwr mewn perthynas â chynllunio, paratoi, coginio a chyflwyno prydau i greu bwydlen.Bydd yr asesiadau hyn yn seiliedig ar ddetholiad o dasgau fydd yn cael eu rhyddhau gan CBAC yn flynyddol.

CYFNOD ALLWEDDOL 5
Amlinelliad o’r cwrs UG ac A2:
Bydd y disgyblion yn dylunio a gwneud cynhyrchion gydag amrywiaeth o ddefnyddiau a thechnegau. Datblygir y cywaith dan arweiniad yr athro am tua 40 awr UG, a tua 60 awr am y safon uwch. Bydd angen gweithio yn annibynnol am gyfnod ychwanegol i gwblhau’r gwaith i’r safon a ddisgwylir gan yr arholwyr. Bydd angen gwneud defnydd o systemau CAD/CAM a TG priodol yn y cywaith.

 
Strwythur Asesu:
UG:-
DT1 Arholiad ysgrifenedig 40% UG 20% A2 2 Awr
DT2 Cywaith/Gwaith Cwrs 60% UG 30% A2 40 Awr
Bydd y flwyddyn gyntaf yn arwain at Uwch Gyfrannol ac yn cyfrannu 50% o gyfanswm y marciau ar gyfer safon uwch.

A2:-
DT3 Arholiad ysgrifenedig 20% A2 2½ Awr
DT4 Cywaith/Gwaith Cwrs 30% A2 60 Awr

Nodau
Bwriedir i’r fanyleb UG/Uwch hon:
(a) fod o ddiddordeb i amrywiaeth eang o ymgeiswyr gan gynnwys y rheiny sy’n bwriadu dilyn yn uniongyrchol gwrs addysg uwch neu yrfa mewn Dylunio a Thechnoleg neu faes cysylltiedig. Gall y rheiny sydd â diddordebau a dyheadau eraill hefyd elwa ar y sgiliau trosglwyddadwy niferus sydd ynghlwm wrth astudiaeth o Ddylunio a Thechnoleg.
(b) adeiladu ar y wybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau a ddysgwyd tra’n dilyn y Cwricwlwm Cenedlaethol a TGAU ac, ar yr un pryd, darparu ar gyfer anghenion ymgeiswyr nad ydynt wedi astudio Dylunio a Thechnoleg TGAU;
(c) hybu dilyniant trwy’r cyrsiau UG ac Uwch a darparu sylfaen addas ar gyfer astudio Dylunio a Thechnoleg neu faes astudio cysylltiedig mewn sefydliad addysg bellach neu uwch a / neu baratoi ar gyfer cyflogaeth a byd gwaith;
(ch) darparu cyfleoedd i ymgeiswyr feithrin dealltwriaeth eang o’r sgiliau, dealltwriaeth a gwybodaeth sydd ynghlwm wrth Ddylunio a Thechnoleg ac arbenigo mewn un maes penodol;
(d) annog ymgeiswyr i feithrin barn feirniadol, i weld y berthynas rhwng y dylunydd, y gwneuthurwr a’r defnyddiwr ac i ddeall Dylunio a Thechnoleg o fewn y byd yr ydym ni’n byw ynddo;
(dd) darparu cyfleoedd i ymgeiswyr feithrin eu sgiliau allweddol, yn enwedig ym meysydd datrys problemau, defnyddio TG a chyfathrebu. Byddant hefyd yn cael cyfleoedd i wella eu sgiliau cymhwyso rhif, eu gallu i weithio ag eraill, a’u dysgu a’u perfformiad eu hunain;
(e) meithrin dealltwriaeth o arferion dylunio a thechnoleg cyfoes;
(f) defnyddio technolegau digidol a sgiliau trin gwybodaeth i wella eu gallu dylunio a thechnolegol;
(ff) deall y gwerthoedd sydd ynghlwm wrth weithgareddau dylunio a thechnolegol a meithrin sgiliau gwerthuso beirniadol mewn cyd-destunau technegol, esthetig, moesegol, economaidd, amgylcheddol, cynaliadwy, cymdeithasol, diwylliannol ac entrepreneuraidd.

Cynnwys Y Fanyleb
Mae Dylunio a Thechnoleg yn ymwneud â chymhwyso sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth. Argymhellir felly i gynnwys y fanyleb gael ei gyflwyno mewn ffordd ymarferol i alluogi ymgeiswyr i ddeall pwrpas y wybodaeth a’i defnyddio mewn sefyllfaoedd ymarferol.

Cyflwynir cynnwys y fanyleb o dan y ddau amcan asesu, sef dylunio (AA1) a gwneud (AA2), fel a ganlyn:

4.1 Dylunio

4.1.1 Dylunio ac arloesi (UG)
4.1.2 Dadansoddi cynnyrch (UG)
4.1.3 Cyfrifoldeb dynol (U2)
4.1.4 Rhyngweithiad cyhoeddus (U2)

4.2 Gwneud

4.2.1 Defnyddiau a chydrannau (UG)
4.2.2 Arfer diwydiannol a masnachol (UG)
4.2.3 Prosesau (U2)
4.2.4 Systemau cynhyrchu a rheolaeth (U2)