Addysg Cyfrwng Cymraeg: Dwy iaith – yn dyblu'r cyfleoedd!

Pam dewis Addysg cyfrwng Cymraeg?

Mae addysg cyfrwng Cymraeg yn parhau i dyfu mewn poblogrwydd yng Nghymru wrth i rieni a'r gymuned ehangach arfarnu gwerth sgiliau dwyieithog yn ogystal â'r gwerth ychwanegol a geir yn aml mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg. Mae addysg yng Nghymru wedi cael ei thrawsnewid dros y 60 mlynedd diwethaf gan fod Ysgolion Cyfrwng Cymraeg (fel Glantaf yn 1978), wedi cynnig dewis amgen gwirioneddol i rieni a theuluoedd, wrth gynnig treftadaeth ddiwylliannol ddwyieithog a chyfoethog i'w plant a'u pobl ifanc.

Yn hollbwysig, mae mwyafrif helaeth y disgyblion yng Nglantaf (80%+) ac ysgolion Cyfrwng Cymraeg eraill yn dod o deuluoedd lle nad y Gymraeg yw prif iaith y cartref. Mae'r ffaith hon yn unig yn dangos bod sgiliau Cyfrwng Cymraeg a Dwyieithog yn ychwanegu gwerth at addysg, llwyddiant a chyfleoedd unigolyn.

Buddion:

  • Derbyn addysg gwbl ddwyieithog gan sicrhau bod eich plentyn yn dod yn rhugl yn y Gymraeg a'r Saesneg wrth iddynt ymadael ag Addysg Uwchradd
  • Cysylltu'n uniongyrchol â threftadaeth a diwylliant Cymru, drwy drochi yn yr iaith Gymraeg a hanes Cymru
  • Mwy o gyfleoedd yn yr ysgol ac o fewn y gymuned ehangach, trwy waith Menter Iaith, yr Urdd a'r cymdeithasau, sefydliadau a grwpiau Cymraeg niferus yng Nghaerdydd a thu hwnt
  • Gweithgareddau allgyrsiol helaeth drwy gystadlaethau diwylliannol (Eisteddfodau ac ati) ac mewn nifer o gystadlaethau preswyl a chwaraeon, (Yr Urdd, Amrywiaeth Chwaraeon Cymru).
  • Mwy o gyfleoedd am swyddi a gyrfa gan fod gwerth sgiliau dwyieithog a Chymraeg yn cael eu gwerthfawrogi gan fusnesau, sefydliadau a chyrff cyhoeddus nid yn unig yng Nghymru ond hefyd ym maes sgiliau dwyieithog o fewn y farchnad ehangach yn y DU / Ewrop a drwy’r Byd
  • Mae mwy o ymchwil i werth sgiliau dwyieithog wrth ddatblygu sgiliau rhesymu a gwerthuso mewn plant ac oedolion ifanc fel y gwelir mewn ymchwil i systemau addysg mewn cyd-destunau Ewropeaidd a dwyieithog
  • Cynyddu gwerthfawrogiad o gyfoeth, amrywiaeth a dyfnder hunaniaeth a threftadaeth Cymru i gynnwys grwpiau ethnig a grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol fel rhan annatod o hunaniaeth gyfoes Cymru. Mae hyn yn arbennig o wir yng Nghaerdydd lle mae natur unigryw ac amrywiol bywyd y ddinas yn golygu bod y Gymraeg i'w chael ym mhob cymuned ac yn rhan gynyddol ac annatod o brofiad a hunaniaeth Gymreig ei chenhedlaeth iau.
  • Derbyn safbwynt ehangach ar faterion Cymru, y DU, Ewrop a Byd-eang. Mae dwyieithrwydd yn aml yn golygu cael gwell dealltwriaeth o safbwyntiau, agweddau a gwerthfawrogiad o amrywiaeth eraill. Cyfeirir yn aml at hyn fel un sydd â "dwy ffenestr ar y byd".

Gweler y canllawiau a'r cyngor pellach hyn: Parhau gyda addysg cyfrwng Cymraeg | LLYW.CYMRU

Cyngor Caerdydd: Manteision Addysg Gymraeg (cardiff.gov.uk)

 

Sut gallaf gefnogi fy mhlentyn o fewn addysg Gymraeg?

Nid yw'r rhan fwyaf o'r disgyblion sy'n mynychu Glantaf (ac ysgolion Cyfrwng Cymraeg eraill ledled Cymru) yn cael y Gymraeg fel prif iaith y cartref. Felly, y pryderon neu'r gofyn mwyaf cyffredin yw sut i gefnogi fy mhlentyn mewn addysg cyfrwng Cymraeg.

Gan nad yw'r rhan fwyaf o blant yn siarad Cymraeg gartref, mae ysgolion cyfrwng Cymraeg yn brofiadol iawn o ran cefnogi disgyblion a rhieni.

Ar gyfer disgyblion iau, rhoddir cyfarwyddiadau gwaith cartref yn ysgrifenedig yn Gymraeg ac yn Saesneg. Yn ddiweddarach, bydd plant yn gallu esbonio eu gwaith i'w rhieni eu hunain. Yn wir, mae ymchwil yn awgrymu y gall delio â'u gwaith mewn dwy iaith helpu plant i ddeall y pwnc y maent yn ei astudio.

Mae amrywiaeth eang o adnoddau, technolegau a chymorth unigol i helpu eich plentyn neu'ch plentyn eich hun fel rhieni. Mae'r rhain i gyd AM DDIM i'w lawrlwytho a dylai eich plentyn eu defnyddio'n rheolaidd wrth gyflwyno eu gwaith:

Mae amrywiaeth eang o adnoddau, technolegau a chymorth unigol i helpu eich plentyn neu'ch plentyn eich hun fel rhieni. Mae'r rhain i gyd AM DDIM i'w lawrlwytho a dylai eich plentyn eu defnyddio'n rheolaidd wrth gyflwyno eu gwaith:

Hwb: Hwb yw Llwyfan Dysgu Cenedlaethol Cymru ac mae gan eich plentyn ei gyfeiriad e-bost Hwb personol yn ogystal â mynediad llawn i'r holl gefnogaeth a deunyddiau dwyieithog ym mhob pwnc, a geir ar Hwb. Mae hwn yn llwyfan cwbl ddwyieithog – ac mae’n cynnwys adrannau cymorth i rieni, athrawon a disgyblion. Dylai fod yn un o brif wefannau cymorth i’ch plentyn! Mae hyn yn cynnwys cymhorthion adolygu, deunyddiau, pecynnau addysgu, fideos â chymorth rhyngweithiol ym mhob pwnc ar draws yr ystodo > Cyfnod Sylfaen > CA2 > CA3 > CA4 (TGAU a BTEC) > CA5 (UG, Safon Uwch, BTEC a phynciau Galwedigaethol). Hwb (gov.wales)

Cysill a Cysgair: Mae gwirwyr sillafu rhad ac am ddim ac ar gael i'w defnyddio ar eich holl ddyfeisiau gartref. Unwaith eto dyma adnoddau hanfodol i bob disgybl yng Nglantaf! Cysill Ar-lein Cysill Ar-lein (cysgliad.com) Lawrlwythiad am ddim: Cysill | (cysgliad.com)

 

Porth Termau: geiriadur / adnodd ar-lein gwych i gyfieithu termau (Cymraeg > Cymraeg neu Saesneg > Cymraeg) sy'n rhad ac am ddim i'w lawrlwytho i'ch Cyfrifiadur / ffôn neu ddyfais. Adnodd hanfodol i bob myfyriwr yng Nglantaf termau.cymru

Apps in Welsh: Dyma adnodd werthfawr o adnoddau / apiau sydd ar gael yn y Gymraeg ac sy’n cynorthwyo eich dyfaus i “siarad Cymraeg” Welsh Language App Directory - Welsh Apps (appsinwelsh.com)

 

Dysgwyr Annibynnol

O fewn addysg uwchradd yn ogystal ag yn un o bedwar diben y cwricwlwm yw datblygu dysgwyr annibynnol sy'n wydn ac sydd â mwy o allu i ddatrys problemau a cheisio atebion i heriau. Yn gynyddol wrth i fyfyrwyr dyfu drwy eu haddysg byddant yn datblygu sgiliau ieithyddol cryfach er mwyn datblygu mwy o hyder yn y ddau beth.

 

Pryderon neu Ymholiad

Os oes gennych unrhyw bryderon, mae croeso i chi gysylltu â'ch Arweinydd Cynnydd a Lles i drafod cynnydd a gallu eich plentyn yn y ddwy iaith. Os oes angen unrhyw gyfieithiad o unrhyw dasg neu aseiniad arnoch, cysylltwch â ni unwaith eto er mwyn i ni allu cefnogi eich plentyn yn y modd hwn.

Cliciwch yma i Gysylltu â Ni