LLYWIO

   

Economeg
CYFNOD ALLWEDDOL 4.
Bydd y cwrs yn rhoi’r cyfle i ddisgyblion i wneud y canlynol:
• datblygu dealltwriaeth o gysyniadau a damcaniaethau economaidd drwy ystyriaeth feirniadol o faterion, problemau a sefydliadau economaidd cyfredol sy’n effeithio ar fywyd pob dydd.
• cymhwyso cysyniadau a damcaniaethau economaidd gan ddefnyddio amrywiaeth o gyd-destunau a deall eu gwerth a’u cyfyngiadau wrth egluro ffenomenau y byd go iawn;
• deall pwysigrwydd a chymhlethdod materion economaidd cyfoes yn yr economi lleol, cenedlaethol a byd-eang.

Cynllun Asesu
Mae disgyblion yn astudio dau fodiwl. Astudir Modiwl 11 (Economeg Personol) ym Mlwyddyn 10, gyda modiwl 12 (Archwilio Materion Economaidd) ym mlwyddyn 11. Mae’r ddau fodiwl yn cael eu hasesu trwy arholiad ar ddiwedd blwyddyn 11.

Blwyddyn 10 (Economeg Personol):
Uned 1– Arian: Deall y Cylch Bywyd Personol, Gwneud Penderfyniadau, Dewis Gwario, Dewis Cynilo, Dewis Benthyg Arian, Rheoli eich arian.
Uned 2– Gwaith: Pam mae pobl yn gweithio a natur gwaith, Deall sut mae gweithwyr yn cael eu gwobrwyo am weithio, Deall beth sy’n effeithio ar gyflogau pobl, Deall effeithiau diweithdra.
Uned 3 - Yr Economi Gwladol a Byd Eang: 
Deall Masnach Ryngwladol, Cyfraddau Cyfnewid, Pŵer y defnyddiwr, Deall effaith yr economi byd-eang ar waith yn y DU.


Blwyddyn 11 (Archwilio Materion Economaidd):
Uned 1– Rheoli’r Economi: Amcanion economaidd y Llywodraeth, Yr Economi ar Waith, Rôl yr Undeb Ewropeaidd.
Uned 2a– Materion Economaidd Cyfoes: Astudiaeth fanwl am faterion lleol, y DU a’r UE ee tlodi yn y DU.
Uned 2b - Materion Economaidd Cyfoes: 
Astudiaeth fanwl sy’n ymweud â’r economi byd-eang ee. Yr Amgylchedd

CYFNOD ALLWEDDOL 5.
UG Course:
Uned 1: Cyflwyniad i Egwyddorion Economaidd.
Uned 2: 
Economeg ar Waith.

Asesiadau Uwch Gyfrannol: 
Uned 1 – Arholiad ysgrifenedig: 1 awr 15 munud (15% o'r cymhwyster 55 marc)
Cwestiynau dewis lluosog a chwestiynau strwythuredig sy’n cwmpasu'r holl gynnwys UG..
Uned 2 – Arholiad ysgrifenedig: 2 awr (25% o'r cymhwyster 80 marc)
Cwestiynau gorfodol ymateb i ddata sy’n cwmpasu'r holl gynnwys UG.

Safon Uwch:

Uned 3: Archwilio Ymddygiad Economaidd.
Uned 4: 
Gwerthuso Modelau a Pholisïau Economaidd. Evidence based questions on sources

Asesiadau Uwch 2: 
Uned 3 – Arholiad ysgrifenedig: 2 awr (30% o'r cymhwyster 80 marc)
Cwestiynau strwythuredig yn seiliedig ar gynnwys U2.
Un cwestiwn gorfodol ymateb i ddata.
Fe fydd papur arholiad EC3 yn cwmpasu holl gynnwys y cwrs Safon Uwch.

Uned 4 – Arholiad ysgrifenedig: 2 awr 30 munud (30% o'r cymhwyster 90 marc)
Un traethawd ym mhob adran:
• Adran 1 - Micro-economeg
• Adran 2 - Macro-economeg
• Adran 3 - Masnach a Datblygu.
Fe fydd papur arholiad EC4 yn cwmpasu holl gynnwys y cwrs Safon Uwch.