LLYWIO

   

Mathemateg
CYFNOD ALLWEDDOL 3.
Yng Nghyfnod Allweddol 3 mae’r disgyblion yn cael y cyfle i adeiladu ar y wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r sgiliau a gaffaelwyd yng Nghyfnod Allweddol 2. Maent yn cael y cyfle i ddefnyddio eu profiad blaenorol wrth ystyried problemau mathemategol cyffredinol a rhai yn y byd go iawn. Maent yn ehangu eu gwybodaeth o waith rhif trwy weithio gyda ffracsiynau, degolion, canrannau a chymarebau.
Maent yn cael y cyfle i ymdrin ag algebra, gwaith siâp, geometreg, mesur ac ystadegaeth.
Ym mlynyddoedd 7, 8 a 9 mae dau fand dysgu gyda tri grŵp yn un band a phedwar yn y llall. Mae’r adran yn setio’r disgyblion yn ôl eu gallu mathemategol fel bod set 1 i 3 yn un band a set 1 i 4 yn y llall.

CYFNOD ALLWEDDOL 4.
Ym mlynyddoedd 10 ac 11 bydd pob disgybl yn dilyn cwrs Mathemateg sy'n addas ar ei gyfer. Bydd pob cwrs yn cynnwys testunau rhifyddeg, algebra, geometreg, mesurau ac ystadegaeth.
Prif nod y cwrs yw i ddatblygu gwybodaeth a gallu Mathemategol y disgyblion i’w galluogi i gymhwyso mathemateg mewn sefyllfaoedd bob dydd a datblygu eu dealltwriaeth o'r rhan a chwaraeir gan fathemateg yn y byd o'u cwmpas. Dylai'r cwrs hefyd eu galluogi i ddatrys problemau, i werthfawrogi patrymau a pherthnasoedd mathemategol, ac i hybu trafodaeth ac ymdeimlad o sgiliau mathemategol.

Bydd y disgyblion yn dilyn dau gwrs TGAU:

1. TGAU Mathemateg-Rhifedd.
Yn y TGAU Mathemateg-Rhifedd bydd y disgyblion yn cael y cyfle i adeiladu ar y lefelau rhifedd a gyflawnwyd yng nghyfnod allweddol 3 ac i symud ymlaen a gwella’u sgiliau. Bydd y disgyblion yn gweithio ar broblemau bywyd pob dydd, ym myd gwaith ac mewn meysydd eraill yn y cwricwlwm.

2. TGAU Mathemateg.
Yn y TGAU Mathemateg, bydd y disgyblion yn parhau i ddatblygu eu sgiliau ym mhob agwedd o Fathemateg gan gynnwys yr agweddau hynny o Fathemateg sy’n angenrheidiol i symud ymlaen i astudiaeth wyddonol, dechnegol neu bellach mewn mathemateg.

Cynlluniau Asesu
Mae dau bapur ysgrifenedig ym mhob cymhwyster - 50% yr un. Papur 1 (heb gyfrifiannell) Papur 2 (gyda chyfrifiannell) Mae tair haen ar gyfer pob cymhwyster: Haen Uwch (A*-C), Haen Ganolradd (B-E) a Haen Sylfaenol (D-G). Cynghorir y disgyblion yn ystod y cwrs ynglŷn â pha haen sy’n fwyaf addas ar eu cyfer.

Mathemateg Lefel Mynediad
Mae Lefel Mynediad Mathemateg yn gwrs sy'n cwrdd ag anghenion disgyblion sydd yn ymddangos i fod o dan safon TGAU ond ar yr un pryd mae'n darparu ar gyfer disgyblion sydd â'r potensial i symud i TGAU Mathemateg. Anogir y rhan fwyaf o’r disgyblion i sefyll y ddau arholiad, sef Lefel Mynediad Mathemateg a TGAU Mathemateg-Rhifedd Haen Sylfaenol.

CYFNOD ALLWEDDOL 5.
Mae Mathemateg yn bwnc academaidd ymestynnol sy’n galw am ymrwymiad llwyr dros gyfnod o ddwy flynedd. Nod y cwrs yw i roi dealltwriaeth gadarn o fathemateg a fydd yn sylfaen ar gyfer astudiaethau pellach yn y pwnc a hefyd i gynnal y myfyrwyr sy’n dilyn cyrsiau eraill fel Ffiseg, Astudiaethau Busnes, Economeg, Cyfrifiaduro a Seicoleg.

Amlinelliad o’r cyrsiau UG a lefel A yn Mathemateg:
UG:-
Mathemateg Pur C1 a C2 yn ogystal â Mecaneg, M1, neu Ystadegaeth, S1 ym mlwyddyn 12.

A2:-
Mathemateg Pur C3 a C4 yn ogystal â Mecaneg, M2, neu Ystadegaeth, S2 ym mlwyddyn 13.

Mathemateg Pellach:
Mae’r cwrs yma yn rhoi sylfaen ardderchog ar gyfer pob agwedd o Fathemateg ac ar gyfer astudiaethau pellach mewn prifysgol.

UG:-
Mathemateg Pur C1 a C2, Mathemateg Pellach FP1, Mecaneg M1, ac Ystadegaeth S1 ym mlwyddyn 12.

A2:-
Mathemateg Pur C3 a C4, Mathemateg Pellach FP2, FP3, Mecaneg M2 ac M3 ac Ystadegaeth S2 ym mlwyddyn 13.