LLYWIO

.

Hanes
CYFNOD ALLWEDDOL 3.
Blwyddyn 7
Astudir Cymru a Lloegr yn y Canol Oesoedd gan bwysleisio effeithiau’r Goncwest Normanaidd, Bywyd y Bobl, Y Dref Ganoloesol, Y Faenor, Y Pla Du, Oes y Tywysogion a chestyll. Datblygir sgiliau amrywiol megis defnyddio a gwerthuso ffynonellau, dehongli’r gorffennol a chyfathrebu gwybodaeth mewn gwahanol ddulliau.

Blwyddyn 8
Astudir Cymru a Lloegr rhwng 1485 ac 1660 gan bwysleisio natur y frenhiniaeth, natur Harri VIII, newidiadau crefyddol, Oes Elisabeth a’r bygythiadau megis Mari’r Alban a’r Armada, gwaith William Morgan a’r Rhyfel Cartref a’i effeithiau. Datblygir ymhellach sgiliau amrywiol megis defnyddio a gwerthuso ffynonellau, dehongli’r gorffennol a chyfathrebu gwybodaeth mewn gwahanol ddulliau.

Blwyddyn 9
Astudir Cymru a Lloegr yn ystod y Chwyldro Diwydiannol gyda phwyslais ar achosion, newidiadau a chanlyniadau yn ystod tymor yr hydref. Astudir uned ar wrthdaro yn yr ugeinfed ganrif yn nhymor y gwanwyn a’r haf gan gynnwys y Rhyfel Byd Cyntaf, Gandhi ac annibynniaeth India, Achosion yr Holocost, Palesteina a phrotestiadau’r 1960au yng Nghymru. Bydd y disgyblion yn adeiladu ar eu sgiliau amrywiol megis defnyddio a gwerthuso ffynonellau, dehongli’r gorffennol a chyfathrebu gwybodaeth mewn gwahanol ddulliau.

CYFNOD ALLWEDDOL 4.
Mae'r cwrs Hanes TGAU yn gyfrwng i baratoi ymgeiswyr i wynebu gofynion newidiol y byd modern. Anogir ymgeiswyr i fabwysiadu agwedd ymholgar i astudio hanes. Mae'r maes llafur yn rhoi cyfle i ymgeiswyr astudio hanes tu allan i Brydain yn ogystal â hanes Cymru a Phrydain.

Mae'r cwrs Hanes yn cyfrannu at y cwricwlwm ysgol gyfan ac yn cyflwyno nifer o themâu trawsgwricwlaidd gan gynnwys ymwybyddiaeth economaidd a diwydiannol a sgiliau trawsgwricwlaidd megis cyfathrebu a thechnoleg gwybodaeth. Mae’r Adran yn trefnu ymweliadau addas i’r cyrsiau a astudir .

Papur 1 – Arholiad 1 awr - 25%
Dirwasgiad, Rhyfel ac Adferiad 1930 - 51

Papur 2 – Arholiad 1 awr - 25%
Astudiaeth Fanwl 2: UDA - Gwlad y Gwahaniaethu 1910 - 29

Papur 3 – Arholiad 1 awr 15 mun - 30%
Astudiaeth Thematig : Thema i’w chadarnhau

Asesiad Rheoledig - 20%
Rhaid cyflwyno dau ddarn ar thema o ddewis y bwrdd arholi sydd yn newid yn flynyddol. Bydd un darn yn astudiaeth hanesyddol a’r llall yn astudiaeth o ddehongliad hanesyddol.

Bydd ymgeiswyr yn sefyll naill ai papur 1 neu bapur 2 o’r arholiadau ar ddiwedd Blwyddyn 10 a’r llall ar ddiwedd blwyddyn 11 gyda phapur 3.

CYFNOD ALLWEDDOL 5.
Amlinelliad o’r cwrs UG ac A2:
UG:-
Uned 1– Astudiaeth fanwl o Hanes Cymru a Lloegr 1485-1603 e.e. Newidiadau Crefyddol, gwrthryfeloedd, chwyldro llywodraethol a pholisi tramor e.e. y Bygythiad Catholig.
Uned 2 - Astudiaeth fanwl (Rhan 1): Cyfnod Weimar 1918–1933. Problemau Weimar ar ôl y Rhyfel Mawr a thwf y Blaid Natsïaidd.

A2:-
Uned 3 – Bydd y myfyrwyr yn astudio un o wyth thema o gyfnod y canol oesoedd cynnar hyd at ddiwedd yr ugeinfed ganrif. (Thema heb ei ddewis eto)
Uned 4 - Astudiaeth fanwl (Rhan 2): Yr Almaen Natsïaidd 1933-45
Uned 5 - Dehongliadau hanesyddol: Ymchwil annibynnol: 3-4,000 o eiriau

Strwythur Asesu:
Uned 1 – Arholiad allanol: Mehefin B.12 –: 1awr a 30 munud. 60 marc 20%

Traethodau penagored
Uned 2 – Arholiad allanol: Mehefin B.12 –: 1awr a 30 munud. 60 marc 20%

Cyfres o gwestiynau ar ffynonellau
Uned 3 – Arholiad allanol: Mehefin Bl13: 1 awr a 45 munud 60 marc 20%

Uned 4 – Arholiad allanol: Mehefin Bl13: 1 awr a 45 munud 60 marc 20%

Uned 5 – Dehongliadau Hanesyddol: Dim arholiad. 60 marc 20%

Gallai disgybl sydd heb astudio TGAU Hanes astudio’r pwnc o’r newydd ym Mlwyddyn 12.