LLYWIO

   

Drama
CYFNOD ALLWEDDOL 3.
Blwyddyn 7
Yn ystod y flwyddyn mae’r disgyblion yn datblygu nifer o sgiliau amrywiol. Datblygir sgiliau lleisiol a chorfforol, gan ganolbwyntio ar y llais (tôn, traw a thempo) a symudiadau (mynegiant wynebol, osgo ac ystumiau). Datblygir y sgiliau o greu, perfformio a gwerthuso trwy ganolbwyntio ar dair uned o waith sef Y BWLI, MELODRAMA ac EFACIWI. Rhoddir y cyfle i wireddu hyn trwy ddyfeisio ynghyd a gweithio gyda sgript benodol.

Blwyddyn 8
Fe ddatblygir y sgiliau lleisiol a symudol ymhellach drwy ddechrau arbrofi gydag arddulliau theatrig gwahanol er enghraifft Theatr yr Absẃrd WRTH AROS GODOT - Beckett, Sioeau Cerdd megis BRODYR GWAED a dramâu Shakespeare ROMEO A JULIET. O ganolbwyntio ar ddramâu cydnabyddedig, mae hyn yn datblygu eu deallusrwydd a mwynhad o sut i ddadansoddi sgript. Rhoddir y cyfle i ddatblygu'r elfen berfformio, fel par ac mewn grŵp.

Blwyddyn 9
Ym mlwyddyn olaf CA3, cyflwynir dramâu modern a Chymreig yr unfed ganrif ar hugain. Astudir monologau cymeriadau gall y disgyblion uniaethu â nhw ynghyd â sefyllfaoedd adnabyddus trwy edrych ar ddramâu TAFLIAD CARREG a CRASH. Yn ogystal â hyn, erbyn diwedd y flwyddyn, bydd disgyblion yn gweithio ar waith yr arloeswr BERTOLT BRECHT, sydd yn gyflwyniad i’r cwrs TGAU, lle astudir ei dechnegau Theatr Epig ymhellach. Unwaith eto, rhoddir y cyfle i ddatblygu’r elfen berfformio yn unigol, mewn parau ac mewn grŵp.

CYFNOD ALLWEDDOL 4.
Mae'r Maes Llafur Drama yn cynnwys amrywiaeth o waith ymarferol, ac astudiaeth o destun drama. Mae angen ymweliadau â'r theatr a gweld dramau addas ar ffilm a theledu, er mwyn deall a gwerthfawrogi perfformiad. Astudir arddulliau nifer o arloeswyr y byd theatr a disgwylir i’r ymgeiswyr ddefnyddio eu gwybodaeth yn eu gwaith.

Astudir un ddrama yn fanwl ac felly ceir y cyfle i ystyried arddulliau ysgrifennu gwahanol ddramodwyr a thrafodir strwythur y ddrama. Mae asesiad rheoledig, gwerthuso perfformiad yn digwydd ar ôl yr arholiad ymarferol cyntaf. Bydd ochr ymarferol y cwrs hefyd yn cynnwys dau arholiad ymarferol, lle disgwylir i'r unigolyn berfformio fel aelod o grŵp.

Amcanion
Dylai'r cwrs feithrin mewn ymgeiswyr:
- Y gallu i ddeall, drwy waith grŵp, y profiadau dynol sylfaenol o gymeriadu a chreu cymeriad.
- Ymwybyddiaeth o'r elfennau sy'n cyfrannu at effaith gyflawn cyflwyniad dramatig, a'r gallu i ddefnyddio rhai o'r sgiliau a geir yno.
- Gwerthfawrogiad o lenyddiaeth ddramatig fel y defnydd crai y llunir perfformiad ohono.
- Mwynhad a gwerthfawrogiad gwybodus o gyflwyniadau dramatig yn y theatr a chyfryngau eraill.

Cynllun Asesu
Uned 1: Asesiad Mewnol di-arholiad
Uned 2: Asesiad Allanol o Berfformiad.
Uned 3: Arholiad Ysgrifenedig ( 1½ awr).
 - Adran A : Cyfres o gwestiynau ar un testun gosod o ddewis o bump:
    1. Romeo and Juliet William Shakespeare
    2. 1984 George Orwell, addasiad gan Robert Icke & Duncan Macmillan
    3. Cysgod Y Cryman Islwyn Fowc Ellis, addasiad gan Sion Eirian
    4. Dau Wyneb Manon Steffan Ross
    5. 100 Imaginary Body (Nick Hern Books).
 - Adran B : Un cwestiwn o dewis o ddau lle mae gofyn dadansoddi a gwerthuso agwedd a roddir o gynhyrchiad theatr byw a welwyd yn ystod y cwrs.

CYFNOD ALLWEDDOL 5.
Amlinell o gyrsiau UG ac Uwch:
UG:-

Uned 1– Gweithdy Perfformiad – asesir yn fewnol a’i safoni yn allanol perfformiad a ddylai gynnwys dau ddarn o waith, un allan o destun gosod ac un wedi ei ddyfeisio, rhaid cynnwys arddull o leiaf un arloeswr. Arholiad rhwng Tachwedd a Mawrth
Uned 2 - Testun mewn perfformiad – papur ysgrifenedig, yn cael ei farcio yn allanol dau destun o ddau grŵp, un cyn 1900 ac un ar ôl 1900 un cwestiwn yr un mewn perthynas â pherfformiad adolygiad o berfformiad theatrig.

A2:-
Uned 3 – Perfformiad wedi ei selio ar thema osod – yn cael ei farcio’n allanol = 60% Perfformiad wedi ei selio ar thema golygfa allan o destun cydnabyddedig darn wedi ei ddyfeisio adroddiad ysgrifenedig ar y perfformiad. O dan amgylchiadau a reolwyd ac o fewn 24awr. Awr a hanner o hyd.
Uned 4 - Testun o fewn cyd-destun – papur ysgrifenedig yn cael ei farcio’n allanol = 40% Uned synoptig wedi ei selio ar ddau destun o ddramâu detholedig.
Adran A/B - Cwestiynau wedi eu selio ar ddrama gyfan yn seiliedig ar actor yn paratoi neu gyfarwyddwr yn llwyfannu.
Adran C - testun newydd o unrhyw gyfnod creu cynllun llawr, symudiad y cymeriadau, goleuo a sain, trafodaeth a chyfiawnhad o’r syniadaeth .