LLYWIO

   

Saesneg
CYFNOD ALLWEDDOL 3.
Blwyddyn 7
Yn ystod y flwyddyn hon datblygir sgiliau Llythrennedd Darllen, Ysgrifennu a sgiliau Llafar, gan ddilyn llyfryn blwyddyn saith yn ystod Tymor yr Hydref mewn dosbarthiadau gallu cymysg. Ceisir wahaniaethu’r gwaith er mwyn sicrhau dealltwriaeth a her addas i bob disgybl. Rydym yn canolbwyntio ar waith gramadegol a disgrifiadol, gan gychwyn ar ddarnau darllen a deall yn ogystal. Yn y flwyddyn newydd rydym yn gwahaniaethu yn ôl polisi ysgol trwy setio, ond yn parhau i ddilyn yr un cynllun gwaith i bawb, sef gwaith perswâd, gwaith llafar, ysgrifennu straeon a llythyron, pamffledi a barddoniaeth. Rydym yn darllen nofel dosbarth ar y cyd ac yn meithrin sgiliau dadansoddol trwy drafod hwnnw. Trwy gydol y flwyddyn rydym yn hyfforddi sgiliau manwl darllen ac ysgrifennu, gan gynnwys cywirdeb gramadegol.

Blwyddyn 8
Mae blwyddyn wyth wedi eu setio o’r cychwyn ond yr un yw’r cwricwlwm i bawb. Ceir ffocws mwy manwl ar sgiliau darllen, gan ymgorffori deunydd a ddatblygwyd gan asiantaeth y Cynulliad i ddatblygu sgiliau PISA. Byddwn yn parhau i ddarllen nofel dosbarth a gweithio ar empathi, barn bersonol a llenyddol, a gwaith creadigol yn y tymor gyntaf, gan symud ymlaen i waith perswâd a thestunau o’r cyfryngau yn y Gwanwyn. Dilynir llyfryn gramadeg trwy gydol y flwyddyn, a defnyddir darnau darllen a deall i ddatblygu sgiliau darllen manwl.

Blwyddyn 9
Mae blwyddyn naw yn parhau i ddatblygu sgiliau fel uchod, gan adolygu deunydd gramadegol, a darllen nofel dosbarth. Bydd themâu mwy dyrus yn cael eu trafod, llenyddiaeth mwy heriol, ac ystod o dasgau sy’n hyrwyddo sgiliau darllen manwl a dadansoddol. Disgwylir i’r disgyblion drafod yn ffurfiol, a byddant yn cael cyfle i roi cyflwyniad i’r dosbarth er mwyn eu paratoi ar gyfer gwaith cwrs TGAU y flwyddyn nesaf. Bydd ystod o dasgau ysgrifennu mewn sawl ffurf, a disgwylir i’r disgyblion ddefnyddio iaith hollol ffurfiol ar bapur ac ar lafar yn ôl y galw. Trafodir themâu megis extreme sports, space exploration, hunting, animal welfare ymysg eraill yn ôl chwaeth y dosbarth.

CYFNOD ALLWEDDOL 4.
Dysgir Saesneg i bob disgybl ym mlynyddoedd 10 ac 11 a bydd bron pob disgybl yn dilyn cwrs TGAU Saesneg Iaith, gyda’r mwyafrif hefyd yn astudio tuag at gymhwyster TGAU Llenyddiaeth Saesneg.

Saesneg TGAU: Iaith
Uned 1– Llafar: Asesiadau mewnol: dwy dasg: araith unigol a gwaith grŵp, tasgau i’w gosod gan CBAC, a’u recordio.

Uned 2 - Arholiadau Ysgrifenedig: Dau bapur arholiad, y ddau yn cynnwys o leiaf tri darn darllen-a-deall o wahanol fathau, gydag ystod o gwestiynau sy’n disgwyl atebion byrion a hirion, a’r ddau bapur yn cynnwys tasgau ysgrifenedig. Bydd papur un yn canolbwyntio ar waith disgrifiadol, creadigol a mynegiannol, a bydd papur dau yn sylwi ar adeiladu dadl, perswâd a chyfarwyddiadau. Bydd dwy dasg cywiro a gwirio ar bapur 1 sy’n cyfrannu 5% o’r holl farciau.

Saesneg TGAU: Llenyddiaeth
Uned 1– Asesiad mewnol:Bydd angen astudio un ddrama gan Shakespeare ac ystod o farddoniaeth wedi ei dewis gan CBAC o gyfrol ‘Poetry 1900 – 2000: 100 poets from Wales’. Bydd dwy dasg: un yn trafod Shakespeare (2 awr), a’r llall yn cymharu o leiaf 2 o’r cerddi (2 awr).

Uned 2 - Arholiadau Ysgrifenedig: Mae dau bapur o 2 awr yr un. Bydd papur 1 yn cynnwys astudiaeth o nofel gan awdur estron, ‘Of Mice and Men’ mae’n bur debyg, a chymhariaeth o ddau ddarn o farddoniaeth o’r newydd. Bydd yr ail bapur yn cynnwys astudiaeth o ddrama a nofel.

CYFNOD ALLWEDDOL 5.
Saesneg Llen:
UG:-
Uned 1– Rhyddiaith cyn 1900 (ee Austen, Hardy), darn dadansoddi darn dethol a thraethawd a Drama (megis Dr Faustus); traethawd.
Uned 2 - Astudiaeth o ddau fardd (megis Seamus Heaney ac Owen Sheers), Dadansoddi un gerdd yn fanwl a Cymharu dwy gerdd.

A2:-
Uned 3 – Barddoniaeth cyn 1900 (ee Chaucer, Keats), dadansoddi un gerdd, Dadansoddi a chymharu dwy gerdd nas gwelwyd o’r blaen.
Uned 4 - Shakespeare (ee Hamlet), Ateb cwestiwn penodol ar ddarn o’r ddrama a Traethawd.
Uned 5 - gwaith cwrs. Traethawd estynedig, 2,500 – 3,000 o eiriau, ar ddwy nofel, un wedi ei ysgrifennu cyn y flwyddyn 2000, a’r llall wedi hynny.