LLYWIO

   

Gwyddoniaeth
CYFNOD ALLWEDDOL 3.
Mae’r Cwricwlwm Cenedlaethol yn arwain y sgiliau a ddatblygir yng Nghyfnod Allweddol 3 ac mae ffocws gryf ar ddatblygu sgiliau penodol o fewn y fframwaith llythrennedd a rhifedd mewn cyd-destun gwyddonol. Darperir amryw o gyfleoedd i ddisgyblion ddatblygu eu gwybodaeth ehangach o wyddoniaeth a’i berthnasedd yn y byd heddiw. Defnyddir amrywiaeth o ddulliau addysgu a gwaith ymarferol er mwyn ennyn diddordeb ac ysbrydoli’r disgyblion yn y maes gwyddonol a threfnir ymweliadau os yn briodol. Mae pwysiais ar ddatblygu’r dimensiwm Cymreig o fewn y cynlluniau gwaith. Addysgir Gwyddoniaeth ym mlynyddoedd 7 ac 8 gyda’r disgyblion yn derbyn 5 gwers y pythefnos ac maent yn ddilyn unedau penodol. O flwyddyn 9 ymlaen addysgir Cemeg , Ffiseg a Bioleg fel pynciau ar wahân ond mewn system cylchdro ble mae’r disgyblion yn cael cyfnodau o 5 gwers y pythefnos o un gwyddor ar y tro gydag arholiad ar ddiwedd y cylchdro. Bydd llythyr yn eich hysbysu o’r dyddiadau yn cael ei ddarparu ar ddechrau’r flwyddyn academaidd.

Erbyn diwedd blwyddyn 9 bydd y disgyblion yn derbyn lefel derfynol ar gyfer eu cyrhaeddiad yng Ngwyddoniaeth Cyfnod Allweddol 3 a fydd yn seiliedig ar dystiolaeth o gyfres o asesiadau o fewn y gwersi ar draws y flwyddyn.

CYFNOD ALLWEDDOL 4.
Yng Nghyfnod Allweddol 4 mae Gwyddoniaeth yn orfodol i bob disgybl a chynigir amrywiaeth o wahanol gyrsiau a fydd yn cwrdd ag anghenion y dysgwyr.
Bydd disgyblion y prif ffrwd yn dilyn cyrsiau TGAU:
Bydd setiau uwch yn dilyn cwrs gwyddoniaeth triphlyg ac yn derbyn TGAU Bioleg, TGAU Cemeg a TGAU Ffiseg.
Bydd gweddill y setiau yn dilyn cwrs gwyddoniaeth dwyradd (‘gwyddoniaeth dwbl’) sydd yn rhoi dau TGAU gyda phâr o raddau o A* hyd G.
Ble mae’n addas, caiff cwrs llwybrau mynediad ei gynnig i nifer fach iawn o ddisgyblion y flwyddyn.

Mae astudio TGAU Gwyddoniaeth yn gweithredu fel sail ar gyfer deall y byd materol. Mae dealltwriaeth wyddonol yn newid ein bywydau ac mae'n hanfodol i ffyniant y byd yn y dyfodol. Byddwn yn addysgu pob dysgwr felly yn yr agweddau hanfodol ar y wybodaeth, dulliau, prosesau a defnyddiau o wyddoniaeth. Byddwn yn helpu'r dysgwyr i werthfawrogi sut y gellir disgrifio ffenomenau cymhleth ac amrywiol y byd naturiol yn nhermau nifer bach o syniadau allweddol yn ymwneud â'r gwyddorau sy'n rhyng-gysylltiol ac i'w cymhwyso'n gyffredinol.
Ymhlith y syniadau allweddol hyn mae defnyddio modelau a damcaniaethau cysyniadol i wneud synnwyr o'r amrywiaeth ffenomenau naturiol dan sylw, y rhagdybiaeth bod mwy nag un achos i bob effaith, bod gwahaniaethau rhwng gwrthrychau a systemau gwahanol yn gyrru newid wrth ryngweithio, bod llawer o ryngweithiadau o'r fath yn digwydd dros bellter heb gyswllt uniongyrchol, bod gwyddoniaeth yn symud drwy gylch o ragdybiaeth, arbrofi ymarferol, arsylwi, datblygu damcaniaethau ac adolygu, bod dadansoddi meintiol yn elfen ganolog mewn llawer o ddamcaniaethau ac mewn dulliau ymholi gwyddonol.

Mae'r syniadau allweddol hyn yn berthnasol mewn ffyrdd gwahanol ac mae pwyslais gwahanol arnynt yn y tri phwnc fel rhan o Gwyddoniaeth.

TGAU Gwyddoniaeth Dwyradd
Cynllun Asesu:
Bioleg 1: Arholiad 1¼ awr (15%) - Haf blwyddyn 10

Cemeg 1: Arholiad 1¼ awr (15%) - Haf blwyddyn 10
Ffiseg 1: Arholiad 1¼ awr (15%) - Haf blwyddyn 10
Bioleg 2: Arholiad 1¼ awr (15%) - Haf blwyddyn 11
Cemeg 2: Arholiad 1¼ awr (15%) - Haf blwyddyn 11
Ffiseg 2: Arholiad 1¼ awr (15%) - Haf blwyddyn 11
Asesiad Ymarferol: Asesiad ymarferol sy'n cael ei gynnal yn y canolfannau (10%) - Ionawr/Chwefror blwyddyn 11

TGAU Bioleg, Cemeg a Ffiseg - “Gwyddoniaeth Driphlyg”
Cynllun Asesu:
Uned 1: Arholiad 1¾ awr - 45% - Haf blwyddyn 10
Uned 2: Arholiad 1¾ awr - 45% - Haf blwyddyn 11
Asesiad Ymarferol: Asesiad ymarferol sy'n cael ei gynnal yn y canolfannau - 10% - Ionawr/Chwefror blwyddyn 11

Llwybrau Mynediad
Rydym yn cynnig y cwrs hwn i nifer fach o ddisgyblion sy’n profi anawsterau sylweddol wrth ymdopi â chwrs TGAU fel eu bod yn cael y cyfle i ennill cymhwyster gwyddonol.
CYFNOD ALLWEDDOL 5.
Bioleg
UG:
Uned 1: Bio cemegion, Adeiledd Celloedd, Cellbilenni , Ensymau, Asidau Niwcleic, Mitosis a Meiosis.
Uned 2: Dosbarthu ac Esblygiad, Cyfnewid Nwyon, Cylchrediad Gwaed, Cludiant Planhigion, Maethiad a Parasitedd.


A2:
Uned 3: Biocemeg Resbiradaeth, Biocemeg Ffotosynthesis, Microbioleg, Poblogaethau ac Ecosystemau, Effaith dyn ar yr amgylchedd, Arennau, System Nerfol.
Uned 4: Amrywiad Geneteg ac Esblygiad, Atgenhedlu Rhywiol, Clonio, Technoleg Genynnol (Dewis 1 o 3 Opsiwn: System Imiwn a Clefydau, Y Sgerbwd a’r Cyhyrau, Ymddygiad a Bioleg Nerfau.
Ymarferol – Gwaith Microsgop a Arholiad Ymarferol.


Cemeg
UG:
Uned 1:Adeiledd mater, Adweithiau syml a Iaith Cemeg.
Uned 2:Egni, Cyfradd a Chemeg Cyfansoddion Carbon.

A2:
Unit 3: Cemeg Ffisegol ac Anorganig.
Uned 4:Cemeg Organig a Dadansoddi.
Uned 5:Arholiad Ymarferol


Asesu Strwythur
UG: 40%
Uned 1 a 2: Arholiad ysgrifenedig 1awr 30munud

A2: 60%
Uned 3 a 4: Arholiad ysgrifenedig 1awr 45munud gyda rhai elfennau synoptig.
Uned 5: 1 arholiad ymarferol i’w gyflawni ar ddyddiad penodol ym mlwyddyn 13.


Gwybodaeth Ychwanegol
Dylai’r dysgwyr fod yn barod i gymhwyso’r wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r sgiliau sy’n cael eu pennu mewn amrediad o gyd-destunau damcaniaethol, ymarferol, diwydiannol ac amgylcheddol. Mae tasgau ymarferol penodol y mae’n rhaid i ddysgwyr eu cyflawni yn ystod y cwrs er mwyn iddynt gael eu paratoi’n briodol at yr arholiadau ysgrifenedig. Byddent yn cadw cofnod anffurfiol o’r holl waith ymarferol yn ystod y flwyddyn.

FFiseg
UG:
Uned 1 (Mudiant, Egni a Mater): Ffiseg sylfaenol, Cinemateg, Dynameg, Cysyniadau egni, Solidau dan ddiriant, Defnyddio pelydriad i ymchwilio i sêr, Gronynnau ac adeiledd niwclear.
Uned 2 (Trydan a Golau): Dargludiad trydan, Gwrthiant, Cylchedau c.u. Natur Tonnau, Plygiant Golau, Ffotonau, Laserau.
Gwaith Ymarferol – Bydd gwaith a thechnegau ymarferol yn cael eu dysgu i gyd-fynd â’r theori ac yn cael eu arholi yn yr un papurau arholiad ag Unedau 1 a 2.


A2:
Uned 3 (Osgiliadau a Niwclysau): Mudiant Cylchol, Dirgryniadau, Damcaniaeth ginetig, Ffiseg thermol, Dadfeiliad niwclear, Egni niwclear.
Uned 4 (Meysydd ac Opsiynau): Cynhwysiant, Meysydd grym electrostatig a meysydd disgyrchiant, Orbitau a’r bydysawd ehangach, Meysydd magnetig, Anwythiad electromagnetig, Ffiseg feddygol.
Uned 5 – Paratoi tuag at arholiad ymarferol.

Strwythur Asesu
UG:
Uned 1: Arholiad 1½ awr - 20%
Uned 2: Arholiad 1½ awr - 20%

A2:
Uned 3: Arholiad 2 awr 15 munud - 25%
Uned 4: Arholiad 2 awr - 25%
Uned 5: Arholiad ymarferol - 10%
GWYDDONIAETH GYMHWYSOL BTEC .
Mae’r BTEC lefel 3 yn gwrs sy’n berthnasol iawn i fyd gwaith yn y diwydiant gwyddonol. Gyda mwy o gyflogwyr yn chwilio am bobl sydd â chymwysterau addas i weithio yn y maes Gwyddoniaeth, Peirianneg a Thechnoleg mae’n gyfle i astudio’r pwnc yn mewn modd galwedigaethol sy’n apelio i lawer o fyfyrwyr oherwydd mae’r cwrs yn cael ei asesu trwy aseiniadau cyson yn hytrach nag arholiadau. Mae’r cwrs yma yn paratoi myfyrwyr ar gyfer nifer o gyrsiau Prifysgol yn y maes gwyddonol neu i ddilyn gyrfaoedd yn y byd gwaith megis Gwyddoniaeth Fforensig, Ymchwilydd Cyffuriau Fferyllol, Technegydd Labordy, Nyrsio a Thechnegydd Deintyddol . Mae’r myfyrwyr yn dysgu trwy gwblhau aseiniadau sy’n seiliedig ar sefyllfaoedd, gweithgareddau a gofynion y byd gwaith real.
Mae’r BTEC Lefel 3 yma yn cyfateb i 1 Lefel A.

Strwythur y cwrs
Mae’r cwrs yn cynnwys 3 uned graidd ym mlwyddyn 12 a 3 uned arbenigol o’n dewis ni ym mlwyddyn 13.

Unedau Craidd Bl 12
Uned 1 – Hanfodion Gwyddoniaeth
Nod yr uned hon yw galluogi’r myfyrwyr i ddatblygu’r technegau ymarferol sydd eu hangen i ddilyn gyrfa fel technegydd labordy. Bydd y myfyrwyr yn ymchwilio i’r meintiau sydd eu hangen mewn adweithiau cemegol, adeiledd a swyddogaethau celloedd, gwerth caloriffig tanwyddau gwahanol ac yn datblygu sgiliau o ran cyfleu gwybodaeth wyddonol.

Uned 2 – Gweithio yn y Diwydiant Gwyddoniaeth
Nod yr uned hon yw galluogi myfyrwyr i ennill y wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen ar weithwyr yn y diwydiant gwyddoniaeth i fod yn aelod effeithiol, effeithlon a diogel o dim. Bydd myfyrwyr yn dysgu am arferion cyfathrebu, sut mae cynllunio labordy, sut mae systemau yn cael eu defnyddio i reoli labordy a sut i weithio’n ddiogel.

Uned 4 –Technegau ymarferol gwyddonol
Nod yr uned hon yw galluogi myfyrwyr i ddefnyddio ystod eang o dechnegau ymarferol a ddefnyddir mewn gwyddoniaeth fel dadansoddi sylweddau, gwahanu sylweddau a defnyddio offer/synwyryddion. Gall y technegau a astudir gael eu teilwro i feysydd penodol o fewn Cemeg, Ffiseg neu Fioleg.

Unedau Bl 13
Uned 11 – Ffisioleg Systemau’r Corff Dynol
Yn yr uned hwn bydd myfyrwyr yn dysgu am systemau’r corff a sut maent yn cydweithio. Bydd y system nerfol, cardiofasgiwlar, resbiradol, arennol, cyhyrol a sgerbydol, endocrinaidd, lymffatig, treulio ac atgenhedlu yn cael eu hastudio. Bydd myfyrwyr yn dangos gwerthfawrogiad o bwysigrwydd pob system i sicrhau ein bod yn gweithredu fel organeb cyflawn.

Uned 20 – Technegau Ffiseg Meddygol
Mae datblygiad technegau meddygol dros y 50 mlynedd diwethaf wedi galluogi mathau gwahanol, cyflym o ddeiagnosis o fewn meddygaeth. Yn yr uned hwn bydd myfyrwyr yn dysgu am briodweddau ymbelydredd ïoneiddio a gwerthfawrogi dadfeiliad ymbelydrol a hanner oes a’u cysylltu i rôl y radiograffydd ysbyty. Byddent yn darganfod sut mae uwchsain a phelydrau X yn cael eu cynhyrchu a sut y defnyddir rhain i ganfod cyflyrau meddygol yn ogystal â thriniaethau radiotherapy i ladd celloedd cancr.

Uned 22 – Technegau Cemegol yn y labordy
Yn yr uned hwn bydd myfyrwyr yn datblygu eu syniadau o uned 4 yn ogystal â dysgu am dechnegau newydd yn y maes sy’n cael eu defnyddio ar raddfa fawr. Byddent yn paratoi sylweddau a diddwytho canran cynnyrch a phurdeb.

Strwythur asesu
Mae pob aseiniad yn cael eu gosod a’u marcio gan yr ysgol, a’u cymedroli’n allanol. Nid oes arholiad allanol felly mae 100% o’r radd derfynol yn dod o asesiadau a gwblheir yn yr ysgol o dan arweiniad yr athrawon. Gall y myfyrwyr ennill cymhwyster sy’n cyfateb i llwyddiant, teilyngdod neu rhagoriaeth yn ddibynnol ar y nifer a’r math o asesiadau y maent yn eu cyflwyno.
Nid yw’n bosib llwyddo gyda’r cwrs hyn onibai fod presenoldeb rheolaidd yn y gwersi.