LLYWIO

.

Technoleg Gwybodaeth
CYFNOD ALLWEDDOL 3.
Blwyddyn 7
Cyflwyno System Gyfrifiadurol yr Ysgol, Trefnu Gwaith, Modelu (Excel), Cyflwyno E-bost, Cyflwyno MOODLE2, Cronfa Ddata 1 (Access) Tasgau TGCh, Cronfa Ddata 2 (Access) Aelodau’r Dosbarth, Cyfleu Gwybodaeth a Throsglwyddo Gwybodaeth (Word, Publisher, PowerPoint) Cyflwyno Eraill , Modelu (Excel), Peryglon a Diogelwch (Word, Publisher, PowerPoint).

Blwyddyn 8
Creu Gêm Gyfrifiadurol (Gamemaker, Fireworks, Exce, Accessl), Cronfa Data (Access) Catalog Gemau, Cyfleu Gwybodaeth a Throsglwyddo Gwybodaeth (Word, Publisher, Camstudio, Movie Maker, Flash) Erthygl Cylchgrawn a Hysbyseb Digidol, Modelu (Excel), Peryglon a Diogelwch.

Blwyddyn 9
Cyfleu Gwybodaeth, Trosglwyddo Gwybodaeth (Notepad, Dreamweaver, Excel), Tasg Annibynnol Gwobrau Glantaf, Cyfleu Gwybodaeth, Trosglwyddo Gwybodaeth - Ystyried effaith TGCh ar gymdeithas.

CYFNOD ALLWEDDOL 4: TECHNOLEG GWYBODAETH
Cymwysterau Cenedlaethol OCR Caergrawnt mewn TGCh (Lefel 2):
Caergrawnt yr OCR. Mae’r rhain wedi eu hadeiladu o unedau unigol, gyda phob un yn 30 o oriau dysgu dan arweiniad (ODDA). Mae'n cynnwys tri chymhwyster:-

• Mae'r Dyfarniad Lefel 1 /Lefel 2 Cenedlaethol Caergrawnt yr OCR mewn TGCh (60ODDA) yn cynnwys dwy uned orfodol. Mae hwn cyfwerth â hanner TGAU.
• Mae'r Dystysgrif Genedlaethol Lefel 1 /Lefel 2 Cenedlaethol Caergrawnt yr OCR mewn TGCh (120 ODDA) yn cynnwys dwy uned orfodol a dwy uned ddewisol. Mae hwn cyfwerth â TGAU.
• Mae'r Diploma Lefel 1 /Lefel 2 Cenedlaethol Caergrawnt yr OCR mewn TGCh (240 ODDA) yn cynnwys dwy uned orfodol a chwe uned ddewisol. Mae hwn cyfwerth â dau TGAU.

Bydd disgyblion yn derbyn cymhwyster ar sail y nifer o unedau maent yn eu cwblhau.

Unedau Gorfodol
Deall Systemau Cyfrifiadurol: Papur ysgrifenedig - 1 awr (60).
Defnyddio TGCh i greu atebion busnes: Tag a asesir yn fewnol - 10 awr (60).

Unedau Dewisol
Llinyn Systemau Gwybodaeth Busnes
Trin data gan ddefnyddio taenlenni a Trin data gan ddefnyddio cronfeydd data: Tasg a asesir yn fewnol OCR yn cymedroli - 10 awr - (60).
Llinyn Creadigol;
- Tasgau a asesir yn fewnol OCR yn cymedroli - 10 awr (60)
Creu cynnyrch rhyngweithiol gan ddefnyddio cydrannau amlgyfrwng
Creu delweddau digidol
Creu cynnyrch deinamig gan ddefnyddio sain a llun
Cywaith Dysgwr-Cychwyn
Deall Technoleg. Dull prosiect: Tasg a asesir yn fewnol OCR yn cymedroli - 10awr (60).


CYFNOD ALLWEDDOL 4: CYFRIFIADUREG
Mae'r fanyleb hon yn galluogi myfyrwyr i feithrin dealltwriaeth o’r ffordd y mae cyfrifiaduron yn gweithio, a chreu ac adolygu rhaglenni cyfrifiadurol at ddibenion bywyd go iawn yn seiliedig ar eu diddordebau eu hunain. Mae'n eu hannog i greu eu gemau a'u rhaglenni eu hunain, a systemau, eraill, yn hytrach na defnyddio’r rhai a ddyluniwyd gan eraill yn unig. Mae'r cwrs hwn yn ysgogi myfyrwyr drwy astudiaeth o gyfrifiadureg ysgogol a chymelliadol sy'n gweddu i'r unfed ganrif ar hugain.
Nodwedd arbennig arall am y fanyleb yw'r cyfle sydd i fyfyrwyr arddangos eu sgiliau rhaglennu a datrys problemau, sgiliau a asesir yn allanol yn Uned Dau.
Gan fod y cwrs yn cynnwys ymdriniaeth ddofn o'r maes, mae'n rhoi sylfaen gadarn ar gyfer astudio'r Safon Uwch Cyfrifiadureg neu i fynd i weithio.

Cynnwys y cwrs
1. Systemau Cyfrifiadurol
2. Cynrychiolaeth data
3. Meddalwedd Cyfrifiadurol
4. Rhwydweithiau
5. Rhyngrwyd a Chyfathrebu
6. Algorithmau
7. Rhaglennu
8. Ymchwiliad Ymarferol
9. Agweddau Moesegol, Cymdeithasol, a Chyfreithiol

Cynllun Asesu
Rhennir yr asesiad yn dair uned:
Deall Cyfrifiadureg (45%) - arholiad ysgrifenedig 90 munud o hyd i asesu dealltwriaeth o’r elfennau theori yn y fanyleb.
Datrys Problemau gan ddefnyddio Cyfrifiaduron (30%) - asesiad allanol 2 awr o hyd i asesu cymhwyso gwybodaeth a dealltwriaeth mewn ffordd ymarferol drwy gyfres o dasgau ar-sgrin.
Datblygu Datrysiadau Cyfrifiaduro (25%) - asesiad dan reolaeth wedi’i asesu'n fewnol a'i safoni’n allanol dros 15 awr i ddatblygu darn o waith yn defnyddio meddalwedd rhaglennu gan ddilyn briff y dasg y bydd CBAC yn ei gyhoeddi. Bydd dewis o ddau friff ar gyfer y tasgau.