LLYWIO

.

Cymraeg
CYFNOD ALLWEDDOL 3.
Mae’r cwrs yn CA3 yn datblygu medrau llafar, darllen ac ysgrifennu y disgyblion. Mae’r Cwricwlwm Cenedlaethol yn arwain y sgiliau a ddatblygir ac mae’r disgyblion yn dilyn y themâu Yr Ysgol, Caerdydd a’r Fro, Anifeiliaid, Gwrthdaro, Hamdden a Digartrefedd. Rhoddir pwyslais ar gywirdeb ieithyddol a gramadegol drwy ddilyn cyrsiau gramadeg ac asesir dealltwriaeth y disgyblion drwy brofion gramadeg bob hanner tymor.

Hyfforddir y disgyblion i ysgrifennu mewn ystod o ffurfiau llenyddol ac anllenyddol megis stori, dyddiadur, ymson, ebost, sgript, llythyr, adroddiad, araith, adolygiad, erthygl, portread, traethawd.

Datblygir ymateb personol disgyblion i wahanol destunau darllen llenyddol ac anllenyddol gan feithrin eu hymdriniaeth o sgiliau darllen y Fframwaith Llythrennedd. Mae disgyblion bl 7 a 8 yn darllen yn dawel ar ddechrau eu gwersi.

Rhoddir cyfle i ddisgyblion ddatblygu eu huwch-sgiliau llafar drwy ystod o dasgau – yn unigol ac mewn grŵp – gan roi ystyriaeth i sefyllfa a chynulleidfa.

CYFNOD ALLWEDDOL 4.
Dysgir Cymraeg i bob disgybl ym mlynyddoedd 10 ac 11 ac mae gallu y disgyblion i fynegi eu hunain drwy gyfrwng y Gymraeg yn gwbl allweddol i’w llwyddiant mewn pynciau eraill yn ystod eu cyfnod yn yr ysgol. Bydd bron pob disgybl yn dilyn cwrs TGAU Cymraeg Iaith, gyda’r mwyafrif hefyd yn astudio tuag at gymhwyster TGAU Llenyddiaeth Gymraeg.

Anelir at datblygu diddordeb a brwdfrydedd y disgybl yn y Gymraeg, cael y disgybl i gaffael y wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer cymryd ei briod le mewn cymdeithas ddwyieithog, Meithrin defnydd effeithiol o iaith er mwyn galluogi’r disgyblion i ddefnyddio’r Gymraeg i fynegi’u hunain a chyfathrebu’n effeithiol, Datblygu’r sgil o gyfathrebu ar lafar er mwyn i’r disgyblion dyfu yn eu hyder i ddefnyddio’r Gymraeg, Datblygu’r sgil o ysgrifennu gan feithrin ymwybyddiaeth o’r gwahanol gyd-destunau y defnyddir iaith ynddynt a’r gallu i ddewis iaith briodol ar gyfer pob cyd-destun, Hybu darllen er mwyn pleser a mwynhad a’u cael i sylweddoli mai trwy ddarllen y cesglir gwybodaeth, yr adeiledir athroniaeth bersonol, y deuir i ddeall cymdeithas ac y datblygir geirfa newydd.

Cymraeg Tgau: Iaith
Uned 1 – Llafar - Ebrill - 30%
Uned 2 – Arholiad Ysgrifenedig - Haf - 35% 
Uned 3 – Arholiad Ysgrifenedig - Haf - 35%

Cymraeg Tgau: Llenyddiaeth
Uned 1 – Arholiad Barddoniaeth - 25%
Uned 2 – Arholiad Nofel - 25% 
Uned 3 – Llafar - 25% 
Uned 4 – Tasgau Ysgrifenedig - 25%

Cymraeg Llwybrau Mynediad
Mae’r cwrs Llwybrau Mynediad Cymraeg yn cwrdd ag anghenion disgyblion sydd yn ymddangos i fod o dan safon TGAU. Ar yr un pryd, mae’n darparu ar gyfer disgyblion sydd â’r potensial i gyrraedd TGAU Cymraeg.
Mae’r cwrs Llwybrau Mynediad yn datblygu sgiliau’r disgyblion i gyfathrebu’n effeithiol ar lafar ac yn ysgrifenedig ac i wrando gyda dealltwriaeth.

CYFNOD ALLWEDDOL 5.
Amlinelliad o’r cwrs UG ac A2:
UG:-
Astudir y ffilm ‘Hedd Wyn’ a’r ddrama ‘Siwan’ gan ddadansoddi’r golygfeydd, cymeriadau, themâu a thechnegau yn fanwl. Ceir llawer o ymarferion gramadeg, ac astudir deuddeg o gerddi o’r ugeinfed ganrif a’r unfed ganrif ar hugain. Bydd angen cyflawni dau ddarn o waith cwrs – creadigol a mynegi barn.

A2:-
Astudir y nofel ‘Dan Gadarn Goncrit’, chwedl ‘Branwen ferch Llŷr’ (Rhyddiaith o’r Oesoedd Canol), pedair hengerdd (o’r 6ed i’r 10fed ganrif) a thri chywydd (14eg ganrif). Ceir cyfle hefyd i werthfawrogi rhyddiaith a barddoniaeth, a thrafodir gwahanol ddarnau o lenyddiaeth ar gyfer yr asesiad synoptig. Hyfforddir y disgyblion i ysgrifennu darnau ffeithiol at ddiben cynulleidfa benodol.

Strwythur Asesu:
UG Uned 
Uned 1 – Arholiad Llafar (Ffilm a Drama) Ebrill - 15%
Uned 2 – Gwaith Cwrs erbyn Ebrill - 10%
Uned 3 – Arholiad Haf (Gramadeg a Barddoniaeth) - 15%

AS Uned 
Uned 4 – Arholiad Llafar (Nofel a Synoptig) Ebrill - 20%
Uned 5 – Arholiad Haf (Hengerdd, Cywyddwyr a Rhyddiaith yr Oesoedd Canol) - 20%
Uned 6 – Arholiad Haf (Gwerthfawrogi llenyddiaeth, defnyddio iaith) - 20%