Canolfan Glantaf

Mae Canolfan Glantaf yn Ddarpariaeth Adnoddau Arbenigol ar gyfer disgyblion ag ADY rhwng 11 a 19 oed mewn lleoliad cyfrwng Cymraeg bywiog a diddorol yn Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf.

Yn Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf, mae'n fraint i ni gael Canolfan Adnoddau Arbenigol (SRB) ar gyfer dysgwyr ag anghenion dwys a chymhleth. Ariennir hyn gan Gyngor Sir Caerdydd a dyma'r unig uned arbenigol cyfrwng Cymraeg yn Ne-ddwyrain Cymru. Mae dysgwyr sy'n elwa o gael mynediad i'r Ganolfan hefyd yn cael mynediad llawn i'n cyfleusterau ysgol ehangach ac maent wedi'u cynnwys yn llawn yng ngweithgareddau ein hysgol.

Mae Canolfan Glantaf yn uchel ei pharch am ei darpariaeth, ei chefnogaeth a'i gofal ac mae ganddi sawl cryfder, yn enwedig ei staff profiadol ac arbenigol sy'n herio ac yn meithrin ein dysgwyr ochr yn ochr â'n darpariaeth prif ffrwd ,

 • Darpariaeth o safon uchel
 • Canmoliaeth gan Estyn ac yn uchel ei barch o fewn sector
 • Yn darparu ar gyfer sbectrwm cyfan o anghenion ADY
 • Gofal bugeiliol a chynhwysiant yng nghymuned yr ysgol
 • Cymorth a chynhwysiant integredig o fewn y brif ffrwd ac ym mywyd beunyddiol yr ysgol
 • Darpariaeth bwrpasol fesul myfyriwr
 • Y celfyddydau a pherfformio gyrwyr allweddol wrth feithrin hunanhyder disgyblion
 • Mae arbenigedd ac ymgysylltiad staff yn sicrhau ystod eang o brofiadau bywyd go iawn i fyfyrwyr
 • Cefnogaeth ac ymgysylltiad rhieni
 • Pontio CA2>CA3 llwyddiannus
 • Staff profiadol ac ymroddedig

Yn ogystal, mae dysgu yn yr awyr agored yn agwedd allweddol ar ein hymgysylltiad llwyddiannus a bywiog

 • Sgiliau Bywyd yn ffocws allweddol ar gyfer cynnydd unigolion
 • Ystod eang o ddatblygu sgiliau cyfathrebu
  • i. Coginio a bwyta'n iach
  • ii. Canolbwyntio ar arddio a byd natur
  • iii. Dathliadau a gwyliau
 • Ymgysylltu â'r gymuned a rhieni
 • Gwaith grŵp a phrofiadau adeiladu tîm sy'n ganolog i hunaniaeth y Ganolfan
 • Drama, perfformiad a chân
 • Profiad gwaith ar gyfer disgyblion hŷn a dilyniant gyrfa
 • Ystod eang o allu ac arbenigedd sydd eisoes yn bodoli mewn staff – ffotograffiaeth, technoleg cerddoriaeth, tecstilau, therapi lleferydd ac iaith, Ieithoedd, Makaton, PECS, celf, TG

Yng Nghanolfan Glantaf ein Gweledigaeth yw:

Darpariaeth wirioneddol gynhwysol sy'n cynnwys lleoedd ar gyfer byw a dysgu ar y cyd:

 • Gyda gweddill cymuned yr ysgol
 • Gyda chymdeithas ehangach

Lle diogel ar gyfer dysgu ac ar gyfer tyfu mewn annibyniaeth

Gofod a all helpu i gyflwyno cwricwlwm cyfannol:

 • Deiet synhwyraidd a lle ar gyfer symud corfforol
 • Gweithgareddau synhwyraidd rhythmig i gynorthwyo hunanreoleiddio (gwaith coed, gwaith llaw, crochenwaith...)
 • Sgiliau bywyd gan gynnwys coginio, golchi, plygu dillad, gwneud gwely
 • Sgiliau teithio annibynnol
 • Siopa ac ymgysylltu â busnesau lleol
 • Sgiliau llythrennedd a rhifedd ar gyfer bywyd
 • Creadigrwydd, hunanfynegiant a deall eraill
 • Archwilio a dyfeisio
 • Cyfathrebu ar draws yr ysgol
 • Cyfleoedd i Lais y Dysgwr